Hoppa till huvudinnehåll

Dessa villkor har senast uppdaterats 5.12.2022.

I förvärvs- och annulleringsvillkoren förekommer följande benämningar:

  • Med beställare avses den person som sköter beställningen, till exempel köper ett tillstånd. Beställaren kan köpa och reservera produkter åt sig själv och/eller andra personer. Beställaren ansvarar för beställningen, de uppgifter som beställaren lämnat och avgifterna i anslutning till beställningen.
  • Tillståndsanvändaren (tillståndshavaren) är en person som har rätt att använda tillståndet. Användarens namn finns på tillståndet. Beställaren ska uppge tillståndsanvändarens uppgifter i samband med beställningen. Tillståndsanvändaren och beställaren kan också vara samma person.
  • Med tillstånd avses i punkt A Forststyrelsens fiske-, jakt- och naturproduktstillstånd. I punkt B hänvisar tillstånd till alla tillstånd som finns tillgängliga i webbutiken Eräluvat. Villkoren för fiskevårdsavgiften behandlas särskilt i punkt C, Forststyrelsens tillstånd för terrängtrafik i punkterna D–F och stugor i punkt G.

Forststyrelsens jakt-, fiske- och terrängtrafiktillstånd är förvaltningsbeslut. Den som är missnöjd med ett beslut kan söka rättelse hos Forststyrelsen inom 30 dagar efter att ha tagit emot informationen om beslutet. Anvisning om rättelseyrkande fås från Forststyrelsens verksamhetsställen, servicenumret för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd +358 (0)20 69 2424 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen eraluvat(at)metsa.fi.

Forststyrelsen ansvarar i regel inte för informationen om jakt- och fisketider, utan kunden är skyldig att kontrollera tiderna via de officiella informationskanalerna, dvs. på Finlands viltcentrals webbplats www.riista.fi eller på jord- och skogsbruksministeriets webbplats www.mmm.fi.

A. ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR

B. WEBBUTIK OCH MOBILAPPLIKATION

C. FISKEVÅRDSAVGIFTER

D. SPÅRTILLSTÅND

E. TERRÄNGTRAFIKTILLSTÅND UTANFÖR SNÖSKOTERSPÅR

F. FÖRETAGAR- OCH GRUPPTILLSTÅND SOM GÄLLER TERRÄNGTRAFIK

G. STUGOR

A. Allmänna tillståndsvillkor

1. Att annullera, ändra eller överföra ett obetalt tillstånd till en annan person

Obetalda tillstånd kan annulleras före utgångsdatum utan behandlingsavgift.

Ett obetalt tillstånd som beställts i webbutiken kan man annullera själv via sitt kundkonto eller genom att ringa servicenumret för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd +358 (0)20 69 2424 eller genom att skicka e-post till adressen eraluvat(a)metsa.fi.

Ett tillstånd som beställts via kundservicen kan endast annulleras via kundservicen, eftersom det skickas en faktura för dessa tillstånd. En utebliven betalning av fakturan är inte en annullering. 

Om ett obetalt tillstånd ändras eller överförs till en annan person före förfallodagen, tas 13 euro ut i behandlingsavgift för ändringen.

Efter förfallodagen är det inte möjligt att annullera, ändra eller överföra ett obetalt tillstånd till en annan person.

2. Att annullera, ändra eller överföra ett betalt tillstånd till en annan person

Ett betalt tillstånd kan inte annulleras, ändras eller överföras till en annan person utan ett oöverstigligt hinder.

I vissa situationer har beställaren rätt att annullera tillståndet och få pengarna tillbaka efter att en behandlingsavgift på 13 euro har dragits av. Det minsta beloppet som återbetalas är 20 euro.

Ett personligt tillstånd kan annulleras om beställaren själv, tillståndsanvändaren eller en närstående insjuknar allvarligt, råkar ut för en allvarlig olycka eller avlider. Som närstående räknas personens make/maka, sambo, barn, förälder, svärförälder, syskon, barnbarn och mor- eller farförälder. Tillståndet kan också annulleras om beställaren eller tillståndsanvändaren råkar ut för en oväntad och allvarlig händelse. En annan oväntad och allvarlig händelse kan till exempel vara en betydande skada på egendom, som en bostadsbrand. Att till exempel en hund insjuknar eller dör eller att en bil går sönder räknas inte som allvarlig skada.

