Hoppa till huvudinnehåll

Med fångstmått avses den minsta tillåtna längden på fångade fiskar (tidigare minimimått). Med hjälp av fångstmåtten säkerställs en hållbar användning av fiskbestånden och främjas återhämtningen av vissa bestånd.

Fiskarnas fångstmått bestäms i Finland av fiskeförordningen. Innehavare av fiskerätt och ägare till fiskevatten kan fastställa högre fångstmått för sina fiskevatten för att skydda fiskstammarna. När det gäller Forststyrelsens vatten hittar du eventuella avvikande fångstmått på Eräluvat.fi-sidorna under tillståndsområdenas beskrivningar.

Många fiskarters fångstmått steg den 1.1.2016 i och med att fiskeförordningen ändrades. Förordningens mål är att effektivera skyddet av bland annat havsöringen, insjölaxen, insjööringen, harren och saimenrödingen samt främja återhämtningen av dessa stammar och ett hållbart fiske.

Fångstmått och fredningstider

I och med den ändrade förordningen ska fiskar fångade i naturliga vatten uppfylla följande fångstmått från och med 1.1.2016. Fiskens längd mätsfrån hakspetsen med sluten mun till spetsen avenrakt utdragen och hopklämd stjärtfena.


Öring med fettfena 

 • I vattnen norr om 67º00´N breddgraden minst 50 cm 
 • På breddgraderna 64º00´N–67º00´N minst 60 cm 
 • I en bäck eller tjärn som inte har vandringsförbindelse till havet eller en sjö högst 45 cm.  

 

Fredningstid:

 • Från och med år 2019 helt fredad i alla havsområden. 
 • I insjöar och vattendrag söder om 64º00´N breddgraden helt fredad. Gäller inte öring som fångats i en bäck eller tjärn utan vandringsförbindelse till hav eller sjö. 
 • I älvar och bäckar 1.9–30.11.

Öring med klippt fettfena 

 • Minst 50 cm 

Fredningstid:

 • I älvar och bäckar 1.9.–30.11. 

Lax 

 • Minst 60 cm 
 • Norr om 63º30´N breddgraden i Bottenviken minst 50 cm
 • Vid fritidsfiske 2 laxar/dygn/person

Fredningstid:

 • I älvar och bäckar 1.9.–30.11. 

Insjölax med fettfena 

 • Minst 60 cm 

Fredningstid:

 • Helt fredad i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag.
 • I älvar och bäckar 1.8.–30.11. 

Insjölax med klippt fettfena 

 • Minst 60 cm. 
 • Vid fritidsfiske 1 lax/dygn/person i Vuoksens vattendrag. 

Fredningstid:

 • Enligt kartbilagorna i förordningen i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 1.6.–31.8.
 • I älvar och bäckar 1.8.–30.11.

Röding 

 • I Vuoksens vattendrag minst 60 cm 
 • I Enare träsk minst 45 cm 

Fredningstid:

 • Helt fredad i Kuolimo och Saimen mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska. I övriga vattendrag i Vuoksen 1.9.–30.11. 

Harr 

 • Söder om 67 º00´N breddgraden minst 35 cm och norr om den minst 30 cm 

Fredningstid:

 • Helt fredad i havet.
 • I insjöar och vattendrag söder om 67 º00`N breddgraden 1.4.–31.5. 

Sik  

 • Inga begränsningar i fångstmått. 

Fredningstid:

 • I älvar och bäckar som mynnar ut i havet 1.9.–30.11. 

Nejonöga  

 • Inga begränsningar i fångstmått. 

Fredningstid:

 • 1.4.–15.8. 

Gös 

 • Minst 42 cm
 • Minst 40 cm i havsområden utanför Finska viken (för sådana kommersiella fiskare som tillhör grupp I enligt 88 § i lagen om fiske [379/2015]. 

Fredningstid: ingen 


ÅL

 • Inga begränsningar i fångstmått. 

Fredningstid:

 • 1.10.–31.1.

Flodkräfta, Signalkräfta, Turkisk smalklokräfta

 • Minst 10cm

Fredningstid (alla kräftor):

 • 1.11.–21.7 klockan 12 

Avvikelser minimimåtten

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har rätt att ge tillstånd till fångstmått som avviker från förordningen i vissa vattenområden. Innehavare av fiskerätt och vattenområdenas ägare kan ansöka om sådana tillstånd.

