Hoppa till huvudinnehåll

Varje fiskare är skyldig att ombesörja en lämplig och respektfull hantering av den fångade fisken. Enligt Finlands lagstiftning är det förbjudet att utsätta djur för onödigt lidande. Alla fiskare är alltså redan i lagstiftningen skyldiga att känna till hur de ska hantera den fångade fisken, oberoende av om de har för avsikt att släppa fångsten fri eller använda den som matfisk.

Inledande hantering av matfisk

Rätt hantering av fångst som ska användas som matfisk har en stor inverkan på fiskens kvalitet, hållbarhet och smak.

Bedövning
Fisken ska bedövas omedelbart efter att den dragits upp ur vattnet genom ett kraftigt slag i huvudet precis bakom ögonen, till exempel med en träbit. I djurskyddsförordningen förutsätts det att fisken bedövas innan den inledande hanteringen fortsätter.

Avblodning
Avblodningen görs effektivast genom att skära av gälartären som finns inuti halsmusklerna, i den främre delen av fiskens gälar. Avblodningen utförs omedelbart efter bedövningen. Blodet kan avlägsnas effektivare om fisken placeras i kallt vatten.

Rensning
Vid rensning öppnas fiskens buk från halsen till ändtarmen. Inälvorna och fiskens gälar avlägsnas. Slutligen sköljs fisken med kallt, rent vatten.

Kylning och förvaring
Fisken ska kylas genast efter rensningen så snabbt som möjligt. Den idealiska förvaringstemperaturen är 0 grader och för att uppnå denna temperatur bör fisken förvaras på is. En högre temperatur förkortar fiskens hållbarhetstid.

Du kan också läsa fiskorganisationernas eget material:

Att släppa tillbaka fångst

Det är nästan omöjligt för en fiskare att välja till exempel arten eller storleken för den fisk som fastnar på kroken. I praktiken måste alla fiskare som följer fångstmåtten och även i övrigt agerar i enlighet med lagen om fiske släppa tillbaka fisk. Varje fiskare ska alltså känna till grunderna för frisläppning av fisk. Vid vissa fiskeställen kan också fiskereglerna förutsätta att fiskarna släpps tillbaka. Dessutom blir det allt vanligare med fisketävlingar där fiskarna släpps tillbaka.

Ett selektivt fiske omfattar inte bara frisläppning av fiskar med för små mått utan också frisläppning av fiskindivider som är för stora. Stora individer är värdefulla för fiskpopulationen, eftersom de i regel förmår producera mer livskraftiga avkommor än sina mindre artfränder och på så sätt tryggar att fiskebeståndet hålls livskraftigt. Vid vissa särskilda fiskeställen har också maximimått fastställts för fiskarna. Många fritidsfiskare har också frivilligt förbundit sig att släppa tillbaka stora fiskindivider.

Frisläppning vid fiske med handredskap

Redskap

 • Fiskeredskap ska alltid väljas så att de är lämpliga för den fiskart som fiskaren önskar fånga. Genom rätt val av fiskeredskap kan man minska behovet att släppa tillbaka fiskarna och även underlätta frisläppningen.
 • Vid fiske med handredskap lönar det sig att minska antalet krokar och välja krokar utan hullingar.
 • Håven som används vid fiske ska vara tillräckligt stor och tillverkad av ett nät utan knutar. Håvpåsar tillverkade av ett gummiliknande material rekommenderas.
 • En tillräckligt stor och stabil tång för att lösgöra kroken från fisken ska ingå i handredskapsfiskarens standardutrustning. Gäddfiskare ska dessutom ha en tång som lämpar sig för kapning av kroken. Butikerna för fisketillbehör säljer flera olika modeller av kroklossare.

Uttröttning och lösgöring av fisk

 • Vid fiske med handredskap ska fisken tröttas ut målmedvetet men utan att rycka och knycka i onödan.  I synnerhet när vattnet är varmt ska långvarig uttröttning undvikas.
 • Fisken ska så långt det är möjligt släppas fri i vattnet. Kroken lösgörs genom att böja loss den i ingångsriktningen. Om man vill kan man ta hjälp av en gälöppnare som kan köpas i butiker för fisketillbehör.
 • Om det inte är möjligt att lösgöra fisken i vattnet ska fisken lyftas upp på ett jämnt och fuktigt underlag, hanteras med våta händer och lösgöras utan dröjsmål. Butikerna för fisketillbehör säljer också lösgöringsmattor där fisken kan hanteras utan att skada fjällen.