Annulleringen ska göras innan tillståndsperioden börjar. Om tillståndet annulleras av någon av de ovannämnda orsakerna efter att giltighetstiden redan börjat, återbetalas inte tillståndets pris och tillståndet överförs inte heller till någon annan.

Beställaren ska utan dröjsmål meddela om annulleringen till servicenumret för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd +358 (0)20 69 2424 eller per e-post till adressen eraluvat(a)metsa.fi. Personen måste redogöra för hindret för användningen av tillståndet med en pålitlig redogörelse så fort som möjligt. Hindret måste påvisas senast inom två veckor efter att det uppstått, förutom om det är orimligt svårt för beställaren att iaktta denna tidsfrist. Som pålitlig redogörelse räknas ett läkarintyg, intyg av en hälsovårdare, protokoll över polisutredning eller utlåtande från försäkringsbolaget. Utredningen ska lämnas till Forststyrelsen på adressen Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster, PB 81, 90101 ULEÅBORG.

3. Annullering eller överföring av spöfisketillstånd i undantagsfall

Om vattentemperaturen på ett fiskeställe överstiger 21 grader, kan Forststyrelsen tillfälligt avbryta tillståndsförsäljningen för att trygga de naturliga laxfiskbestånden. Försäljningen av tillstånd avbryts alltid för en viss tidsperiod, varefter situationen bedöms på nytt.

Om spöfisketillstånd redan har skaffats för tidsperioden i fråga, kan beställaren

  • överföra spöfisketillståndet till en annan ledig tidpunkt under innevarande års fiskeperiod, om det finns kvar en tillståndskvot för den aktuella tiden. Ingen separat avgift tas ut för överföringen. Ändringen ska göras innan tillståndet börjar gälla.
  • annullera ett betalt tillstånd helt och hållet och få pengarna tillbaka. För annullering uppbärs en behandlingsavgift på 13 euro. Annulleringen ska göras innan tillståndet börjar gälla.
  • fiska med betalt tillstånd om så önskas. Detta rekommenderas dock inte. Forststyrelsen kan inte ensidigt ändra eller annullera ett fisketillstånd utan beställarens samtycke.

4. Utsökbarhet

En utebliven betalning av fakturan är inte en annullering. Fordringar är indriv- och utsökbara.

Med stöd av 15 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och 11 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) får avgiften för en offentligrättslig prestation utförd av Forststyrelsen utsökas utan dom eller utslag i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

5. Registrering, behandling och utlämning av personuppgifter

Dataskyddsbeskrivningen för Eräluvat finns på adressen verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/dataskyddsbeskrivning. Den går även att begära genom att ringa servicenumret +358 (0)20 69 2424.

6. Meddelande om byte

Tillståndshavaren är skyldig att anmäla bytets mängd omedelbart efter avslutad jakt (46 § i jaktlagen). Uppgifterna om bytet meddelas på adressen saalispalaute.eraluvat.fi eller på blanketten som skickats tillsammans med tillståndet. Beträffande fiske meddelas fångsten på det sätt som beskrivs i tillståndsvillkoren för tillståndsområdet.

B. Webbutik och mobilapplikation

Beställaren ansvarar själv för att han eller hon före användningen av webbutiken eller mobilapplikationen Eräluvat har bekantat sig med

När beställaren skaffar tillstånd i webbutiken eller mobilapplikationen Eräluvat godkänner han eller hon alla dessa villkor. Om beställaren inte godkänner ovan nämnda villkor är det inte möjligt att skaffa tillstånd via webbutiken eller mobilapplikationen.

Beställaren godkänner villkoren genom att kryssa för ”Jag godkänner leveransvillkoren” och bekräfta beställningen (steg 2). I steg 3 betalar beställaren beställningen. Beställaren godkänner tillståndet och bekräftar att det är ett bindande köp genom att betala tillståndet.

Om beställningen avviker från det som beskrivits ovan ska beställaren kontakta servicenumret för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd, 020 692 424. Obetalda tillstånd kommer att debiteras beställaren även om betalningstransaktionen har avbrutits och beställaren trots det inte har varit i kontakt med Forststyrelsen.

