Till Forststyrelsens centrala strategiska mål i vården av fiskevattnen hör stärkande och bevarande av naturliga inhemska fisk- och kräftstammar. Alla åtgärder strävar till att fiskevattnen i framtiden skulle ha allt bättre förutsättningar för fortplantning för fiskarterna och fiskstammarna och att fiskemöjligheterna tryggas.

En viktig roll i vården av fiskevattnen spelar fiskarnas fångstrespons, som enkelt kan skickas åt Forststyrelsen på Tuikki.fi-tjänsten. Genom att gerespons kan varje fiskare själv aktivt ta del i utvecklandet av fisket och vården av fiskevattnen. Ju mer respons man får, desto noggrannare bild får man av fisket och hur fiskevattnen behöver vårdas.

Ibland tror människor felaktigt att vårdav fiskevattnen betyder enbart utplantering av fisk. Men vården inkluderar också många andra metoder att påverka fiskbestånden och fiskarnas livsmiljö. Värdefulla fiskstammar kan stödas och återupplivas genom restaurering av fiskarnas livsmiljö, kringgående av vandringshinder, effektivt fiske av mindre värdefull fisk för att korrigera fiskbeståndets struktur eller helt enkelt genom vård av fiskbestånden med hjälp av olika fiskearrangemang

Fiskeärendena är offentliga förvaltningsuppgifter, det vill säga Forststyrelsen samlar inte vinst åt staten genom fisketillstånden. Ett tillstånd är en placering i naturen, eftersom Forststyrelsen använder intäkterna till vård av fiskevattnen och tryggande av fiskemöjligheterna.