Hoppa till huvudinnehåll

Med allmänna vattenområden avses Finlands territorialvatten till havs och stora fjärdar i sjöar. Stora fjärdar i sjöar är åtta kilometer långa och breda eller större. Förutom i havet finns det allmänna vattenområden i följande sjöar: Ule träsk, Lappajärvi, Höytiäinen, Pyhäselkä, Orivesi, Koitere, Puruvesi, Päijänne och Enare träsk.

De allmänna vattenområdena har märkts ut på grundkartorna och kan också göras synliga i kartorna på webbplatsen Utflyktskarta.fi (retkikartta.fi).

Fiskearrangemangen i allmänna vattenområden avviker från fiskearrangemangen i övriga statliga vatten. I 8 § i lagen om fiske föreskrivs det om fiske inom statens allmänna vattenområden. Läs lagen om fiske (finlex.fi).

Jord- och skogsbruksministeriet samt NTM-centralerna kan utfärda förordningar eller föreskrifter om till exempel fiskearrangemang och fångstmått i ett allmänt vattenområde.

Fiske till havs i ett allmänt vattenområde

Fortstyrelsen beslutar om rätten att fiska och fisketillstånd i ett allmänt vattenområde med beaktande av de riksomfattande planerna för vården av fiskresurserna.

Fritidsfiske

Om en person i åldern 18–69 år har för avsikt att idka fritidsfiske på allmänna vattenområden till havs har han eller hon rätt till det när fiskevårdsavgiften har betalats. Inget egentligt fisketillstånd behövs. Personer under 18 år, 70 år fyllda eller personer som fyllt minst 65 år fore den 31 december 2023 får idka fritidsfiske på allmänna vattenområden till havs utan att betala fiskevårdsavgift.

Vid fritidsfiske finns inga begränsningar som gäller det maximala antalet spön. Däremot är fritidsfiske med redskap föremål för följande begränsningar som definieras 49 § i lagen om fiske (379/2015) och 5 § i förordningen om fiske (1360/2015), bland annat i fråga om redskapens storlek och maximala antal:

  • En ryssja får vara högst 1,5 meter hög.
  • Krokfångstredskap (till exempel långrev och laxrev) får ha högst 100 krokar per fångstlag.
  • Nät får ha en längd på högst 240 meter per fångst- eller båtlag.

Märkningsskyldigheten för fångstredskap gäller också på allmänna vattenområden, även om inga egentliga fångstmärken behöver fästas på fångstredskapen. Kontaktuppgifterna till den som lagt ut ett fångstredskap bör dock vara tydligt synliga på alla fångstredskap.

Läs förordningen om fiske (finlex.fi).

Kommersiellt fiske

Kommersiella fiskare som är registrerade i Finland har rätt att idka kommersiellt fiske på allmänna vattenområden till havs. Forststyrelsen kan utarrendera en fångstplats för lax eller öring till en kommersiell fiskare om behovet av kommersiellt fiske förutsätter det.

Kommersiella fiskare har rätt att använda större fångstmängder och fångstredskap, till exempel trål och storryssja. Märkningsskyldigheten för fångstredskap gäller också på allmänna vattenområden, även om inga egentliga fångstmärken behöver fästas på fångstredskapen. Kontaktuppgifterna till den som lagt ut ett fångstredskap bör dock vara tydligt synliga på alla fångstredskap.

Fiske på ett allmänt vattenområde i en insjö

Forststyrelsen ansvarar för fiskearrangemangen som gäller allmänna vattenområden i insjöarna.

Spöfiske

Det enda kravet för att ha rätt att fiska med endast ett spö och ett kastspö på allmänna vattenområden i sjöarna är att fiskevårdsavgiften är betald. Personer under 18 år, 70 år fyllda eller personer som fyllt minst 65 år fore den 31 december 2023 får dock fiska på allmänna vattenområden i insjöarna utan att betala fiskevårdsavgift.

För fiske med flera kastspön (trollingsfiske) behövs ett lokalt samtillstånd för handredskapsfiske. Samtillstånd för handredskapsfiske säljs av de lokala fiskeriområdena. Mer information om fiskeriområdena (ahven.net).

Fiske med övriga redskap

För att få fiska med nät eller andra redskap på allmänna vattenområden i sjöarna krävs det att en fritidsfiskare både betalar fiskevårdsavgiften och skaffar ett tillstånd för fiske med övriga redskap. Allmänna vattenområden i olika sjöar har separata tillståndsområden för fiske med övriga redskap. Forststyrelsen säljer tillstånd för fiske med övriga redskap till de allmänna vattenområdena i följande sjöar:

Oulujärvi
Lappajärvi
Päijänne
Pyhäselkä
Orivesi
Puruvesi

Tillstånd för fiske med övriga redskap på de allmänna vattenområdena i dessa sjöar kan köpas via servicenumret för jakt- och fisketillstånden 020 69 2424.

Tillstånd för fiske med övriga redskap på de allmänna vattenområdena i Höytiäinen och Koitere säljs som en del av samtillståndet för respektive sjö. Tillstånd till Höytiäinen och Koitere säljs av fiskeriområdena.

Höytiäinen fiskeområde (hoytiainen.fi)

Koitere fiskeområde (koitereenkalatalousalue.fi)

Endast lokala invånare kan köpa tillstånd för fiske med övriga redskap till de allmänna vattenområdena i Enare träsk.

Kommersiellt fiske

Tillstånd för kommersiellt fiske på de allmänna vattenområdena i insjöarna beviljas av Forststyrelsen. Under 2019 ordnar Forststyrelsen ett ansökningsförfarande till allmänna vattenområden för kommersiella fiskare. Ansökningsförfarandet gäller perioden 2020–2024.

Allmänna vattenområden

Forststyrelsen förvaltar allmänna vattenområden. Allmänna vattenområden är Finlands territorialvatten och stora fjärdar i insjöarna.

Läs mer om allmänna vattenområden (metsa.fi).

Lagen och förordningen om fiske

Syftet med lagen om fiske är att med utgångspunkt i bästa tillgängliga information ordna nyttjandet och vården av fiskresurserna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.