Hoppa till huvudinnehåll

Områdestillstånd för jakt av hjortdjur som söks från Forststyrelsen kan beviljas till jaktföreningar och -sällskap för vissa områden som består av ett enhetligt område på över 1 000 hektar. Denna jakträtt är i kraft under en jaktsäsong för hjortdjur.

Den förening eller sällskap som fått jakträtt söker jaktlicens för hjortdjur från Finlands viltcentral. Områdestillstånd kan alltså inte sökas som samlicens. (En samlicens är ett arrangemang där flera jaktföreningar ansöker om jaktlicens tillsammans.) Efter att områdestillståndets beslut erhållits kan sällskapet ändå ansluta sig till en samlicens och söka jaktlicens som en del av det. Ett undantag är viltcentralens Lapplands område, där det är möjligt att söka områdestillstånd som samlicens.

Trots att ett sällskap fått Forststyrelsens områdestillstånd för jakt på statens marker är det inte nödvändigtvis säkert att sällskapet jaktlicens för området av Finlands viltcentral.

Jakten i Norra Finland avviker från jaktarrangemangen på andra håll i landet. Enligt 8 § i jaktlagen har alla ortsbor i landskapen Lappland och Kajanaland samt i Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski kommuner nämligen rätt att jaga på områden som tillhör staten. Läs mer på finska om hur hemkommunen fastställs.

En jaktförening eller ett jaktsällskap som ansöker om Forststyrelsens områdestillstånd ska på det område som anges i 8 § i jaktlagen i sin ansökan separat anvisa de statsägda områden med en areal på mindre än 1 000 hektar (så kallade oenhetliga områden) som ansluter sig till sökandens privata marker och till vilka sökanden ansöker om älgjaktstillstånd. Läs anvisningen för ansökan om jakttillstånd på finska.

1. Sök område

Forststyrelsen har totalt ungefär 350 älgjaktsområden i olika delar av Finland. I Norra Finland är de jaktområden som avses i jaktlagens 8 § i genomsnitt större, och i dem kan områdestillstånd beviljas för fler älgsällskap. I ett jaktområde i Norra Finland jagar ofta också sällskap som består av endast lokala jägare och som därför inte har behövt skaffa områdestillstånd. I Södra Finland är jaktområdena i genomsnitt mindre och tillstånd beviljas endast för ett sällskap i gången.

I pdf-kartorna som presenteras i samband med områdesbeskrivningen kan du titta närmare på områdena.

Älgområdena visas även på kartorna i tjänsten Utflyktskarta.fi (retkikartta.fi). Ändringar som gäller områdena uppdateras i tjänsten Utflyktskarta.fi med fördröjning.

2. Församla jaktsällskap

Innan du kan söka områdetillstånd för hjortdjur måste du församla ett älgsällskap.

I regel ska ett sällskap bestå av minst tio jägare. Vid fattande av beslut om områden räknas som skyttar endast jägare med ett giltigt skjutprov eller ett skjutprov som föråldras under innevarande år. Om detta villkor inte uppfyll kan en person vara med i ansökningens skyttelista, men han eller hon beaktas inte i jämförelsen av sällskapen som ansöker om områdestillstånd.

Till den skytteförteckning som anmälts i ansökan får inte läggas till skyttar efter att ansökningstiden gått ut. Ansökan kan endast kompletteras med uppgifter som saknas, eller som är ofullständiga eller förändrade, såsom adress.

Jämförelse av sökande

Forststyrelsen jämför ansökningarna utifrån de anmälda skytteförteckningarna. I jämförelsen prioriteras de ansökningar vars skytteförteckning innehåller flest jägare utan någon annan rimlig jaktmöjlighet. Skytten anses i regel inneha annan älgjaktmöjlighet om han eller hon är medlem i en annan jaktförening eller sådan oregistrerad förening som ansöker om jaktlicens för älg hos Finlands viltcentral.

Ansökningen försvagas väsentligt om någon från skyttelistan jagar älg i någon annan jaktförening eller något annat jaktsällskap under samma år. Däremot försvagas inte ansökans ställning i jämförelsesituationen av skyttar som visserligen är medlemmar i någon annan jaktförening eller ett annat jaktsällskap som jagar älg, men som inte kan jaga i föreningen eller sällskapet i fråga. Om en skytt inte har möjlighet att jaga med sin egen förening eller sitt sällskap, som ändå ansöker om jaktlicenser för älg, ska man lägga fram bevis på att jaktmöjligheter saknas enligt föreningens stadgar för den jaktplanerare som handlägger ansökningarna. Då kan skytten konstateras sakna annan jaktmöjlighet och i så fall beaktas när ansökningarna jämförs. Det räcker inte att skytten endast meddelar att han eller hon låter bli att jaga i en annan förening eller ett annat sällskap som jagar älg.

Församlande av sällskap i Norra Finland

I ett område i landskapen Lappland (med undantag av Utsjoki och Enontekis kommuner) och Kajanaland samt i Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski kommuner, som avses i 8 § i jaktlagen, ska ett sällskap i regel bestå av minst tio jägare som inte jagar älg i andra områden och minst sex av dessa ska vara jägare som inte har andra möjligheter till älgjakt. Man undviker från regeln endast till exempel i fall det inte finns mera än ett sällskap som söker om jakträtt till ett visst område.

