Till Forststyrelsens centrala strategiska mål i vården av fiskevattnen hör stärkande och bevarande av naturliga inhemska fisk- och kräftstammar. Alla åtgärder strävar till att fiskevattnen i framtiden skulle ha allt bättre förutsättningar för fortplantning för fiskarterna och fiskstammarna och att fiskemöjligheterna tryggas.

En viktig roll i vården av fiskevattnen spelar fiskarnas fångstrespons, som enkelt kan skickas åt Forststyrelsen på Tuikki.fi-tjänsten. Genom att gerespons kan varje fiskare själv aktivt ta del i utvecklandet av fisket och vården av fiskevattnen. Ju mer respons man får, desto noggrannare bild får man av fisket och hur fiskevattnen behöver vårdas.

Vården av fiskevatten är så mycket mer än utplanteringar. Stödet för de värdefulla fiskestammarna och deras stimulering kan basera sig till exempel på restaurering av deras livsmiljöer, förbipasserandet av vandringshinder eller intensivfiske av mindre värdefulla fiskar för att rätta till fiskebeståndets struktur.

Fiskeärendena är offentliga förvaltningsuppgifter, det vill säga Forststyrelsen samlar inte vinst åt staten genom fisketillstånden. Fisketillståndet är en satsning i miljön eftersom tillståndsintäkterna bland annat används för att vårda fiskarnas livsmiljöer.