Hoppa till huvudinnehåll

Klicka på länken för att gå direkt till ett avsnitt:

FISKEVÅRDSAVGIFT

FISKETILLSTÅND

FISKE MED FÅNGSTREDSKAP

FISKEOMRÅDEN OCH KARTOR

FISKEREDSKAP

VÅRD AV FISKEVATTEN

SKYDDSVÄRDEN FÖR HOTADE FISKARTER

Fiskevårdsavgift

I vilka områden får jag fiska med fiskevårdsavgiften?

I områden utan särskilda begränsningar för fiske. Det enklaste sättet att kontrollera områden med begränsningar är via kalastusrajoitus.fi. Enbart med fiskevårdsavgiften får man inte fiska i vandringsfiskeområdenas fors- och strömområden, i områden med fiskeförbud samt specialområden, såsom dammar där man får plantera ut fisk och meta.


Måste jag betala fiskevårdsavgiften i år om jag fyller 65 i sommar?

Fiskevårdsavgiften ska betalas fram till dagen då man fyller 70 år. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år medan den gamla lagen var i kraft, dvs. före den 31 december 2023. För yngre gäller den nya åldersgränsen. Behovet av fiskevårdsavgift bestäms utifrån födelsedatumet, inte födelseåret.


Räcker enbart fiskevårdsavgiften om jag är på väg att fiska med drag på havet eller i en sjö?

I regel ja, om man kastfiskar eller dragfiskar med ett spö och ett bete. Om man till exempel använder flera spön då man dragfiskar, behövs tillstånd av vattenområdets ägare. Ta även reda på om området har fiskebegränsningar.


Vilka tillstånd behöver jag bära med mig då jag fiskar?

Då man fiskar med på något annat sätt än genom mete, pilkfiske eller fiske med strömmingshäckel, ska man enligt lagen bära med sig ett intyg över att fiskevårdsavgiften betalats. Fiskekortet på Fena-tidningens bakpärm är gångbart som intyg över betalning, likaså köpkvittot på fiskevårdsavgiften. Om fiskesättet förutsätter att fiskevårdsavgiften betalas, ska den som är under 18 år, har fyllt 70 år eller har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023 ha med sig ett identitetsbevis för att bevisa sin ålder.

Man ska även ha med sig eventuella tillstånd som vattenområdets ägare beviljat.


Måste också utlänningar betala fiskevårdsavgift?

Ja. Fisketillståndssystemet i Finland är lika för både utlänningar och finländare.


Måste jag betala fiskevårdsavgiften om jag bara fångar kräftor?

Ja. Fiskevårdsavgiften gäller alla 18-69-åringar som spöfiskar, fiskar med stående redskap eller fiskar kräftor. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala fiskevårdsavgiften.


Måste den som ror båten betala fiskevårdsavgiften?

Den som ror båten behöver inte betala fiskevårdsavgiften om hen inte deltar i fisket. Att hantera fiskeredskap i fiskesituationer är att delta i fisket, att köra båt är det inte.

Fiskevårdsavgiften är emellertid personlig det vill säga alla i åldern 18-69 som deltar i fisket från samma båt ska betala fiskevårdsavgiften om de spöfiskar, fiskar med stående redskap eller fiskat kräftor.  Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala fiskevårdsavgiften.


Kan jag köpa fiskevårdsavgiften som gåva?

Fiskevårdsavgiften kan köpas till en annan person till exempel som gåva i webbutiken eller på våra försäljningsställen för tillstånd. När du köper ett tillstånd behöver du tillståndshavarens namn, adress och födelsedatum.

LÄS MERA: Så här skaffar du fiskevårdsavgiften som gåva!

 

Fisketillstånd

Hur skiljer sig fisketillståndet från fiskevårdsavgiften?

Fiskevårdsavgiften är en lagstadgad allmän fiskeavgift som gäller överallt i Finland med undantag av Åland. Forststyrelsen fisketillstånd gäller statens vattenområden. För många av Forststyrelsens fiskeplatser behövs ett fisketillstånd i tillägg till fiskevårdsavgiften.

Läs mer om fisketillstånd.


Till vilka vatten säljer Forststyrelsen fisketillstånd?

Forststyrelsen innehar fiskerättigheterna till statens vatten och sköter organiseringen av fisket i de vattenområden som styrelsen förfogar över.

Tillstånd till privata vatten kan inte skaffas via Forststyrelsens jakt- och fisketjänster. Ett sådant tillstånd måste skaffas via innehavaren av fiskerättigheterna i det aktuella vattenområdet, som kan vara till exempel ett delägarlag, en stad eller en annan privat aktör.