Frisläppning

Urval och frisläppning av fångst vid fiske med fångstredskap

Utrustning och fiskeplats

 • Vid fiske med fångstredskap har valet av utrustning och fångstplats större betydelse. Det är ofta svårt att släppa tillbaka en fisk som fastnat i ett nät levande, men urvalet av fångsten kan påverkas i förväg till exempel genom att välja ett nät med rätt maskstorlek. I många vattenområden har det också fastställts begränsningar för maskstorleken som är bindande för fiskaren. Kontrollera alltid fiskebegränsningarna för ditt fångstvatten i förväg!
 • Med hjälp av nätets maskstorlek kan man påverka de fångade fiskarnas storlek, men inte vilka fiskarter som fastnar i nätet. Fiskaren bör alltså känna till hur den önskade fångsten beter sig under olika tider på året och minska mängden oönskad fångst genom att välja utrustningen och fångstplatsen omsorgsfullt.
 • I fråga om rovfiskbestånd är det speciellt skadligt att fiska med nät av mellanstorlek, dvs. nät vars maskstorlek är 25–49 mm. En ansvarsfull nätfiskare väljer alltid hellre ett nät som är lite för grovmaskigt än ett för tätmaskigt nät.
 • Katsor och ryssjor rekommenderas som fångstredskap, eftersom de gör det lätt att välja fångst och släppa tillbaka överflödig fångst utan att skada fisken.

Vittjning av fångstredskap

 • Ju kortare tid fisken har befunnit sig i fångstredskapet, desto mer sannolikt är det att det är möjligt att släppa tillbaka den levande. Ett tillräckligt tätt vittjningsintervall garanterar också att fångsten håller god kvalitet.
 • Vattentemperaturen har en väsentlig inverkan på hur ofta fångstredskapen vittjas. I vinternät hålls fiskarna dugliga som livsmedel i flera dagar, men på sommaren dör och förstörs fiskar i ett siklöjenät som sänkts ned vid ytan redan på några timmar.

Frisläppning från ett fångstredskap

 • När fisk släpps tillbaka ska man undvika onödig hantering och så långt det är möjligt också undvika att lyfta upp fisken ur vattnet.
 • Fisk som ska släppas tillbaka kan efter lösgöringen från fångstredskapet vid behov stödas i vattnet med händerna under återhämtningen. Fisken simmar iväg när den har återhämtat sig. Du behöver inte röra på fisken under återhämtningen. Rörelse gör bara fisken mer stressad.
 • Enligt förordningen om fiske ska även döda fiskar som är mindre än fångstmåttet släppas tillbaka i vattnet. Fiskaren får alltså inte under några omständigheter ha fångst med för små mått i sin besittning.
 • Guide för ansvarsfulla nätfiskare på finska (issuu.com, öppnas på en ny flik).

Beaktande av vattentemperaturen

Under varma somrar blir vattentemperaturen ofta för hög ur fiskarnas synvinkel. De växelvarma fiskarnas livsfunktioner tilltar i värmen och förbrukar mer syre. I varmt vatten löses mindre syre upp än i kallt vatten, vilket gör förhållandena besvärliga för fisken. Många laxfiskar som klarar förhöjda temperaturer sämre än till exempel gös, gädda och abborre är i en särskilt besvärlig situation. En temperatur på över 21 grader börjar redan vara mycket svår för många laxfiskar.

Fångsttillfället orsakar stress för fisken. Om fisken måste släppas tillbaka i vattnet är återhämtningen från fångststressen och -belastningen betydligt sämre när vattnet är varmt. Det är också möjligt att fisken dör på grund av ansträngning och syrebrist efter att den släppts tillbaka i vattnet. Typiska laxfiskar som ska släppas tillbaka i vattnet är till exempel öringar under minimimåttet eller fridlysta öringar (med fettfena) och insjölaxar. Vid varmt väder ska fiskarna tröttas ut, behandlas och släppas tillbaka i vattnet så snabbt och försiktigt som möjligt.

