Hoppa till huvudinnehåll

Vid Forststyrelsens jakt- och fiskeplatser följer vi Vildmarksetiketten. Den uppmuntrar fiskare och jägare att beakta naturen, andra människor samt fångsten och viltet i all verksamhet. 

Vildmarksetikett för fiskare

Beakta andra som rör sig i naturen

 • Beakta även andra fiskare och personer som rör sig i naturen. Naturaktiviteter och fiske på statens områden tillhör alla.
 • Kom ihåg gott uppförande: "god dag, tack och ursäkta!"
 • Reservera inte platser utan ge också rum åt andra. Beakta detta även när du slår läger.
 • Beakta även andra som rör sig på vattnet under din fisketur, såsom båtfarare och paddlare.
 • När du fiskar i okända vattendrag ska du respektera lokala traditioner och fångstkulturen.
 • Respektera andras fiskesätt även om de avviker från dina egna.
 • Meddela jakt- och fiskeövervakaren om missförhållanden du lagt märke till.

 

Skräpa inte ner

 • Lämna inte något efter dig. En ansvarsfull fiskare skräpar inte ner. 
 • Samla med dig brustna linor, krokar och cigarettfimpar från stränderna. De orsakar problem för fåglar och fiskar.
 • Lämna inga fångstredskap på stränderna.
 • Kontrollera regelbundet att båtens motor och dunkar är hela och i gott skick.
 • Se till att fiskavfallet inte stör trivseln.

 

Respektera fångsten

 • Undvik att orsaka onödigt lidande för fiskarna.
 • Undvik att fiska laxfisk i varma vatten (över 20 grader).
 • Ta reda på fångstkvoterna. Beakta fiskar som är fridlysta och under minimimåttet.
 • Befria alltid fridlyst fisk med försiktighet.
 • Ta som fångst bara så mycket som du kommer att utnyttja.
 • Se till att fångsten hanteras på ett ändamålsenligt och respektfullt sätt samt att fångsten omedelbart avlivas.
 • Förhindra att sjukdomar sprids från ett vattendrag till ett annat bland annat genom att desinficera fiskeredskapen. 
 • Ge bytesrespons.
 • Respektera fångsten även i bilder på jaktbyten.
 • Följ förbuden mot att vada, så att fiskarnas lek säkert går väl.

 

Var förnuftig till sjöss

 • Observera att man inte får fiska från en båt i alla vattendrag. 
 • Ge ro åt dem som bor vid stranden. Gå inte på gårdar.
 • Förvara båten endast på tillåtna platser.

 

Gör upp eld endast där det är tillåtet

 • Du behöver alltid markägarens tillstånd för att göra upp eld.
 • Gör inte upp eld på vägen eller torvmark.
 • Använd endast tillåtna träd för att göra upp eld. I Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen är det tillåtet att göra upp eld i terrängen på statens marker. Torra grenar, ris och små trädrötter får användas till att göra upp eld, men inte torrakor.
 • I nationalparkerna är det i regel tillåtet att göra upp eld endast på eldplatser. 
 • Kontrollera alltid om det råder varning för gräs- eller skogsbrand i området. När varning råder är det tillåtet att göra upp eld endast i stugor och på eldplatser utrustade med skorsten. 
 • Kom ihåg att den som gör upp eld ansvarar för säkerheten och för att elden släcks omsorgsfullt.

 


 

Vildmarksetikett för jägare

Beakta andra som rör sig i naturen

 • Beakta andra jägare och personer som rör sig i naturen. Naturaktiviteter och jakt på statens områden tillhör alla.
 • Kom ihåg gott uppförande: "god dag, tack och ursäkta!"
 • Reservera inte platser utan ge också rum åt andra. Beakta detta även när du slår läger.
 • Sörj för säkerheten: kom ihåg skjutsäkerhet och en korrekt vapenhantering.
 • Klä dig synligt då det inte är nödvändigt att kamouflera sig i terrängen för jakt. 
 • Beakta lokala särdrag, såsom etablerad jaktpraxis och renskötsel.
 • Meddela jakt- och fiskeövervakaren om missförhållanden du lagt märke till.

 

Skräpa inte ner

 • Lämna inte något efter dig. En ansvarsfull jägare skräpar inte ner. 
 • Samla också ihop hylsor. Om de blir kvar i naturen orsakar de problem för djuren och den övriga miljön.
 • Se till att lägerplatsen är städad. En bra lägerplats lämnar inga spår i naturen.

 

Respektera viltet

 • Jaga endast vilt som är tillåtet att jaga. Följ fångstkvoterna och rekommendationerna.
 • Skjut aldrig ett objekt som du inte har identifierat.
 • Orsaka inte onödigt lidande för viltet.
 • Skjut tillräckligt nära och i ett bra läge. 
 • Utnyttja fångsten väl.
 • Beakta också säkerheten med omedelbart dödliga saxar och fällor.
 • Ge bytesrespons.
 • Respektera fångsten även i bilder på jaktbyten.

 

Beakta andra när du rör dig med bil

 • Använd inte bil eller något annat motordrivet färdmedel när du jagar eller följer efter vilt.
 • Beakta andra som rör sig på vägen, kör inte med gasen i botten.
 • Om du är osäker på var gränsen mellan vägen och terrängen går, parkera bilen och fortsätt till fots.
 • Blockera inte skogsbilvägarna. Parkera bilen vid vägen så att den inte stör den övriga trafiken. Beakta särskilt långtradare som transporterar träd på vintern.

 

​​​​​​​

Gör upp eld endast där det är tillåtet

 • Du behöver alltid markägarens tillstånd för att göra upp eld.
 • Gör inte upp eld på vägen eller torvmark.
 • Använd endast tillåtna träd för att göra upp eld. I Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen är det tillåtet att göra upp eld i terrängen på statens marker. Torra grenar, ris och små trädrötter får användas till att göra upp eld, men inte torrakor.
 • I nationalparkerna är det i regel tillåtet att göra upp eld endast på eldplatser. 
 • Kontrollera alltid om det råder varning för gräs- eller skogsbrand i området. När varning råder är det tillåtet att göra upp eld endast i stugor och på eldplatser utrustade med skorsten. 
 • Kom ihåg att den som gör upp eld ansvarar för säkerheten och för att elden släcks omsorgsfullt.

 

​​​​​​​

Ta hand om din hund

 • Ta hand om hundens välbefinnande även i skogen. Kom ihåg att du också ansvarar för de skador som hunden orsakar. En ansvarsförsäkring skyddar hunden och ägaren vid eventuella skador.
 • Låt hunden gå fri endast vid jakt och skolning.
 • För att skola en hund krävs markägarens tillstånd. Forststyrelsen säljer tillstånd för hundskolning på statens marker.
 • Hundar som används vid jakt i renskötselområdena i norra Finland ska utbildas till att låta renar vara i fred.  
 • Utred renskötselåtgärderna på förhand. Om skada inträffar ska du vara öppen och ärlig samt kontakta renvärden. 
 • Respektera rekommendationen och släpp loss endast en hund åt gången under jakten.