Snöskoterkörning – Vanliga frågor

Är tillståndet specifikt för en snöskoter och behöver man ett registerutdrag för skotern?

Spårtillståndet är personligt. För spårtillstånd behövs följande uppgifter: namn, adress och postanstalt. Det ska finnas en trafikförsäkring för snöskotern och den ska vara registrerad. Registerutdraget ska finnas med under körningen.

Var får jag köra med spårtillstånd?

Spårtillståndet berättigar till snöskoterkörning på alla märkta snöskoterspår i områden som förvaltas av Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet i hela landet under den tid som marken är täckt av snö.

Behöver jag körkort för att köra snöskoter?

På snöskoterlederna följs vägtrafiklagen. På snöskoterleder krävs att snöskoterföraren har körkort av klass T och är minst 15 år. Ålderskravet gäller också vid körning i terräng.

Får jag köra på landsvägar?

En snöskoter är ett terrängfordon som är avsett för körning i terräng och det är i regel förbjudet att köra på väg. Det är också förbjudet att köra på oplogade vägar.

Man får dock tillfälligt köra snöskoter också på en väg, såvida att terrängförhållandena eller transportuppdraget kräver det eller att det är oskäligt svårt att köra i terrängen på ett sätt som iakttar nödvändig försiktighet. I dessa fall ska man emellertid i första hand köra på den oplogade delen av vägen. Man bör också komma ihåg att den högsta tillåtna hastigheten då är 40 km/h och att det inte får finnas några passagerare på till exempel släpsläden.

Får jag köra på andra ställen än på spåret?

Endast på istäckta vattenområden är det tillåtet att åka bort från spåret utan särskilt tillstånd.

Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för snöskotrar?

Den högsta tillåtna hastigheten på leder och i terräng är 60 km/h. På istäckta vattenområden är högsta tillåtna hastigheten 80 km/h. Vid bogsering av en släpsläde, i vilken människor transporteras, är den högsta tillåtna hastigheten 40 km/h.

Är det obligatoriskt att använda hjälm?

Skyddshjälm ska användas såväl i terräng som på snöskoterleder. Detta gäller även personer under 15 år. Snöskoterföraren ansvarar för att minderåriga använder hjälm.

Jag har hört att man i vissa kommuner i Lappland inte behöver snöskotertillstånd. Stämmer det?

Du hittar mer information i tillståndsvillkoren.

Vad innebär ett ”familjetillstånd”?

Man kan köpa ett familjetillstånd om det i samma hushåll finns flera familjemedlemmar som fyllt 15 år och som kör snöskoter. Ett säsongstillstånd är samtidigt ett familjetillstånd. Namnen på de familjemedlemmar som ska köra snöskoter antecknas i tillståndet.

Vad innebär det att man i vissa områden endast får köra i sällskap av en lokalinvånare?

Man kan av Forststyrelsens kundtjänst i Övre Lappland få ett utvidgat spårtillstånd, med vilket en snöskoterförare under guidning av en lokalinvånare under en begränsad tid får köra på andra platser än på det märkta spåret.

Vilket tillstånd behövs för att köra i ödemarksområden?

Spårtillståndet berättigar att köra på märkta spår i vildmarksområden. Man kan ansöka om en utvidgning av spårtillståndet hos Forststyrelsens kundtjänst i Övre Lappland, och har då rätt att köra till en fastighet utanför ett märkt snöskoterspår samt till en på förhand fastställd plats i sällskap av en lokalbo.

Får jag åka bort från snöskoterleden för att köra till en stuga jag hyrt eller äger?  Vilket tillstånd behövs och var får man det?

Om det registrerats ett servitut för fastigheten får man köra längs det utan särskilt tillstånd. Om det inte finns något servitut, måste fastighetsinnehavaren få ett tillstånd av markägaren.

Var får jag kartor?

Det finns kartor över Forststyrelsens spår på sidan för spårkartor.