Vattentemperaturen i några Forststyrelsens spöfiskeområden kan följas i realtid i tjänsten map.sensormonitor.fi.

Koncentrera fisket på andra arter i stället för laxfiskar under varma tider

Olika fiskarter tål höga temperaturer på olika sätt. Många laxfiskar, såsom lax, siklöja, röding, öring och harr, tål värmen sämst. En del fiskarter klarar sig bra även vid höga temperaturer. Sådana arter är till exempel mört, gös, abborre, gädda, sutare och ruda.

Optimala och kritiska temperaturer för några arter:

 • Harr: Optimal temperatur 4–18°C, kritisk temperatur 24°C
 • Öring: Optimal temperatur 4–19°C, kritisk temperatur 26°C
 • Regnbågslax: Optimal temperatur 9–17°C

Under hett väder undviker en ansvarsfull fiskare sådant fiske där fångsten kan bestå av laxfiskar som ska släppas fria (under minimimåttet eller fridlysta). Till exempel i öringsforsar ska man undvika fiske under värmeböljor då vattentemperaturen stiger rejält över 20 grader. Om man är osäker på vattentemperaturen är det säkrast att flytta fisketuren till en svalare tidpunkt eller fiska sådana arter som tål höga temperaturer bättre eller fiska sådana arter som tas som fångst i vilket fall som helst.

Man ska också beakta att fiskar blir passiva i varmt vatten och kan sluta äta, och laxfiskar är inte heller i normala fall särskilt villiga att nappa på bete. Varmt sommarväder är alltså av många orsaker inte den idealiska tiden för att fiska laxfiskar.

Fiskevattnens termometer

 • När det är över 21 grader slutar laxfiskarna skaffa föda, syrehalten i vattnet sjunker och de fiskar som ska släppas tillbaka i vattnet har svårare att överleva.
 • I 17–21 grader minskar aktiviteten för att skaffa föda hos laxfiskar. Det lönar sig att koncentrera fisket till dygnets svala tider. Följ väderprognosen för de närmaste dagarna innan du köper tillstånd.
 • När det är under 17 grader skaffar laxfiskarna aktivt föda. Det går bra att släppa fisken fri.

SPÖFISKE VID FORTSTYRELSENS FORSPLATSER UNDER SOMMARHETTA

På Fortstyrelsens forsfiskeplatser, där man huvudsakligen fiskar öring, lax eller harr, följer man med hur vattentemperaturen utvecklar sig under sommaren. När temperaturen stiger över 20 grader rekommenderar Forststyrelsen att man undviker fiske av laxfiskar och att fisket riktas till arter som tål värme och behandling bättre. När temperaturen stiger över 21 grader kan Forststyrelsen tillfälligt avbryta försäljningen av tillstånd till fiskestället för att trygga de naturliga laxfiskbestånden. Försäljningen av tillstånd avbryts alltid för en viss tidsperiod, varefter situationen bedöms på nytt.

Om tillståndsförsäljningen avbryts kan fiskaren välja bland följande alternativ:

 1. Ett tillstånd som redan köpts för perioden kan flyttas till en annan ledig tidpunkt (inom ramen för tillståndskvoterna). Överföringen kan göras till innevarande års fiskesäsong, alltså inte till exempel till följande år. Ingen separat avgift tas ut för överföringen. Ändringen ska göras innan tillståndet börjar gälla.
 2. Ett köpt tillstånd kan annulleras helt och pengarna returneras. För annullering uppbärs i enlighet med köp- och annulleringsvillkoren en behandlingsavgift på 13 euro. Annulleringen ska göras innan tillståndet börjar gälla.
 3. Ett köpt tillstånd kan användas om man vill, men detta rekommenderas inte. Forststyrelsen kan inte ensidigt ändra eller återkalla ett fisketillstånd utan tillståndshavarens samtycke.

Släng bort de korta fiskelinssnuttarna

En ansvarsfull fiskare ser alltid till att skräpet hamnar i skräpkorgen. Korta snuttar av fiskelina och annat avfall hör inte hemma på fiskeställets stränder eller vatten.

Fisketerminologi

Vad betyder innehavaren av fiskerätt, fångstmått och allmänna fiskerättigheter? Fiskarens ABC förklarar dessa och de andra viktiga fisketermerna.

Bekanta dig med termerna.