Hoppa till huvudinnehåll

Varje fiskare är skyldig att ombesörja en lämplig och respektfull hantering av den fångade fisken. Enligt Finlands lagstiftning är det förbjudet att utsätta djur för onödigt lidande. Alla fiskare är alltså redan i lagstiftningen skyldiga att känna till hur de ska hantera den fångade fisken, oberoende av om de har för avsikt att släppa fångsten fri eller använda den som matfisk.

Inledande hantering av matfisk

Rätt hantering av fångst som ska användas som matfisk har en stor inverkan på fiskens kvalitet, hållbarhet och smak.

Bedövning
Fisken ska bedövas omedelbart efter att den dragits upp ur vattnet genom ett kraftigt slag i huvudet precis bakom ögonen, till exempel med en träbit. I djurskyddsförordningen förutsätts det att fisken bedövas innan den inledande hanteringen fortsätter.

Avblodning
Avblodningen görs effektivast genom att skära av gälartären som finns inuti halsmusklerna, i den främre delen av fiskens gälar. Avblodningen utförs omedelbart efter bedövningen. Blodet kan avlägsnas effektivare om fisken placeras i kallt vatten.

Rensning
Vid rensning öppnas fiskens buk från halsen till ändtarmen. Inälvorna och fiskens gälar avlägsnas. Slutligen sköljs fisken med kallt, rent vatten.

Kylning och förvaring
Fisken ska kylas genast efter rensningen så snabbt som möjligt. Den idealiska förvaringstemperaturen är 0 grader och för att uppnå denna temperatur bör fisken förvaras på is. En högre temperatur förkortar fiskens hållbarhetstid.

Du kan också läsa fiskorganisationernas eget material:

Att släppa tillbaka fångst

Det är nästan omöjligt för en fiskare att välja till exempel arten eller storleken för den fisk som fastnar på kroken. I praktiken måste alla fiskare som följer fångstmåtten och även i övrigt agerar i enlighet med lagen om fiske släppa tillbaka fisk. Varje fiskare ska alltså känna till grunderna för frisläppning av fisk. Vid vissa fiskeställen kan också fiskereglerna förutsätta att fiskarna släpps tillbaka. Dessutom blir det allt vanligare med fisketävlingar där fiskarna släpps tillbaka.

Ett selektivt fiske omfattar inte bara frisläppning av fiskar med för små mått utan också frisläppning av fiskindivider som är för stora. Stora individer är värdefulla för fiskpopulationen, eftersom de i regel förmår producera mer livskraftiga avkommor än sina mindre artfränder och på så sätt tryggar att fiskebeståndet hålls livskraftigt. Vid vissa särskilda fiskeställen har också maximimått fastställts för fiskarna. Många fritidsfiskare har också frivilligt förbundit sig att släppa tillbaka stora fiskindivider.

Frisläppning vid fiske med handredskap

Redskap

 • Fiskeredskap ska alltid väljas så att de är lämpliga för den fiskart som fiskaren önskar fånga. Genom rätt val av fiskeredskap kan man minska behovet att släppa tillbaka fiskarna och även underlätta frisläppningen.
 • Vid fiske med handredskap lönar det sig att minska antalet krokar och välja krokar utan hullingar.
 • Håven som används vid fiske ska vara tillräckligt stor och tillverkad av ett nät utan knutar. Håvpåsar tillverkade av ett gummiliknande material rekommenderas.
 • En tillräckligt stor och stabil tång för att lösgöra kroken från fisken ska ingå i handredskapsfiskarens standardutrustning. Gäddfiskare ska dessutom ha en tång som lämpar sig för kapning av kroken. Butikerna för fisketillbehör säljer flera olika modeller av kroklossare.