Forststyrelsen garanterar inte att kundens beställning lyckas. Beställningen kan misslyckas om tillståndsprodukten i fråga tar slut på grund av en annan beställning som sker samtidigt. Även överbelastning av systemet kan orsaka driftstörningar som gör att beställningen misslyckas. Om det finns en begränsad mängd av den tillståndsprodukt som beställaren vill ha, garanterar Forststyrelsen inte att beställaren får tillstånd för det område och den tid beställaren ursprungligen försökte köpa tillstånd för.

Forststyrelsen ansvarar inte för en skada som orsakas av användningsproblem, avbrott eller andra tekniska fel som försvårar användningen av webbutiken eller mobilapplikationen. Betalningstransaktionen och återkomsten till webbutiken eller mobilapplikationen från den sker via en tredje parts tjänst, som Forststyrelsen inte ansvarar för. Forststyrelsen ansvarar inte heller för indirekta skador som beställaren åsamkas om beställningen misslyckas.

I samband med beställningen ansvarar beställaren själv för att han eller hon får tillståndet, tillståndsvillkoren, en beskrivning av tillståndsområdet och karta i webbutiken eller mobilapplikationen. Systemet skickar en bekräftelse på beställningen till den e-postadress som beställaren har uppgett vid registreringen eller i samband med beställningen. Denna bekräftelse är inte nödvändig för att köpet ska vara bindande, utan köpet och skyldigheten att betala det har uppstått redan tidigare när beställaren godkänt och bekräftat beställningen.

Forststyrelsens personal skickar inte fakturor, bekräftelser eller annan motsvarande information till beställaren om beställningar som gjorts via webbutiken eller mobilapplikationen. Beställaren ansvarar själv för att betala sin beställning som har statusen ”Väntar på betalning” i webbutiken. Om beställningen som väntar på nätbetalning inte har betalats senast på förfallodagen, annulleras beställningen automatiskt.

Paytrail Oyj (2122839-7) fungerar i samarbete med finländska banker och kreditinstitut som tillhandahållare av förmedlingstjänster och betaltjänster för webbutiken och mobilapplikationen. För betalningar gjorda med Visa, Visa Electron eller MasterCard står Paytrail Oyj som betalningsmottagare på kortfakturan. Paytrail Oyj överför betalningen till Forststyrelsen som tillhandahåller tillståndet. Paytrail Oyj innehar tillstånd för betalningsinstitut.

C. Fiskevårdsavgifter

På fiskevårdsavgifterna tillämpas de allmänna tillståndsvillkoren i punkt A med det undantaget att ingen behandlingsavgift tas ut för ändringar som görs i fiskevårdsavgifterna.

Enligt 81 § i lagen om fiske är Forststyrelsen inte utan särskild orsak skyldig att utfärda ett nytt bevis över betald fiskevårdsavgift i stället för ett förkommet bevis. Forststyrelsen är inte heller utan särskild orsak skyldig att återbetala en felaktigt betald fiskevårdsavgift.

Om beställaren har betalat fiskevårdsavgiften för hela året två gånger, kan den extra avgiften överföras till en person som beställaren uppgett. Om den överflödiga fiskevårdsavgiften inte kan överföras till en annan person, kan den återbetalas.

Om en kortvarig fiskevårdsavgift har betalats två gånger kan avgiften överföras till en annan person eller till en annan tidpunkt. Ändringen ska göras innan tillståndstiden börjar.

D. Spårtillstånd

Forststyrelsens terrängtrafikstillstånd för statens marker är förvaltningsbeslut i enlighet med lagen om Forststyrelsen (234/2016) och terrängtrafiklagen (22.12.1995/1710). Den som är missnöjd med ett beslut kan söka rättelse hos Forststyrelsen inom 30 dagar efter mottagandet av informationen om beslutet. Anvisning om rättelseyrkande fås från Forststyrelsens verksamhetsställen, servicenumret för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd +358 (0)20 69 2424 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen eraluvat(a)metsa.fi.

1. Annullering av obetalt spårtillstånd

Ett obetalt personligt spårtillstånd eller spårtillstånd för en familj kan annulleras utan annulleringskostnader innan tillståndet börjat gälla.