OBS! I områdesansökningar som berör områden i Jaktlagens 8 § får det högst finnas tre (3) sådana skyttar, som under samma år jagar älg i någon annan förening eller sällskap (s.k. ja – ja skyttar).

När Forststyrelsen har beviljat ett sällskap områdestillstånd och sällskapet ansöker om jaktlicens hos Finlands viltcentral kan till skytteförteckningen läggas endast sådana kommuninvånare som jagar på statens marker i sin hemkommun i ett område som avses i 8 § i jaktlagen.

Utländska sökande i ansökan om områdestillstånd

Forststyrelsen rekommenderar att utländska personer som deltar i älgjakt i statens tillståndsområden i första hand använder dagstillstånd som finns tillgängliga på hösten. Om man ändå vill ange en utländsk person som skytt i ansökan om områdestillstånd för älgjakt krävs det att han eller hon lägger fram ett finländskt skjutprovsintyg och bevis på betald jaktvårdsavgift (jägarnummer), för att han eller hon ska kunna beaktas i den ansökande föreningen då beslutet om områdestillståndet fattas. En kopia på skjutprovsintyget ska lämnas in till den jaktplanerare som handlägger ansökningarna om områdestillstånd i området i fråga innan ansökningstiden för området går ut.

3. Sök områdestillstånd

När du hittat ett lämpligt område och samlat ihop tillräckligt med jägare, lämnar du in din ansökan genom Forststyrelsens ansökningssystem för tillstånd eller blankett 1.1.-31.1.2024 klockan 16.00. Besluten görs under mars 2024. Försenade ansökningar tas inte i beaktande.

Mera information fås av ansvarig jaktplanerare i området.

Ansökningssystemet för tillstånd

En förening eller ett sällskap kan ansöka om jakträtt på hjortdjur på statens marker genom det elektroniska ansökningssystemet på internet.

I ansökningssystemet kan du utnyttja den ansökan som du lämnat in året innan som botten för din nya ansökan, eller göra en helt ny ansökan. Ifylld ansökan skall sparas och skickas i systemet innan den 31.1.2024 klockan 16.00. En ansökan som sparats i systemet kan ännu redigeras i systemet, bland annat lägga till skyttar, tills tidsfristen för att lämna in ansökningen upphör (31 januari 2024 kl. 16.00). Den sista versionen som sparats i systemet blir ansökan.

Ansökningssystemet för tillstånd (lupahaku.eraluvat.fi, på finska).

Ansökning med blankett

Sällskap som inte har tillgång till internet har möjlighet att skicka ansökningsblankett och skyttelista per post. Skriftliga ansökningar skall vara framme vid Forststyrelsens verksamhetsställen senast 31.1.2024 klockan 16.00.

Ansökningsblankett (PDF, 212 kt)
Utskrivbar lista på skyttar på finska (PDF, 109 kt).

Returadress hittar du på ansökningsblanketterna.

Priser

I ett område som avses i 8 § i jaktlagen, det vill säga i landskapen Lappland och Kajanaland samt i Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski kommuner, måste endast jägare som inte är ortsbor betala säsongsavgiften. Jägare som inte är ortsbor men som varit med i den ursprungliga ansökan om områdestillstånd betalar en personlig säsongsavgift på 45 euro (55 euro från och med 1.1.2024) till Forststyrelsen. Säsongsavgiften betalas efter att sällskapet har fått ett positivt beslut, enligt anvisningarna som ingår i beslutet om områdetillstånd. Avgiften för Kemis och Torneås invånare är 25 euro för säsong (30 euro per säsong från och med 1.1.2024) när älgjaktsrätt beviljas på områden i Ranua, Simo, Tervola, Ylitornio och Pello kommun.

Utanför jaktlagens 8§ -områden bestäms avgiften på basen av jaktområdets areal. Priset är, beroende på område, i genomsnitt 0,40 € / hektar (+ 24 % moms).

4. Sök jaktlicens

När Forststyrelsen har beviljat ditt jaktsällskap jakträtt på statens områden, måste du ansöka om jaktlicens för älg. Jaktlicenser kan ansökas via Oma riista -tjänsten med en ny funktion eller med en pappersblankett. Ansökningen ska vara framme hos Finlands viltcentral senast i slutet av april. Viltcentralen informerar och publicerar anvisningar om hur ansökningen sker via Oma riista -tjänsten och dess nya funktion. Om man ansöker om jaktlicens på hjortdjur med en pappersblankett måste ansökningen även bifogas till den jaktvårdsförening där den största delen av älgjaktområdet befinner sig.

Ansökningarna behandlas av viltcentralen och av den regionkontor vars verksamhetsområde omfattar jaktsällskapets älgjaktområden. Om du är osäker på vilken regionkontor eller jaktvårdsförening som är i verksamhet i det område där dina jaktområden ligger, kan du kolla saken på beskrivningen av tillståndet. Föreningarnas kontaktuppgifter och regionkontorens verksamhetsområden kan du även kolla på viltcentralens tjänst (riista.fi).