Uttröttning och lösgöring av fisk

 • Vid fiske med handredskap ska fisken tröttas ut målmedvetet men utan att rycka och knycka i onödan.  I synnerhet när vattnet är varmt ska långvarig uttröttning undvikas.
 • Fisken ska så långt det är möjligt släppas fri i vattnet. Kroken lösgörs genom att böja loss den i ingångsriktningen. Om man vill kan man ta hjälp av en gälöppnare som kan köpas i butiker för fisketillbehör.
 • Om det inte är möjligt att lösgöra fisken i vattnet ska fisken lyftas upp på ett jämnt och fuktigt underlag, hanteras med våta händer och lösgöras utan dröjsmål. Butikerna för fisketillbehör säljer också lösgöringsmattor där fisken kan hanteras utan att skada fjällen.

Frisläppning

Urval och frisläppning av fångst vid fiske med fångstredskap

Utrustning och fiskeplats

 • Vid fiske med fångstredskap har valet av utrustning och fångstplats större betydelse. Det är ofta svårt att släppa tillbaka en fisk som fastnat i ett nät levande, men urvalet av fångsten kan påverkas i förväg till exempel genom att välja ett nät med rätt maskstorlek. I många vattenområden har det också fastställts begränsningar för maskstorleken som är bindande för fiskaren. Kontrollera alltid fiskebegränsningarna för ditt fångstvatten i förväg!
 • Med hjälp av nätets maskstorlek kan man påverka de fångade fiskarnas storlek, men inte vilka fiskarter som fastnar i nätet. Fiskaren bör alltså känna till hur den önskade fångsten beter sig under olika tider på året och minska mängden oönskad fångst genom att välja utrustningen och fångstplatsen omsorgsfullt.
 • I fråga om rovfiskbestånd är det speciellt skadligt att fiska med nät av mellanstorlek, dvs. nät vars maskstorlek är 25–49 mm. En ansvarsfull nätfiskare väljer alltid hellre ett nät som är lite för grovmaskigt än ett för tätmaskigt nät.
 • Katsor och ryssjor rekommenderas som fångstredskap, eftersom de gör det lätt att välja fångst och släppa tillbaka överflödig fångst utan att skada fisken.

Vittjning av fångstredskap

 • Ju kortare tid fisken har befunnit sig i fångstredskapet, desto mer sannolikt är det att det är möjligt att släppa tillbaka den levande. Ett tillräckligt tätt vittjningsintervall garanterar också att fångsten håller god kvalitet.
 • Vattentemperaturen har en väsentlig inverkan på hur ofta fångstredskapen vittjas. I vinternät hålls fiskarna dugliga som livsmedel i flera dagar, men på sommaren dör och förstörs fiskar i ett siklöjenät som sänkts ned vid ytan redan på några timmar.

Frisläppning från ett fångstredskap

 • När fisk släpps tillbaka ska man undvika onödig hantering och så långt det är möjligt också undvika att lyfta upp fisken ur vattnet.
 • Fisk som ska släppas tillbaka kan efter lösgöringen från fångstredskapet vid behov stödas i vattnet med händerna under återhämtningen. Fisken simmar iväg när den har återhämtat sig. Du behöver inte röra på fisken under återhämtningen. Rörelse gör bara fisken mer stressad.
 • Enligt förordningen om fiske ska även döda fiskar som är mindre än fångstmåttet släppas tillbaka i vattnet. Fiskaren får alltså inte under några omständigheter ha fångst med för små mått i sin besittning.
 • Guide för ansvarsfulla nätfiskare på finska (issuu.com, öppnas på en ny flik).

Släng bort de korta fiskelinssnuttarna

En ansvarsfull fiskare ser alltid till att skräpet hamnar i skräpkorgen. Korta snuttar av fiskelina och annat avfall hör inte hemma på fiskeställets stränder eller vatten.

Fisketerminologi

Vad betyder innehavaren av fiskerätt, fångstmått och allmänna fiskerättigheter? Fiskarens ABC förklarar dessa och de andra viktiga fisketermerna.

Bekanta dig med termerna.