Utebliven betalning räknas inte som en annullering.

2. Annullering av betalt spårtillstånd

Den som beställer ett personligt spårtillstånd eller ett spårtillstånd för en familj har rätt att annullera ett betalt tillstånd och få tillståndsavgiften ersatt på följande villkor:

  1. Om annulleringen görs innan tillståndet börjar gälla, får beställaren ersättning för tillståndets pris med avdrag för de kostnader som behandlingen av annulleringen medför.
  2. Om annulleringen görs efter att tillståndets giltighetstid redan har börjat, återbetalas inte avgiften.

För behandlingen av en annullering av ett betalt tillstånd tas den del av avgiften ut som motsvarar det arbete som utförts med stöd av 7 § i miljöministeriets förordning (1156/2021).

Om kostnaderna för att annullera tillståndet är lika stora eller större än tillståndets pris, betalas ingen ersättning.

Forststyrelsen återbetalar inte ersättningar på under 20 euro.

3. Ändring eller överföring av spårtillstånd till någon annan

Ett personligt spårtillstånd eller ett spårtillstånd för en familj kan bara ändras eller överföras på en annan person innan tillståndet börjar gälla. För ändring eller överföring av ett tillstånd tas med stöd av 7 § i miljöministeriets förordning (1156/2021) ut en avgift som motsvarar det arbete som utförts.

E. Terrängtrafiktillstånd utanför snöskoterspår

Forststyrelsens terrängtrafikstillstånd för statens marker är förvaltningsbeslut i enlighet med lagen om Forststyrelsen (234/2016) och terrängtrafiklagen (22.12.1995/1710). Den som är missnöjd med ett beslut kan söka rättelse hos Forststyrelsen inom 30 dagar efter mottagandet av informationen om beslutet. Anvisning om rättelseyrkande fås från Forststyrelsens verksamhetsställen, servicenumret för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd +358 (0)20 69 2424 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen eraluvat(a)metsa.fi.

1. Annullering av obehandlad ansökan om tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår

Ett tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår kan annulleras om beställaren annullerar tillståndet innan Forststyrelsen har fattat beslut (positivt eller negativt) om tillståndsansökan. För handläggning av annullering av en tillståndsansökan debiteras med stöd av miljöministeriets förordning (1156/2021) 7 § en avgift som motsvarar arbetsmängden.

2. Annullering av tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår som Forststyrelsen behandlat på grund av ett oöverstigligt hinder

I princip kan Forststyrelsens beslut om tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår (nedan tillstånd) inte annulleras.

Ett tillstånd kan dock annulleras om beställaren själv, tillståndsanvändaren eller en närstående insjuknar allvarligt, råkar ut för en allvarlig olycka eller avlider. Som närstående räknas personens make/maka, sambo, barn, förälder, svärförälder, syskon, barnbarn och mor- eller farförälder. Tillståndet kan också annulleras om beställaren eller tillståndsanvändaren råkar ut för en oväntad och allvarlig händelse. En annan oväntad och allvarlig händelse kan till exempel vara en betydande skada på egendom, som en bostadsbrand. Att till exempel en hund insjuknar eller dör eller att en bil går sönder räknas inte som allvarlig skada.

Beställaren (eller den som uträttar ärenden åt beställaren) ska utan dröjsmål meddela om annulleringen till servicenumret för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd +358 (0)20 69 2424 eller per e-post till adressen eraluvat(a)metsa.fi. Personen måste redogöra för hindret för användningen av tillståndet med en pålitlig redogörelse så fort som möjligt. Hindret måste påvisas senast inom två veckor efter att det uppstått, förutom om det är orimligt svårt för beställaren att iaktta denna tidsfrist. Som pålitlig redogörelse räknas ett läkarintyg, intyg av en hälsovårdare, protokoll över polisutredning eller utlåtande från försäkringsbolaget. Utredningen ska lämnas till Forststyrelsen på adressen Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster, Annullering av tillstånd, PB 81, 90101 ULEÅBORG. Utöver utredningen ska det i brevet nämnas vilket tillstånd annulleringen gäller (tillståndsnummer).