Kan jakt- eller fisketillstånd betalas med kultur- och motionssedlar?

Jakt- och fisketillstånd omfattas inte av de kultur- och motionsförmåner som arbetsgivarna erbjuder, så de kan inte betalas till exempel med ePassi, Smartum eller Edenred. Forststyrelsen har lämnat in ett initiativ till Skatteförvaltningen för att vildmarksliv i fortsättningen ska räknas till anställdas frivilliga motions- och kulturverksamhet.


Var kan jag få mer information om fisketillstånd till privata vatten och hur hittar jag försäljaren av sådana tillstånd?

I Finland finns det flera tiotusentals privata vattenområden. Det existerar ingen gemensam ”databank” för tillståndsarrangemangen med anknytning till dessa vattenområden. Säljaren av fisketillstånd hittas lättare om man vet i vilket område man ska fiska.

Många fiskeområden har webbplatser med närmare anvisningar om hur man köper behövliga tillstånd. Hjälp med att hitta en säljare fås även av fiskarförbunden och fiskerihushållningscentralerna, som har fördelats enligt landskap. Kontaktuppgifter till fiskerihushållningscentralerna hittas på webbplatsen för Centralförbundet för fiskerihushållning ahven.net. Vägledning ges även av fiskerisakkunniga hos Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, som jobbar regionalt i hela Finland. Deras kontaktuppgifter finns på organisationens webbplats vapaa-ajankalastaja.fi. Kommuner och städer berättar vanligen på sina webbplatser hurdana fisketillstånd som krävs på deras vattenområden.

Tillstånd till statens vattenområden säljs av Forststyrelsen på adressen eräluvat.fi och via servicenumret 020 69 2424.

Mer information om fiskeområdets eventuella begränsningar hittas på adressen kalastusrajoitus.fi.


Jag är utlänning. Behöver jag andra tillstånd än en finländare när jag ska fiska?

Fisketillståndssystemet i Finland är lika för både utlänningar och finländare.

Fiske med fångstredskap

Hur nära ett annat stående fångstredskap får jag lägga ut mitt eget fångstredskap?

Lagen om fiske ger inget direkt svar på hur nära ett annat stående fångstredskap du får lägga ut ditt eget fångstredskap. Fisket får dock inte medföra olägenhet eller störningar för annat fiske med tillstånd. Inom ramarna för de allmänna fiskerättigheterna får man inte fiska närmare än 50 meter från en storryssja eller trål som används för kommersiellt fiske.

Fiskeområden och kartor

Hur nära någon annans stugstrand får jag fiska?

Fiskelagstiftningen innehåller inget noggrant specificerat avstånd i meter för hur nära någon annans strand man får fiska. Enligt 50 § i lagen om fiske får inte onödig olägenhet eller störning orsakas för miljön, för andra som färdas på vattnet, för annat tillåtet fiske eller för ägare eller innehavare av stränder.


Hur kan jag dra nytta av tjänsten Utflyktskarta.fi?

I tjänsten Utflyktskarta.fi ser du Forststyrelsens områden på en karta. Du kan använda utflyktskartan till exempel för att kontrollera om ett vattenområde som intresserar dig är statens vatten, dvs. om du kan skaffa fisketillstånd till vattenområdet via Forststyrelsen.

I menyn vid den vänstra kanten kan du välja vilka kartlager du vill se. Förutom fiskeområden kan du också välja att visa till exempel friluftskonstruktioner och -leder. Om du vill kontrollera till exempel statens vattenområden ska du på fliken Kartlager kryssa för ”Jakt och fiske” och ”Fiskeområden”. Då får kartan mörkare färg på de områden för vilka mer information om fisketillstånd och behovet av tillstånd finns på Forststyrelsens webbplats Eräluvat.fi. Om du klickar på ett mörkt område visas fiskeområdets namn och en länk. Länken leder till webbplatsen Eräluvat.fi, där det bland annat står om du behöver fisketillstånd till området i fråga och hur du kan köpa det.

Det är också möjligt att kontrollera fiskeområden i en lista eller söka fiskeområden med sökord. Om du vill söka ett fiskeområde ska du göra så här: På fliken Sök utflyktsmål kan du söka önskat tillståndsområde med områdets nummer eller namn. Kryssa för ”Fiskeställe”. Zooma in området så att områdets markering syns.

I kartvyn är det möjligt att skapa en länk som du kan dela till exempel med dina vänner. Som bakgrundskarta kan du välja guidekarta, terrängkarta eller flygbild.


Hur får jag veta om det finns en eldplats eller ett vindskydd vid ett fiskeställe?

