Hoppa till huvudinnehåll

Fiskevårdsavgiften ska betalas om man är 18–69 år och fiskar med drag eller fångstredskap eller fångar kräftor. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala avgiften.

Fiskevårdsavgiften berättigar att fiska med ett spö i nästan hela landet, i vissa fall behöver man också ett tillstånd av vattenområdets ägare. Fiskevårdsavgiften används till att förvalta fiskevatten och fiskbestånd samt övervaka fisket och erbjuda fiskare rådgivningstjänster. Fiskevårdsavgiften grundar sig på lagen om fiske (finlex.fi). Mer informationen får du via email eraluvat@metsa.fi och på servicenumret 020 69 2424.

LÄS MERA: Så här skaffar du fiskevårdsavgiften som gåva!

Betala fiskevårdsavgift

PRIS OCH GILTIGHET

Fiskevårdsavgiften gäller alltid ett kalenderdygn (börjar och slutar kl. 00.00) eller kalenderår (1.1.-31.12.), men när det gäller veckotillståndet kan du välja från vilken veckodag du vill att fisketillståndet ska vara giltigt i en vecka (börjar och slutar även i detta fall kl. 00.00). Riksdagen fastställer priserna i lagen om fiske.

Försäljningsställen

 

Med mobilappen kan du skaffa fiskevårdsavgift snabbt och enkelt. Läs mer. 

 

Betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

 

Information om fiskevårdsavgift

Betalningsskyldighet

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla personer i åldern 18–69 som fiskar med handredskap eller andra fångstredskap eller fångar kräftor.  

Fiskare som fiskar med endast metspö, pilk eller strömmingshäckla och använder endast ett spö, eller fiskare som är under 18 år eller 70 år fyllda behöver inte betala fiskevårdsavgiften. Man får förstås betala fiskevårdsavgiften också i dessa fall – det är alltid en investering i naturen.

OBS Från och med år 2024 gäller den obligatoriska fiskevårdsavgiften alla fiskare i åldern 18–69 år. Betalningsskyldigheten gäller dock inte personer som har hunnit fylla minst 65 år före den 31 december 2023, dvs. alla som är födda 1958 eller tidigare är befriade från fiskevårdsavgiften.

Behovet av fiskevårdsavgift och fisketillstånd bestäms utifrån fiskesätt och fiskarens ålder

 

Fiskesätt 18–69 år * Under 18 år och 70 år fyllda *
Fiske med strömmingshäckla, mete och pilkfiske med ett spö. Avgiftsfritt.** Avgiftsfritt.**
Fiske med strömmingshäckla, mete och pilkfiske med flera spön.  Fiskevårdsavgift och tillstånd av vattenområdets ägare. Tillstånd av vattenområdets ägare.
Handredskapsfiske med ett spö. Fiskevårdsavgift.** Avgiftsfritt.**
Handredskapsfiske med flera spön. Fiskevårdsavgift och tillstånd av vattenområdets ägare. *** Tillstånd av vattenområdets ägare. ***
Fiske med fångstredskap och kräftfångst. Fiskevårdsavgift och tillstånd av vattenområdets ägare. *** Tillstånd av vattenområdets ägare. ***

*En fiskare som fyllt minst 65 år före den 31 december 2023, dvs. är född 1958, är befriad från att betala fiskevårdsavgiften. Detta beror på att riksdagen höjde den övre åldersgränsen för betalningsskyldighet 2023, men befriade dem som hinner uppfylla den övre åldersgränsen enligt den gamla lagen från avgiften.

**Gäller inte fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk, områden med fiskeförbud eller särskilda områden som kräver ett områdesspecifikt tillstånd. Om fiske är tillåtet i dessa områden behövs på vissa ställen utöver fiskevårdsavgiften tillstånd av vattenområdets ägare också för fiske med ett spö. På vissa ställen behövs tillstånd av vattenområdets ägare också för mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla.

***Gäller inte fiske på statens allmänna vattenområden till havs, där det räcker med enbart fiskevårdsavgiften för fiske med flera spön och fritidsfiske med fångstredskap. Personer under 18 år eller personer som fyllt 65 (observera förändringen fr.o.m 2024) år behöver inget tillstånd.

Fiskerätt

Fiskevårdsavgiften berättigar att fiska med ett spö i nästan hela landet samt på statens allmänna vattenområden i havet. Om man vill fiska med flera spön eller andra fångstredskap ska man skaffa förutom fiskevårdsavgiften också ett vattenområdesspecifikt fisketillstånd ***. Dessa säljs av vattenområdets ägare, exempelvis Forststyrelsen när det gäller statens vattenområden.

Det förekommer begränsningar i fiskerätten i fredade vattenområden, på särskilda fiskeplatser som kräver ett separat tillstånd och i fors- och strömvatten med vandringsfisk. I kartorna på webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi kan du kontrollera fiskeförbuden och fiskebegränsningarna i olika områden.

Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland.

Avgifternas användningsändamål

Forststyrelsen överför avgiftsmedlen månatligen till jord- och skogsbruksministeriet konto. De insamlade medlen används till att upprätthålla fiskemöjligheterna och vårda vattennaturen.

Medel beviljas till fiskeriområden för planering av hållbar användning och hållbar vård av fiskresurserna, vattenområdens ägare som ersättning för att vattnen får användas till fiske, organisationer för fiskerirådgivningstjänster och fiskeövervakning samt olika aktörer för projekt som förbättrar fiskarnas levnadsförhållanden.

Kvitto

Fiskevårdsavgiften är personlig, men man kan skaffa den också åt en annan person. Vid köpet ska man uppge tillståndshavarens namn, kontaktuppgifter och födelsedatum (inte personbeteckning). Forststyrelsen ansvarar för registret över fiskevårdsavgifter.

Kvittot på betalningen är ditt verifikat på att fiskevårdsavgiften är betald. Ha alltid kvittot med dig när du fiskar, så att du på begäran kan visa upp det på papper, i plast eller i elektronisk form för en myndighet eller fiskeövervakare. Även fiskekortet är ett bevis på en betalad fiskevårdsavgift. Fiskekortet skickas till dem som betalat fiskevårdsavgiften för hela året tillsammans med tidningen Fena i april-oktober.  

Om en fiskare inte har kvittot med sig, ska han eller hon besöka en polisstation inom sju dagar för att visa upp ett tillstånd som var giltigt under fiskestunden i fråga. Sanktionen för försummelse av fiskevårdsavgiften är en ordningsbot på 100 euro.

Vanliga frågor

Vad duger som bevis på betald fiskevårdsavgift?

Som bevis duger det fiskekort som kommer med tidningen Fena eller ett pappers- eller elektronisk kvitto över betald fiskevårdsavgift. De som på basis av ålder är befriade från fiskevårdsavgiften ska kunna bevisa sin ålder för övervakaren. Fiskevårdsavgiften ska vara betald vid tidpunkten för kontrollen. Om fiskaren inte har med sig kvitto eller fiskekort, ålägger övervakaren fiskaren att inom sju dagar på närmsta polisstation uppvisa bevis över att tillståndet har varit i kraft vid kontrolltidpunkten.

Behöver man betala fiskevårdsavgift det året man fyller 65 år?

Fiskevårdsavgiften ska betalas fram till dagen då man fyller 70 år. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år medan den gamla lagen var i kraft, dvs. före den 31 december 2023. För yngre gäller den nya åldersgränsen. Fiskevårdsavgiften kan betalas för hela året men också för en eller sju dagar åt gången.

På vilka områden räcker det inte med bara fiskevårdsavgift?

När man betalat fiskevårdsavgiften får man fiska med handredskap i stillstående vatten alltså i sjöar, dammar och på havsområden. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på vattenområden där NTM-centralen begränsat fisket, på Åland eller i fors- eller strömområden i vattendrag för vandringsfisk. (Fors- och strömområden är huvudsakligen samma områden där man under den tidigare lagen inte fick fiska med länsspecifik avgift.)

Innan man ger sig ut på fiske lönar det sig att kontrollera på www.kalastusrajoitus.fi om stället är markerat som vattendrag med vandringsfisk - då får man inte fiska med handredskap vid dess fors- och strömområden med enbart fiskevårdsavgift. Fiske med handredskap på andra områden än fors- och strömområdena i vattendraget för vandringsfisk är tillåtet med fiskevårdsavgiften. Fiske i vattendragets fors- och strömområden är möjligt om vattenområdets ägare säljer tillstånd för det eller det har grundats en specialfiskeplats för området. Även andra lokala fiskebegränsningar bör kontrolleras innan fiske.

Var hittar jag fisketillståndsförsäljare?

Att hitta vem som säljer lokala vattenägares fisketillstånd (ahven.net), underlättas om man vet var man är på väg och fiska. Många fiskeområden har nätsidor, där man hittar noggrannare information om vilka tillstånd som behövs.

Hjälp med att hitta fisketillståndsförsäljare fås även av fiskerihushållningscentralerna som verkar i landskapen. Kontaktinformation fill fiskerihushållningscentralerna hittas på Centralförbundet för Fiskerihushållnings nätsida (ahven.net). Vägledning ges även av fiskerisakkunniga hos Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, som jobbar regionalt i hela Finland (vapaa-ajankalastaja.fi).

Kommuner och städer berättar vanligen på sina nätsidor vilka fisketillstånd som krävs på deras vattenområden. Tillstånd för statens vattenområden säljs i Eräluvat.fi-webbutiken och på servicenumret.