För ett tillstånd som annulleras av godtagbar anledning återbetalas det betalda priset med avdrag för annulleringskostnaderna. För behandlingen av annulleringen tas den del av avgiften ut som motsvarar det arbete som utförts med stöd av 7 § i miljöministeriets förordning (1156/2021), minst 13 euro. Det minsta beloppet som återbetalas är 20 euro. Om tillståndet annulleras av någon av de ovannämnda orsakerna efter att giltighetstiden redan börjat, återbetalas inte tillståndets pris och tillståndet överförs inte heller till någon annan.

3. Annullering utan särskilda skäl av tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår som Forststyrelsen behandlat

Forststyrelsens beslut (negativt eller positivt) om tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår kan inte annulleras utan de särskilda skäl som nämns i punkt 2.

En utebliven betalning av ett tillståndsbeslut är inte en annullering.

4. Ändring eller överföring till en annan person utan särskilda skäl av tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår som Forststyrelsen behandlat

Forststyrelsens beslut (negativt eller positivt) om tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår kan inte ändras utan de särskilda skäl som nämns i punkt 2. Tillståndet kan inte heller överföras på en annan person.

F. Företagar- och grupptillstånd som gäller terrängtrafik

Forststyrelsens terrängtrafikstillstånd för statens marker är förvaltningsbeslut i enlighet med lagen om Forststyrelsen (234/2016) och terrängtrafiklagen (22.12.1995/1710). Den som är missnöjd med ett beslut kan söka rättelse hos Forststyrelsen inom 30 dagar efter mottagandet av informationen om beslutet. Anvisning om rättelseyrkande fås från Forststyrelsens verksamhetsställen, servicenumret för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd +358 (0)20 69 2424 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen eraluvat(a)metsa.fi.

1. Annullering av obehandlat företagar- eller grupptillstånd

Ett företagar- eller grupptillstånd kan annulleras om beställaren annullerar tillståndet innan Forststyrelsen har fattat beslut (positivt eller negativt) om tillståndsansökan. För behandling av annullering av en tillståndsansökan tas med stöd av 7 § i miljöministeriets förordning (1156/2021) ut en avgift som motsvarar det arbete som utförts.

Ett företag som gör safarier för terrängtrafik registrerar safarispecifika terrängtrafiktillstånd självständigt. Ett safarispecifikt terrängtrafiktillstånd kan inte annulleras efter att tillståndet har registrerats.

2. Annullering av företagar- eller grupptillstånd som Forststyrelsen behandlat

Ett företagar- eller grupptillstånd kan inte annulleras när Forststyrelsen har meddelat ett beslut (negativt eller positivt) om terrängtrafiktillstånd.

En utebliven betalning av ett tillståndsbeslut är inte en annullering.

3. Ändring eller överföring till en annan person av företagar- eller grupptillstånd som Forststyrelsen behandlat

I princip kan Forststyrelsens beslut om företagar- eller grupptillstånd (nedan terrängtrafiktillstånd/tillstånd) inte ändras eller överföras till en annan person.

Om det emellertid är fråga om ett terrängtrafiktillstånd som beviljats ett företag (exkl. safariföretag inom terrängtrafik), en förening, sammanslutning, personal vid ett utbildnings- eller forskningsinstitut eller personer som deltar i ett evenemang som ordnas av dessa instanser och där priset på terrängtrafiktillståndet har bestämts enligt antalet fordon som är i bruk, är det möjligt att ändra förteckningen över förare. För behandling av ändring av ett tillstånd tas med stöd av 7 § i miljöministeriets förordning (1156/2021) ut en avgift som motsvarar det arbete som utförts.

Det är inte möjligt att ändra ett safarispecifikt terrängtrafiktillstånd efter att tillståndet har registrerats.

G. Stugor

Bokningsvillkoren för Forststyrelsens reserverings- och hyresstugor finns på adressen www.utinaturen.fi/stugor/bokningsvillkor.

Jaktlagen och jaktförordningen

Jaktlagen gäller jakt, fångst och dödande av icke fredade djur samt viltvård, ersättande av skador som vållats av vilt och tillsynen över hundar.

Lagen och förordningen om fiske

Syftet med lagen om fiske är att med utgångspunkt i bästa tillgängliga information ordna nyttjandet och vården av fiskresurserna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.