Hoppa till huvudinnehåll

NTM-centralernas tillstånd för fiskeguider (Lagen om fiske 379/2015, 18 §)

För att trygga verksamhetsbetingelserna för fisketurism kan närings-, trafik- och miljöcentralen bevilja tillstånd att inom centralens verksamhetsområde eller delar av det anordna sådana tillställningar inom fisketurismen i vilka högst sex fiskare åt gången deltar och där det bedrivs mete, pimpling eller annat handredskapsfiske. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen och tillstånd kan beviljas om ett hållbart utnyttjande avfiskbestånden tillåter det. Tillståndet kan vara i kraft högst fem år åt gången.

NTM-centralerna kan i tillstånden ange områdesspecifika fiskebegränsningar eller fångstkvoter. Ett sådant här tillstånd kostar 100 euro per kalenderår och det betalas via servicenumret för jakt- och fisketillstånd efter att tillståndsbeslutet fattats.