I Finland kan man åka snöskoter på både snöskoterleder och snöskoterspår som underhålls av kommunerna och Forststyrelsen.

De officiella lederna är vägar som är avsedda för snöskoterkörning och som fastställts i vägtrafiklagen. Därför kostar det inget att använda dessa.

Forststyrelsens snöskoterspår är avgiftsbelagda, inofficiella vägar. För att få köra på dem måste snöskoterföraren skaffa Forststyrelsens personliga spårtillstånd eller ett tillstånd som är gemensamt för hela familjen.  Spårtillståndet fås enkelt via mobiltelefonen, internet, telefontjänsten eller genom ett besök vid ett av Forststyrelsens verksamhetsställen. Med detta tillstånd kan du åka snöskoter på alla spår som finns på Forststyrelsens spårkarta. Observera att spårtillståndet är avgiftsfritt för personer som kör snöskoter i den egna hemkommunen.

Det finns totalt närmare 20 000 kilometer snöskoterleder, varav cirka 5 000 kilometer är Forststyrelsens snöskoterspår. Längs snöskoterspåren finns trevliga rast- och eldplatser, samt andra tjänster.

Spårtillstånd

För att köra på de av Forststyrelsen underhållna snöskoterspåren behöver du ett spårtillstånd. Spårtillståndet berättigar till snöskoterkörning på alla av Forststyrelsen märkta snöskoterspår i hela landet.

Med ett säsongstillstånd får alla familjemedlemmar köra snöskoter.

Priser

Personligt spårtillstånd
  • 9 € / 3 t
  • 15 € / dygn
  • 30 € / vecka
  • 50 € / säsong (1.10.–30.5.)
Familjetillstånd

När du köper ett säsongstillstånd får även dina andra familjemedlemmar köra snöskoter. Till familjemedlemmar räknas föräldrar och deras under 18-åriga barn som bor i samma hushåll. Personer som fyllt 15 år får köra snöskoter i terrängen. 

För att underlätta övervakningen, skrivs vanligtvis namnen på alla de familjemedlemmar som ska använda tillståndet på tillståndshandlingen när det inhandlas på ett kundtjänstställe, via telefontjänsten eller i nätbutiken. Om säsongstillståndet/familjetillståndet har köpts med mobiltelefon via det automatiska numret är snöskoterföraren skyldig att inom föreskriven tid, innan snöskoterkörningen påbörjas, meddela övervakaren att familjen har ett tillstånd som är i kraft.

WEBBUTIK

Du kan köpa spårtillstånd direkt från webbutiken och betala genom de vanligaste betalningsmetoderna.
Till butiken >

SERVICENUMMER: 020 69 2424

Forststyrelsens spårtillstånd kan också förmedlas via telefontjänsten. Öppet vardagar klockan 9–16.

KUNDTJÄNSTSTÄLLEN

Du kan också köpa spårtillstånd vid Forststyrelsens kundtjänstställen samt vid många externa platser som säljer tillstånd.

MOBILTILLSTÅND

 

Obs! Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 31 december 2019, eftersom Telia har beslutat att sluta servicen. I övrigt fortsätts tillståndförsäljning som vanligt. Från och med 2020 kan man köpa spårtillstånd också via Eräluvat-applikationen som kan laddas ner på mobiltelefon kostnadsfritt.

Spårtillstånd kan du beställa med din mobiltelefon genom att ringa det automatiska numret. Ring till tillståndsnumret och vänta på att den automatiska rösten säger "tack för ditt samtal" (”kiitoksia soitostasi”). Tryck då bort samtalet. Vänta en stund så får du tillståndet som ett textmeddelande.

Mobiltillståndstjänsten är för tillfället endast tillgänglig på finska.

Spara meddelandet så länge tillståndet är i kraft. Du är skyldig att visa ditt mobiltillstånd för områdets övervakare om denne så begär. Tillståndet kan inte köpas i förhand utan täder i kraft genast när du fått textmeddelandet. Ett sökt tillstånd kan inte annulleras eller ändras.

Samtalet debiteras din mobiltelefonfaktura. Tjänsten fungerar endast med inhemska abonnemang. Utlänningar kan köpa tillstånd med ett prepaid-abonnemang.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

Tillståndet
Nummer
Pris
3 timmar 0600 551649 9,01 € + mpm
Dygn 0600 551608 15,02 € + mpm
Vecka 0600 551609

30,04 € + mpm

Säsongtillstånd/familjetillstånd 0600 551610 50,07 € + mpm

VILLKOR FÖR SPÅRTILLSTÅND

  • Spårtillståndet berättigar till att köra snöskoter eller andra fordon utrustade med band på alla märkta snöskoterspår i områden som förvaltas av Forststyrelsen i hela landet under den tid som marken är täckt av snö.
  • Tillståndet är personligt och gäller endast de personer som anges i tillståndet. Ett spårtillstånd som köpts för hela säsongen fungerar samtidigt som familjetillstånd. Som familjemedlemmar räknas föräldrar och deras under 18-åriga barn som bor i samma hushåll. Om familjemedlemmarna inte har antecknats i tillståndet är tillståndsinnehavaren skyldig att inom föreskriven tid visa övervakaren att hushållet har ett giltigt säsongs-/familjetillstånd.
  • Tillståndet träder i kraft först när det har betalts. Tillståndet samt kvitto ska vara med när man kör i terrängen och det ska på begäran visas för den person som är berättigad till övervakning.
  • Det motorfordon som används ska ha en gällande trafikförsäkring. Tillståndshavaren ska ersätta skador som han eller hon eller det fordon som han eller hon använder orsakar Forststyrelsen eller en tredje part. Tillståndsinnehavaren är skyldig att anmäla de skador som han eller hon orsakat.
  • All körning som detta tillstånd berättigar till sker på eget ansvar.
  • Detta tillstånd kan omedelbart dras in om innehavaren bryter mot de givna tillståndsvillkoren eller underlåter att iaktta de gällande bestämmelserna eller föreskrifterna om terrängtrafik.

Den som är missnöjd med detta beslut kan med stöd av 22 § i lagen om Forststyrelsen söka rättelse hos Forststyrelsen inom 30 dagar efter mottagandet av informationen om beslutet. Tiden för rättelseyrkande börjar löpa från den dag då beslutet delgivits den berörda parten. Beslutet och anvisningen om rättelseyrkande fås från Forststyrelsen.