Forststyrelsens motiv om undantagstillstånd söks 

Forststyrelsen stöder de nya fångstmåtten. I Forststyrelsens vattenområden följs de nya fångstmåtten och man söker undantagstillstånd bara i mycket väl motiverade fall. 

Fall 1: 
Undantagstillstånd kan sökas om fiskeområdet är ett slutet vatten (tjärn eller sjö), som även tidigare vårdats genom utplantering av yngel eller fisk av fångstmått. Fiskarna har ingen möjlighet till naturlig livscykel (t.ex. inga lekområden). 

Fall 2: 
Undantagstillstånd kan sökas när fiskarnas naturliga livscykel är bristfällig eller helt förhindrad (t.ex. på grund av vandringshinder), och områdets fisketryck (fångsten) riktas endast på utplanterade fiskar. Dessutom ska området ha en märkbar lokalekonomisk betydelse t.ex. för företagsverksamhet (inkvartering, guidning m.m.). 

Andra villkor: 

Grunden ska vara ett ekonomiskt syfte för utplanteringar och tillståndsförsäljning. Fisket får inte äventyra naturliga fiskstammar. 

Maximimått

För vissa vattendrag fastställer vi ett maximimått för vissa fiskarter. Fiskar som är större än detta mått ska släppas tillbaka i vattnet. Maximimåttet är fastställt för att skydda stora individer, så att fisken i vattendraget ska växa sig stor även i framtiden och inte utvecklas till ett småväxt bestånd. Om fiskare hela tiden tar upp de stora individerna i ett vattendrag som fångst minskar deras andel i beståndet med tiden, medan andelen små individer ökar.

Det är viktigt att skydda de stora individerna speciellt i vattendrag med en mindre areal. I dessa vattendrag är fiskbeståndet litet och det finns få stora individer. Om de stora individerna i en liten sjö fångas effektivt kan de snabbt försvinna ur sjön. För att förhindra detta ska fiskar som är större än maximimåttet släppas tillbaka i vattnet.

Individer som växer sig stora är viktiga för fiskbeståndet, eftersom till exempel stora abborr-, gädd- och göshonor förökar sig mer effektivt än små. En minskning av antalet stora abborrhonor leder exempelvis till att honorna som blir könsmogna är yngre och mindre till växten än tidigare. Då försämras kvaliteten på romkornen och ynglen.

Maximimåttet kan fastställas i förordningen om fiske eller i tillståndsvillkoren för ett fisketillståndsområde, på samma sätt som minimimåttet.

Läs mer om ämnet på Helsingfors universitets webbplats (helsinki.fi).

Identifiera den vilda fisken

Utplanterad öring

Du identifierar den utplanterade fisken på den bortklippta fettfenan. Varje fiskare ska kunna skilja den utplanterade öringen från en vild öring. Inom flera fiskeställen får man endast ta utplanterad fisk som fångst.

En utplanterad öring har ingen fettfena.

Vild öring

Den vilda öringen har kvar den bakre fenan, fettfenan. I fiskeställets tillståndsvillkor förklaras om den vilda fisken helt är fredad inom fiskestället eller om den har ett annat nedre mått än den utplanterade fisken.

En vild öring har en fettfena.​​​​​​​

Höga vattentemperaturer

Fångsttillfället orsakar stress för fisken. Om fisken måste släppas tillbaka i vattnet är återhämtningen från fångststressen betydligt sämre när vattnet är varmt. När temperaturen stiger över 21 grader undviker en ansvarsfull fiskare fiske av laxfiskar. Under hett väder kan man fiska fiskarter som klarar sig bra även vid höga temperaturer. Sådana arter är till exempel abborre, gös, gädda, asp och id.

 • När det är under 17 grader skaffar laxfiskarna aktivt föda. Det går bra att släppa fisken fri.
 • I 17–21 grader minskar aktiviteten för att skaffa föda hos laxfiskar. Det lönar sig att koncentrera fisket till dygnets svala tider. Följ väderprognosen för de närmaste dagarna innan du köper tillstånd.
 • När det är över 21 grader slutar laxfiskarna skaffa föda, syrehalten i vattnet sjunker och de fiskar som ska släppas tillbaka i vattnet har svårare att överleva.