I Finland är det i allmänhet förbjudet att jaga i narturreservat. I nationalparkerna i Norra Finland är det i allmänhet tillåtet att jaga för ortsborna. I Södra Finland kan älgjakt i vissa fall tillåtas, liksom vissa jaktformer i en del parker. I myrskyddsområdena är det däremot ofta tillåtet att jaga, medan begränsningarna är striktare i gamla skogar och lundskyddsområden.

I naturskyddsområdena är målet att trygga naturens biologiska mångfald samt upprätthålla en skyddsnivå som gynnar naturtyperna och de vilda arterna. Detta mål är gemensamt för såväl naturvård som jakt och fisk, som grundar sig på en hållbar användning av viltstammarnas naturliga avkastning.

I skyddsområden där jakt är tillåten kan jakten vid behov begränsas till exempel regionalt, tidsmässigt eller enligt art. Skyddsområden eller delar av dem kan inrättas som fredningsområden för viltet, ofta som en del av ett större område. Vid planeringen av jaktbegränsningar beaktas såväl skyddsmålen som skötseln och regleringen av viltstammarna, samt vilka störningar jakten eventuellt kan orsaka naturen eller användningen i rekreationssyfte.

Naturvårdslagen delar in skyddsområdena i tre huvudtyper: nationalparker, naturreservat och övriga naturskyddsområden. Övriga skyddsområden är områden som omfattas av olika skyddsprogram, såsom Natura 2000. Vidsträckta områden som ännu inte är skyddade i lagen har också reserverats för skydd. Inrättandet av dessa områden som lagstadgade naturskyddsområden inleddes 2011 och fortsätter än idag på olika håll i landet under ledning av Miljöministeriet. Arbetet berör totalt cirka 670 000 hektar områden som ägs av staten.

I samband med inrättandet av skyddsområden avgörs också vilka jaktarrangemang som gäller i områdena. Under den här så kallade författningsberedningen ber man också olika lokala aktörer, inklusive jägarna, om deras åsikter om skyddet samt om samordningen av olika användningsformer. Miljöministeriet och Forststyrelsens informerar om saken när författningsberedningen blir aktuell i ett område.

TILLSTÅND FÖR JAKT I SKYDDSOMRÅDE

Tillstånd för jakt i skyddsområde ansöks hos områdets jakt- och fiskeplanerare. Jakt- och fiskeplaneraren beviljar tillståndet om bestämmelserna som gäller området tillåter det. För vissa skyddsområden skrivs tillstånden ut på Forststyrelsens kontor.

Kontaktuppgifter till jakt- och fiskeplanerarna >

Tillstånd för jakt i Talaskangas naturskyddsområde ansöks hos naturrummet Petola i Kuhmo (luontoon.fi) >
Lentiirantie 342
88900 Kuhmo
040 825 6060

Tillstånd för jakt i Martinselkonens naturskyddsområde ansöks hos kontoret i Suomussalmi:
Syväyksenkatu 22
89600 Suomussalmi
0205 64 100