Hoppa till huvudinnehåll

I Finland kan man åka snöskoter på både snöskoterleder och snöskoterspår som underhålls av kommunerna och Forststyrelsen.

De officiella lederna är vägar som är avsedda för snöskoterkörning och som fastställts i vägtrafiklagen. Därför kostar det inget att använda dessa.

Forststyrelsens snöskoterspår är avgiftsbelagda, inofficiella vägar. För att få köra på dem måste snöskoterföraren skaffa Forststyrelsens personliga spårtillstånd eller ett tillstånd som är gemensamt för hela familjen.  Spårtillståndet fås enkelt via telefontjänsten, internet eller genom ett besök vid ett av Forststyrelsens verksamhetsställen. Med detta tillstånd kan du åka snöskoter på alla spår som finns på Forststyrelsens spårkarta. Observera att spårtillståndet är avgiftsfritt för personer som kör snöskoter i den egna hemkommunen.

Det finns totalt närmare 20 000 kilometer snöskoterleder, varav cirka 3 500 kilometer är Forststyrelsens snöskoterspår. Längs snöskoterspåren finns trevliga rast- och eldplatser, samt andra tjänster.

Fri skoterkörning, som också kallas djupsnökörning eller freeride, är tillåten i särskilt anvisade områden, om du skaffar ett spårtillstånd. Mer om fri skoterkörning på webbplatsen metsa.fi (på finska).

Spårtillstånd

För att köra på de av Forststyrelsen underhållna snöskoterspåren behöver du ett spårtillstånd. Spårtillståndet berättigar till snöskoterkörning på alla av Forststyrelsen märkta snöskoterspår i hela landet.

Med ett säsongstillstånd får alla familjemedlemmar köra snöskoter.

Priser

Personligt spårtillstånd

 • 10 € / 3 t
 • 17 € / dygn
 • 35 € / vecka
 • 60 € / säsong (1.10.–30.5.)

Familjetillstånd

När du köper ett säsongstillstånd får även dina andra familjemedlemmar köra snöskoter. Till familjemedlemmar räknas föräldrar och deras under 18-åriga barn som bor i samma hushåll. Personer som fyllt 15 år får köra snöskoter i terrängen. 

För att underlätta övervakningen, skrivs vanligtvis namnen på alla de familjemedlemmar som ska använda tillståndet på tillståndshandlingen när det inhandlas på ett kundtjänstställe, via telefontjänsten eller i nätbutiken.

WEBBUTIK

Du kan köpa spårtillstånd direkt från webbutiken och betala genom de vanligaste betalningsmetoderna.
Till butiken (verkkokauppa.eraluvat.fi).

Mobilappen Eräluvat

Med mobilappen kan du skaffa spårtillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

SERVICENUMMER: 020 69 2424

Forststyrelsens spårtillstånd kan också förmedlas via telefontjänsten som betjänar vardagar klockan 9–15.

KUNDTJÄNSTSTÄLLEN

Du kan också köpa spårtillstånd vid Forststyrelsens kundtjänstställen samt vid många externa platser som säljer tillstånd.

MOBILTILLSTÅND

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

Villkor för spårtillstånd

 • Spårtillståndet ger dig rätt att under den snötäckta tiden då snötäcket är minst 20 centimeter tjockt köra snöskoter eller något annat motorfordon som går på medar eller band och har en egenmassa av högst 800 kg längs markerade spår i områden som förvaltas av Forststyrelsen i hela landet.
 • Tillståndet är personligt och gäller endast de personer som anges i tillståndet. Ett spårtillstånd som köpts för hela säsongen fungerar samtidigt som familjetillstånd. Som familjemedlemmar räknas föräldrar och deras under 18-åriga barn som bor i samma hushåll. Om familjemedlemmarna inte har antecknats i tillståndet är tillståndsinnehavaren skyldig att inom föreskriven tid visa övervakaren att hushållet har ett giltigt säsongs-/familjetillstånd.
 • Tillståndet träder i kraft först när det har betalts. Tillståndet samt kvitto ska vara med när man kör i terrängen och det ska på begäran visas för den person som är berättigad till övervakning.
 • Det motorfordon som används ska ha en gällande trafikförsäkring. Tillståndshavaren ska ersätta skador som han eller hon eller det fordon som han eller hon använder orsakar Forststyrelsen eller en tredje part. Tillståndsinnehavaren är skyldig att anmäla de skador som han eller hon orsakat.
 • All körning som detta tillstånd berättigar till sker på eget ansvar.
 • Detta tillstånd kan omedelbart dras in om innehavaren bryter mot de givna tillståndsvillkoren eller underlåter att iaktta de gällande bestämmelserna eller föreskrifterna om terrängtrafik.
 • Den som är missnöjd med detta beslut kan med stöd av 22 § i lagen om Forststyrelsen söka rättelse hos Forststyrelsen inom 30 dagar efter mottagandet av informationen om beslutet. Tiden för rättelseyrkande börjar löpa från den dag då beslutet delgivits den berörda parten. Beslutet och anvisningen om rättelseyrkande fås från Forststyrelsen.
 • Om spårtillståndets giltighet sträcker sig till 2023 ska följande beaktas: spårtillståndet gäller efter 2022 om kvotbeslutet för terrängtrafiken 2023–2025 är giltigt då. Kvotbeslutet kan kontrolleras här: www.eraluvat.fi/se/jakt-och-fisketjanster/kvotbeslut.