Jakt- och fiskeövervakningen är service- och upplysningsarbete till förmån för den finska naturen. Det utförs av jakt- och fiskeövervakare i tjänsteförhållande i Forststyrelsens enhet för offentliga förvaltningsuppgifter. Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare, som leder övervakningen av statens mark- och vattenområden, är experter på sitt eget områdes natur och terräng samt på människans verksamhet i ödemarkerna.

Arbetsuppgifter

Jakt- och fiskeövervakaren är en myndighetsperson som idkar laglighetsövervakning och vars uppgifter, behörighetskrav och befogenheter fastställs i lagen om jakt- och fiskeövervakning.

Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att i statens områden övervaka laglighet och tillstånd vid jakt, fiske, naturskydd, terräng- och vattentrafik och överlag vid utnyttjande av naturen. Dessutom ska övervakaren vakta statliga områden och annan egendom som förvaltas av Forststyrelsen.

Behörighetsvillkor för en tjänst som jakt- och fiskeövervakare är grundexamen för polis och förtrogenhet med jakt- och fiskeövervakning samt oklanderliga levnadsvanor.

Jakt- och fiskeövervakarens befogenheter gäller i huvudsak på statens områden. I verksamheten försöker man genom råd och handledning förebygga olovlig och olaglig verksamhet samt skydda djurlivet och trygga möjligheterna att röra sig i naturen. Vid behov kan övervakarna använda maktmedel och få hjälp av polisen eller gränsbevakningsväsendet. Till jakt- och fiskeövervakarens befogenheter hör bl.a. utredande av identitet, gripande, säkerhetsvisitation, övervakning av rattfylleri och rätt till omhändertagande.

Jakt- och fiskeövervakaren känns igen på sin tjänstedräkt och vanligen också på symboler på fortskaffningsmedlet. Jakt- och fiskeövervakningen genomförs på olika sätt på land, på vattnet och i luften. Jakt- och fiskeövervakaren har ett tjänstemärke som ska uppvisas på begäran. Många av våra jakt- och fiskeövervakare har utöver polisutbildning också utbildning inom skogsbranschen, gränsbevakningen eller försvaret samt gedigen erfarenhet av polisarbete.

De första jakt- och fiskeövervakartjänsterna inrättades i glesbygder där polisens resurser inte räckte till. Dagens yrkesövervakare satsar på att förebygga förseelser. De besöker både skolor och föreningar för att berätta om god sed vid jakt och fiske.

 

Jakt- och fiskeövervakning på statens områden

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare övervakar fiske, jakt och terrängkörning på statens mark- och vattenområden.
Kontaktuppgifter för olika områden (pdf) >

Jakt- och fiskepersonalen

Söker du en särskild person på ett särskilt område?

Bekanta dig med jakt- och fiskepersonalen >