Information om friluftskonstruktionerna vid fiskeställena fås till exempel från tjänsten Utflyktskarta.fi genom att välja kartlagret ”Service för friluftsliv”.

Information om Forststyrelsens fiskeställen och tjänsterna vid dem hittas också i beskrivningarna av tillståndsområdena på webbplatsen Eräluvat.fi. På områdenas egna sidor finns en karta över tillståndsområdet i PDF-format.

Fiskeredskap

Jag ska fiska med två metspön i ett tillståndsområde för spöfiske. Måste jag betala fiskevårdsavgiften?

Ja, det måste du. Enligt de allmänna fiskerättigheterna i lagen om fiske har du rätt att fiska avgiftsfritt med endast ett spö.


Hur många spön får jag använda om jag har betalat fiskevårdsavgiften och dessutom köper ett tillstånd för spöfiske?

Fiskevårdsavgiften berättigar till att fiska med ett spö i nästan hela landet och i statens allmänna vattenområden på havet. För att få fiska med flera spön måste du utöver fiskevårdsavgiften också skaffa fisketillstånd för vattenområdet i andra vattendrag än statens allmänna vattenområden på havet. I statens allmänna vattenområden på havet gäller inga begränsningar av antalet spön och där får du fiska om du har betalat fiskevårdsavgiften eller om du är under 18 år eller är 70 år fyllda eller har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023.

Det tillåtna antalet spön fastställs separat när du skaffar tillstånd för spöfiske och du måste alltid själv kontrollera saken i tillståndsvillkoren för fisketillståndet i fråga.


Om det är förbjudet att använda agnfisk för att fiska med krokredskap i ett område, får jag då använda räkor som agn?

Det får du, om det inte är uttryckligen förbjudet i området.

Vård av fiskevatten

Varför ges ingen information om tidpunkter för utplantering av fisk?

Trots att vi planterar ut fisk av metstorlek på Forststyrelsens fiskeställen för att de ska fiskas, vill Forststyrelsen inte uppmuntra till fiske direkt efter att vi planterat ut fisken. På så sätt får den utplanterade fisken en bättre chans att sprida sig i vattendraget och ge fångst för fler fiskare på längre sikt.

Skyddsvärden för hotade fiskarter

När kan jag bli tvungen att gottgöra skyddsvärdet för en hotad fiskart?

Det värde som fisken har som representant för sin art ska dömas förverkat till staten i samband med vissa fiskebrott och fiskeförseelser mot hotade fiskarter. I förordningen om skyddsvärdena finns det totalt 23 olika värden som varierar mellan 50 och 7 510 euro. De hotade fiskarter och fiskarter på tillbakagång som förordningen gäller är lax, insjölax, ål, nejonöga, öring, harr, röding, flodkräfta samt sik i en älv eller bäck som mynnar ut i havet. Skyddsvärden kan dömas förverkade i följande situationer:

En fisk som omfattas av förverkandepåföljden har fiskats

  1. med användning av en viss fiskemetod, fångstmetod eller ett visst fiskeredskap (t.ex. fiske av en hotad fiskart med dynamit eller ryckfiske, eller om en fritidsfiskare använder fångstmetoder som är reserverade enbart för kommersiella fiskare).
  2. i strid med regionala fiskeförbud (förutom fredningsområden specifika för fiskarten också andra regionala fiskeförbud som inte är artspecifika, t.ex. förbud mot fiske vid en älvmynning och fiskeförbud som gäller en fiskväg).
  3. i strid med tidsbundna fiskeförbud (=fredningstider).
  4. i strid med fångstmåtten (för små eller för stora fiskar) eller i övrigt i strid med en bestämmelse som fastställs i förordningen om fiske, NTM-centralernas föreskrifter eller gränsälvsöverenskommelserna (t.ex. fångstkvoter).
  5. i sig på lagligt sätt (vid en laglig tidpunkt, på en laglig plats, med lagliga redskap) men fångsten har oavsiktligt innehållit en hotad fiskart som omfattas av användningsförbud och enligt lagen ska släppas tillbaka men inte har släppts tillbaka.

Läs mer om skyddsvärdena för hotade fiskarter (mmm.fi).

Lagen och förordningen om fiske

Syftet med lagen om fiske är att med utgångspunkt i bästa tillgängliga information ordna nyttjandet och vården av fiskresurserna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Ansvarsfullt fiske

Varje fiskare är skyldig att ombesörja en lämplig och respektfull hantering av den fångade fisken, oberoende av om de har för avsikt att släppa fångsten fri eller använda den som matfisk.

Bekanta dig med anvisningar till ansvarsfulla fiskare.