Hoppa till huvudinnehåll

Vid Forststyrelsens jakt- och fiskeplatser följer vi Vildmarksetiketten. Den uppmuntrar fiskare och jägare att beakta naturen, andra människor samt fångsten och viltet i all verksamhet. 

Vildmarksetikett för fiskare

Beakta andra som rör sig i naturen

 • Beakta även andra fiskare och personer som rör sig i naturen. Naturaktiviteter och fiske på statens områden tillhör alla.
 • Kom ihåg gott uppförande: "god dag, tack och ursäkta!"
 • Reservera inte platser utan ge också rum åt andra. Beakta detta även när du slår läger.
 • Beakta även andra som rör sig på vattnet under din fisketur, såsom båtfarare och paddlare.
 • När du fiskar i okända vattendrag ska du respektera lokala traditioner och fångstkulturen.
 • Respektera andras fiskesätt även om de avviker från dina egna.
 • Meddela jakt- och fiskeövervakaren om missförhållanden du lagt märke till.

 

Skräpa inte ner

 • Lämna inte något efter dig. En ansvarsfull fiskare skräpar inte ner. 
 • Samla med dig brustna linor, krokar och cigarettfimpar från stränderna. De orsakar problem för fåglar och fiskar.
 • Lämna inga fångstredskap på stränderna.
 • Kontrollera regelbundet att båtens motor och dunkar är hela och i gott skick.
 • Se till att fiskavfallet inte stör trivseln.

 

Respektera fångsten

 • Undvik att orsaka onödigt lidande för fiskarna.
 • Undvik att fiska laxfisk i varma vatten (över 20 grader).
 • Ta reda på fångstkvoterna. Beakta fiskar som är fridlysta och under minimimåttet.
 • Befria alltid fridlyst fisk med försiktighet.
 • Ta som fångst bara så mycket som du kommer att utnyttja.
 • Se till att fångsten hanteras på ett ändamålsenligt och respektfullt sätt samt att fångsten omedelbart avlivas.
 • Förhindra att sjukdomar sprids från ett vattendrag till ett annat bland annat genom att desinficera fiskeredskapen. 
 • Ge bytesrespons.
 • Respektera fångsten även i bilder på jaktbyten.
 • Följ förbuden mot att vada, så att fiskarnas lek säkert går väl.

 

Var förnuftig till sjöss

 • Observera att man inte får fiska från en båt i alla vattendrag. 
 • Ge ro åt dem som bor vid stranden. Gå inte på gårdar.
 • Förvara båten endast på tillåtna platser.

 

Gör upp eld endast där det är tillåtet

 • Du behöver alltid markägarens tillstånd för att göra upp eld.
 • Gör inte upp eld på vägen eller torvmark.
 • Använd endast tillåtna träd för att göra upp eld. I Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen är det tillåtet att göra upp eld i terrängen på statens marker. Torra grenar, ris och små trädrötter får användas till att göra upp eld, men inte torrakor.
 • I nationalparkerna är det i regel tillåtet att göra upp eld endast på eldplatser. 
 • Kontrollera alltid om det råder varning för terrängbrand i området. När varning råder är det tillåtet att göra upp eld endast i stugor och på eldplatser utrustade med skorsten. 
 • Kom ihåg att den som gör upp eld ansvarar för säkerheten och för att elden släcks omsorgsfullt.

 


 

Vildmarksetikett för jägare

Beakta andra som rör sig i naturen

 • Beakta andra jägare och personer som rör sig i naturen. Naturaktiviteter och jakt på statens områden tillhör alla.
 • Kom ihåg gott uppförande: "god dag, tack och ursäkta!"
 • Reservera inte platser utan ge också rum åt andra. Beakta detta även när du slår läger.
 • Sörj för säkerheten: kom ihåg skjutsäkerhet och en korrekt vapenhantering.
 • Klä dig synligt då det inte är nödvändigt att kamouflera sig i terrängen för jakt. 
 • Beakta lokala särdrag, såsom etablerad jaktpraxis och renskötsel.
 • Meddela jakt- och fiskeövervakaren om missförhållanden du lagt märke till.

 

Skräpa inte ner

 • Lämna inte något efter dig. En ansvarsfull jägare skräpar inte ner. 
 • Samla också ihop hylsor. Om de blir kvar i naturen orsakar de problem för djuren och den övriga miljön.
 • Se till att lägerplatsen är städad. En bra lägerplats lämnar inga spår i naturen.

 

Respektera viltet

 • Jaga endast vilt som är tillåtet att jaga. Följ fångstkvoterna och rekommendationerna.
 • Skjut aldrig ett objekt som du inte har identifierat.
 • Orsaka inte onödigt lidande för viltet.
 • Skjut tillräckligt nära och i ett bra läge. 
 • Utnyttja fångsten väl.
 • Beakta också säkerheten med omedelbart dödliga saxar och fällor.
 • Ge bytesrespons.
 • Respektera fångsten även i bilder på jaktbyten.

 

Beakta andra när du rör dig med bil

 • Använd inte bil eller något annat motordrivet färdmedel när du jagar eller följer efter vilt.
 • Beakta andra som rör sig på vägen, kör inte med gasen i botten.
 • Om du är osäker på var gränsen mellan vägen och terrängen går, parkera bilen och fortsätt till fots.
 • Blockera inte skogsbilvägarna. Parkera bilen vid vägen så att den inte stör den övriga trafiken. Beakta särskilt långtradare som transporterar träd på vintern.

 

Gör upp eld endast där det är tillåtet

 • Du behöver alltid markägarens tillstånd för att göra upp eld.
 • Gör inte upp eld på vägen eller torvmark.
 • Använd endast tillåtna träd för att göra upp eld. I Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen är det tillåtet att göra upp eld i terrängen på statens marker. Torra grenar, ris och små trädrötter får användas till att göra upp eld, men inte torrakor.
 • I nationalparkerna är det i regel tillåtet att göra upp eld endast på eldplatser. 
 • Kontrollera alltid om det råder varning för terrängbrand i området. När varning råder är det tillåtet att göra upp eld endast i stugor och på eldplatser utrustade med skorsten. 
 • Kom ihåg att den som gör upp eld ansvarar för säkerheten och för att elden släcks omsorgsfullt.

 

​​​​​​​

Ta hand om din hund

 • Ta hand om hundens välbefinnande även i skogen. Kom ihåg att du också ansvarar för de skador som hunden orsakar. En ansvarsförsäkring skyddar hunden och ägaren vid eventuella skador.
 • Låt hunden gå fri endast vid jakt och skolning.
 • För att skola en hund krävs markägarens tillstånd. Forststyrelsen säljer tillstånd för hundskolning på statens marker.
 • Hundar som används vid jakt i renskötselområdena i norra Finland ska utbildas till att låta renar vara i fred.  
 • Utred renskötselåtgärderna på förhand. Om skada inträffar ska du vara öppen och ärlig samt kontakta renvärden. 
 • Respektera rekommendationen och släpp loss endast en hund åt gången under jakten.