Hoppa till huvudinnehåll

Användningsvillkor

Dessa villkor har senast uppdaterats den 9 maj 2023.

Beskrivning av tjänsten

Dessa villkor tillämpas på användningen av webbtjänsten Eräluvat.fi som Forststyrelsen producerar och upprätthåller. Webbtjänsten Eräluvat.fi (nedan "Tjänsten") består av sidor med information om jakt, fiske och terrängtrafik samt av en webbutik och en mobilapplikation. I Tjänsten kan man till exempel skaffa Forststyrelsens fiske-, jakt- och terrängtrafiktillstånd samt betala statens fiskevårdsavgift. Själva användningen av Tjänsten är avgiftsfri.

Genom att använda Tjänsten försäkrar användaren att hen har bekantat sig med dessa användningsvillkor och dataskyddsbeskrivningen och förbinder sig till att följa dem. Dessutom innehåller Tjänsten separata produktspecifika villkor, såsom villkor för tillståndsprodukter samt anskaffnings- och annulleringsvillkor, vilka Tjänstens användare försäkrar att hen har bekantat sig med och som hen godkänner som bindande vid beställning av produkter. Användningen av vissa delar av Tjänsten förutsätter registrering. Användaren förbinder sig att använda Tjänsten enligt lag och god sed.

Användningsrätt till material som publiceras i tjänsten

Tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt syfte. Användaren får inte på andra sätt utnyttja Tjänsten eller delar av den utan Forststyrelsens skriftliga tillstånd. Alla rättigheter till Tjänsten, inklusive upphovsrätten, tillhör Forststyrelsen och/eller dess samarbetspartner. Tjänsten med alla dess delar är skyddad med upphovsrätt i enlighet med upphovsrättslagen.

Begränsning i användning av tjänsten

Personer under 13 år eller andra omyndiga användare har inte rätt att göra beställningar eller avtal i Tjänsten utan vårdnadshavarens samtycke.

Registrering

Användaren ger en giltig e-postadress och fastställer ett lösenord i samband med beställning av produkt. Användaren kan använda samma användarkoder även i fortsättningen. Användaren ansvarar för all användning som skett med sin e-postadress och sitt lösenord och ser själv till att lösenordet endast förblir hos användaren själv. Användaren kan själv ändra sina kunduppgifter i Tjänsten via sitt kundkonto eller genom att kontakta kundtjänsten för jakt- och fisketillstånd: tfn 020 69 2424, eraluvat@metsa.fi.

Behandling av personuppgifter

Behandlingen av användarnas personuppgifter beskrivs i dataskyddsbeskrivningen: verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/dataskyddsbeskrivning

Användning av kakor

Tjänstens kakor beskrivs i dataskyddsbeskrivningen: verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/dataskyddsbeskrivning

Dataskydd vid betalningsrörelse

Bankförbindelse- eller kreditkortsuppgifter sparas inte i något skede på Forststyrelsens server, utan betalningen och förmedlingen av uppgifter om betalningstransaktionen sker via betalningsförmedlarens (Nets/Paytrail) användargränssnitt.

Produktion och underhåll av tjänsten

Forststyrelsen har rätt att på alla sätt förbättra och ändra Tjänstens innehåll och struktur, dess utbud av produkter och databaser, program, utrustning, redaktionellt innehåll, servicetider och andra delar av Tjänsten. Forststyrelsen strävar efter att på förhand informera användaren, via Tjänsten eller på något annat lämpligt sätt, om ändringar och avbrott i Tjänsten som är väsentliga för användaren. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

Tjänsten kan innehålla länkar till sidor som ägs eller upprätthålls av tredje parter. Genom att gå till de länkade sidorna godkänner du att sidorna inte är under Forststyrelsens kontroll. Forststyrelsen ansvarar inte till någon del för innehåll eller verksamhet på andra serviceleverantörers webbplatser som är tillgängliga via Forststyrelsens Tjänst.

Tjänsten är i regel tillgänglig 24 timmar om dygnet. Forststyrelsen garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott eller felfritt. Forststyrelsen ansvarar inte för funktionsstörningar som beror på överbelastning av systemet. Forststyrelsen har när som helst rätt att tillfälligt ta Tjänsten eller en del av den ur bruk på grund av service, installation av utrustning, överbelastning av systemet eller någon annan nödvändig orsak.

Skadeståndsskyldighet

Forststyrelsen ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta förluster som användaren orsakas av på grund av avbrott eller störningar i datakommunikationen orsakade av tekniska fel, service eller installationsarbeten eller att information eventuellt fördröjs, ändras eller försvinner som följd.

Tillämplig lag

På användningen av Tjänsten och tolkningen av användningsvillkoren tillämpas finsk lag.

Ikraftträdande av användningsvillkoren och ändring av dem

Användningsvillkoren träder i kraft från tidpunkten för uppdateringen som anges i början av villkoren och gäller tills vidare. Forststyrelsen har rätt att ändra användningsvillkoren genom att meddela om de nya användningsvillkoren i Tjänsten.

Uppdateringen av dessa användningsvillkor påverkar inte villkoren för beställningar som gjorts före uppdateringen. På dessa beställningar tillämpas de villkor som gällde när avtalet ingicks.

Uppsägning av avtal

Båda parterna kan när som helst säga upp avtalet. Användaren säger upp avtalet genom att be Forststyrelsen radera sina kunduppgifter. Att användarrätten upphör befriar inte användaren från de avgifter som användaren har förbundit sig till innan användarrätten upphör. Forststyrelsen har alltid rätt att helt eller delvis sluta erbjuda Tjänsten om den så önskar. Forststyrelsen meddelar på förhand om upphörandet via Tjänsten eller på något annat lämpligt sätt.

Dataskyddsbeskrvning

Dataskyddsbeskrivningen för Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.fi finns i webbutiken på adressen verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/dataskyddsbeskrivning.