Kommersiellt fiske är möjligt på statens vatten i större delen av Finland. För kommersiellt fiske ska fiskaren ansökaomseparat tillstånd per fångstredskap för kommersiellt fiske hos Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare.

År 2014 ansökte man om tillstånd för kommersiellt fiske för åren 2015-2019. Det går att fråga jakt- och fiskeplanerarna om eventuella lediga vatten och tillstånd för kommersiellt fiske. Kontaktuppgifterna finns här nedan.

Endast betald fiskevårdsavgift (18-64-åringar, för personer under 18 år och 65 år fyllda är det gratis) berättigar till kommersiellt fiske i Finlands ekonomiska zon på statens allmänna vatten i havet, förutom på platser som hyrts ut för fiske av lax och öring.

Senaste ansökningar:

  • Tillstånden för allmänna vattenområden i Päijänne och Puruvesi: se informationen på sidan.
  • Tillstånden för kommersiellt fiske på delägarlagens vattenområden 2018-2019: se informationen på sidan!

Allmänna grunder för tillståndsbeviljande

Kommersiella fiskare i grupp 1 har företräde i att få tillstånd jämfört med kommersiella fiskare i grupp 2. Lokala fiskare har företräde i att få tillstånd. Detta bedöms i första hand enligt sökandens hemkommun. Sökandens andra möjligheter att fiska till exempel på delägarlags vatten kan påverka tillståndsbeviljandet. Vid tillståndsbeviljandet beaktas sökandenas fiskemöjligheter i sin helhet. Det betraktas som en fördel om sökanden har en tidigare historia av fiske i området.

Utöver att följa tillståndsvillkoren är tillståndsinnehavaren skyldig att göraen fångstanmälan till Forststyrelsen. Tillstånden kan återkallas mitt i tillståndsperioden i händelse av missbruk, lagbrott eller ändringar i lagstiftningen. Att utan motiverad anledning låta bli att använda ett beviljat fisketillstånd försämrar sökandens möjligheter att få tillstånd i framtiden. Ett syfte med beviljandet av tillstånd är att de beviljade fisketillstånden används ändamålsenligt.

Tillståndspriserna för kommersiellt fiske fastställs enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (888/2017). Prissättningen gäller per fångstredskap och kalenderår.

Fångstredskap Pris / kalenderår
not 100 €
ryssja (max. 1,5 hög) 10 €
storryssja (1,5-5 m hög) 60 €
storryssja (över 5 m hög) 130 €
trål 200 €
nät (31 m), kräftbur, katse (3 st), agnkrokar (10 st), samt långrev med högst 100 krokar 3 €

Handledning

 

Lappland (utom Enare, Utsjoki och Enontekis): Markku Vierelä

Österbotten – Kajanaland - Posio: Kari Sarajärvi och Pasi Korhonen

Södra Finland, inlandsvatten: Eero Hartikainen

Södra Finland, havsområden: Mikko Malin

Kommersiellt fiske 2018 - 2019, upplysningarna På Svenska