Hoppa till huvudinnehåll

Kommersiellt fiske är möjligt på statens vatten i större delen av Finland. För kommersiellt fiske ska fiskaren ansöka om separat tillstånd per fångstredskap för kommersiellt fiske hos Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare.

Tillståndsansökan för kommersiellt fiske i övre Lappland 2023–2025 pågår. Ansökningstiden går ut den 28.10.2022.

Alla tillstånd och arrendeavtal för kommersiellt fiske i statens vatten förföll i slutet av år 2019. Ansökningen av tillstånd för åren 2020–2024 skedde år 2019.

Öppna ansökningar meddelas på denna sida. Man kan dock höra med jakt- och fiskeplanerarna om eventuella lediga vatten och tillstånd för kommersiellt fiske även utanför ansökningstiderna. Planerarnas kontaktuppgifter hittas nedan.

Inom Finlands ekonomiska zon och på statens allmänna vattenområden på havet berättigar en betald fiskevårdsavgift till kommersiellt fiske. Som undantag är fångstplatser för lax och öring som arrenderas för högst fem år åt gången till en kommersiell fiskare som besitter en aktörsspecifik kvot för lax. Alla 18–69 år gamla är förpliktade att betala fiskevårdsavgiften. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala avgiften.

I allmänna inlandsvattenområden krävs alltid ett särskilt tillstånd för kommersiellt fiske. Ansökningsförfarandet för åren 2020–2024 skedde år 2019.

Separata ansökningar kan upplysas för enskilda vattenområden eller några särskilda områden även mellan de nationella ansökningstiderna.

Upplysningar

Forststyrelsen ledigförklarar fisketillstånd för kommersiellt fiske i kommunerna Enare, Utsjoki och Enontekis för åren 2023–2025. Tillstånd för kommersiellt fiske ska sökas med ansökningsblanketten som du hittar via länken nedan. Ansökningstiden går ut den 28.10.2022. Ansökningar skickas per post till Forststyrelsen, Registratorskontoret, PB 80, 00521 Helsingfors eller per e-post till kirjaamo@metsa.fi.

Tillstånd för kommersiellt fiske för åren 2020–2024 måste ansökas med en ansökningsblankett som kan laddas ner nedan. Ansökningstiden gick ut den 13 september 2019. Ansökan tillställs Forststyrelsen på adressen: Forststyrelsen, Registratorskontoret, PB 80, 00521 Helsingfors eller kirjaamo@metsa.fi. 

Man kan dock höra med jakt- och fiskeplanerarna om eventuella lediga vatten och tillstånd för kommersiellt fiske även utanför ansökningstiderna.

En förteckning över vattenområden, ansökningsannonsen och ansökningsblankett finns nedan. Frågor om vattenområden kan också ställas till kontaktpersonerna för de olika regionerna:

 • Lappland (förutom Enare, Utsjoki och Enontekis): Markku Vierelä, 040 667 4656
 • Övre Lappland: Jarmo Huhtamella, 0400 397 534
 • Österbotten–Kajanaland: Pasi Korhonen, 040 158 9412
 • Norra Österbotten, Koillismaa och havsområderna norrut om Kalajoki: Eero Hartikainen, 040 821 9679
 • Östra Finland, insjöarna och havsområderna Hangö-Vederlax: Eetu Karhunen, 040 611 7362
 • Västra Finland, insjöarna och havsområderna Karleby-Hangö: Veijo Honkanen, 040 571 4397

Ansökningsblanketter och anvisningar

Tillstånd för kommersiellt fiske ansöks med en blankett som ska undertecknas och postas till Forststyrelsens registratorskontor. Adressen anges på blanketten.

Tillståndsområden för kommersiellt fiske (PDF, 48 kb)

Ansökningsblankett - kommersiellt fiske 2020-2024 (PDF, 277 kb)
Ansökningsblankett - laxryssjor (PDF, 278 kb)

Anvisningar för kommersiellt fiske 2020-2024 (PDF, 592 kb)
Anvisningar för laxryssjor (PDF, 588 kb)

Allmänna grunder för tillståndsbeviljande

Kommersiella fiskare har uppdelats i två grupper enligt beslut av NTM-centralerna. Kommersiella fiskare i grupp 1 har företräde i att få tillstånd jämfört med kommersiella fiskare i grupp 2. Också lokala fiskare har företräde i att få tillstånd. Detta bedöms i första hand enligt sökandens hemkommun.

Sökandens andra möjligheter att fiska till exempel på delägarlags vatten kan påverka tillståndsbeviljandet. Vid tillståndsbeviljandet beaktas sökandenas fiskemöjligheter i sin helhet. Det betraktas som en fördel om sökanden har en tidigare historia av fiske i området.

Utöver att följa tillståndsvillkoren är tillståndsinnehavaren skyldig att göra en fångstanmälan till Forststyrelsen. Tillstånden kan återkallas mitt i tillståndsperioden i händelse av missbruk, lagbrott eller ändringar i lagstiftningen.

Att utan motiverad anledning låta bli att använda ett beviljat fisketillstånd försämrar sökandens möjligheter att få tillstånd i framtiden. Ett syfte med beviljandet av tillstånd är att de beviljade fisketillstånden används ändamålsenligt.

Tillståndspriser

Tillståndspriserna för kommersiellt fiske fastställs enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter. Prissättningen gäller per fångstredskap och kalenderår.

Fångstredskap Pris / kalenderår (från och med 1.1.2022)
Not 150 €
Ryssja eller mjärdredskap (högst 1,5 hög) 12 €
Storryssja (1,5-5 m hög) 80 €
Storryssja (över 5 m hög) 170 €
Trål a) övertelnens längd högst 300 m, b) övertelnens längd över 300 m a) 250 €
b) 500 €
Mät (längd högst 31 m), kräftmjärde, katsa (3 st), agnkrokar (10 st) och långrev med högst 100 krokar 5 €

Handledning

Ytterligare information och råd angående kommersiellt fiske fås av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare:

 • Övre Lapland: jakt- och fiskeplanerare Jarmo Huhtamella
 • Lappland (utom Enare, Utsjoki och Enontekis): jakt- och fiskeplanerare Markku Vierelä
 • Norra Österbotten, Koillismaa och havsområden norrut från Kalajoki: jakt- och fiskeplanerare Eero Hartikainen
 • Kajanaland: jakt- och fiskeplanerare Pasi Korhonen
 • Östra Finland, inlandsvatten och havsområden Hanko-Virolahti: jakt- och fiskeplanerare Eetu Karhunen
 • Västra Finland, inlandsvatten och havsområden Kokkola-Hanko: jakt- och fiskeplanerare Veijo Honkanen