Hoppa till huvudinnehåll

Enligt fiskelagens 5 kapitel har innehavaren av fisketillstånd ansvaret att vårda fiskevattnen och organisera fiskandet. Fiskeövervakningen kan anses höra till denna helhet, med vilken man strävar till att enligt fiskelagens 1 § ordna nyttjandet och vården av fiskresurserna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt, så att en uthållig och mångsidig avkastning av fiskresurserna, fiskbeståndens naturliga livscykel samt mångfalden hos och skyddet av fiskresurserna och den övriga vattennaturen tryggas. Med övervakningen ser man också till att lagarna som reglerar fisket följs i praktiken. 

Fisket övervakas av olika myndigheter (polis, gränsbevakning, fiskerimyndigheter, tullen) som en del av deras tjänsteuppdrag. Övervakning kan enligt fiskelagen också genomföras av en utbildad och av NTM-centralen godkänd fiskeövervakare med fullmakt. 

Om fiskeövervakningen på statliga vatten som kontrolleras av Forststyrelsen stadgas i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning. Jakt- och fiskeövervakarna leder och koordinerar övervakningen. Jakt- och fiskeövervakaren är en representant för en lagövervakningsmyndighet, med rättigheter som kan jämföras med polisens. Jakt- och fiskeövervakarna assisteras av utbildade fiskeövervakare som befullmäktigats av Forststyrelsen. 

Fiskarens skyldigheter 

Fiskaren är skyldig att ha med sig kvitton på sina betalda fisketillstånd. Tillstånden ska på begäran visas för myndighetsrepresentanten som övervakar fisket eller fiskeövervakaren. Fiskaren ska till en myndighet eller fiskeövervakare lämna för övervakningsuppdraget behövliga uppgifter om sitt namn och sin personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum och nationalitet, samt kontaktuppgifter. 

En fiskare som färdas i ett färdmedel som används för fiske är också skyldig att lyda ett tydligt iakttagbart stopptecken av en fiskeövervakare. 

 

Anmälan till jakt- och fiskeövervakaren

Om du iakttar en förbrytelse eller om du misstänker att en sådan har skett kan du anmäla iakttagelsen till jakt- och fiskeövervakaren via den elektroniska kanalen, även anonymt.

Gör anmälan till jakt- och fiskeövervakaren.

Lagen och förordningen om fiske

Syftet med lagen om fiske är att med utgångspunkt i bästa tillgängliga information ordna nyttjandet och vården av fiskresurserna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.