Hoppa till huvudinnehåll

Klicka på länken för att gå direkt till ett avsnitt:

SMÅVILT

ÄLGJAKT

STORVILT OCH STORA ROVDJUR

BEHOV OCH ANSKAFFANDE AV TILLSTÅND

TILLSTÅNDSOMRÅDEN OCH KARTOR

BETALNINGSSÄTT OCH WEBBUTIKEN

FÅNGSTRESPONS FÖR TILLSTÅND FÖR SMÅVILT

JAKT PÅ OMRÅDE MED VINDKRAFTSPARK

Småvilt

Med vilket jakttillstånd får man jaga ringduva?

Ringduvar får jagas med hönsfågeltillstånd, tillstånd för jakt på sjöfågel och hare eller tillstånd för jakt på bäver. Tillståndet för jakt på små rovdjur berättigar inte till att jaga ringduva.

Ringduvejakten inleds i Finland den 10 augusti.


Vilka arter får man jaga med ett ungdomstillstånd för personer under 18 år?

Jakttillstånden för personer under 18 år, de så kallade ungdomstillstånden, berättigar till att jaga allt småvilt utom bäver.


Får man använda åtel vid jakt på små rovdjur?

För att använda åtel vid jakt på små rovdjur krävs ett tillstånd som beviljas av Forststyrelsen. Ansökan om tillståndet riktas till områdets jakt- och fiskeplanerare.

Åtel får användas endast under perioden med permanent snötäcke, det vill säga 1.11–31.3. Som åtel får användas bland annat delar av vilt, ren och vild fisk. Verksamheten ska vara småskalig och får inte orsaka olägenheter för miljön eller störa människor. För att undvika belastning av miljön får åtel användas på samma plats endast under en vintersäsong. Åtelplatsen måste städas upp på våren, senast före midsommar.

Åteljägaren ansvarar själv för verksamheten. På statens mark ska åteljägaren anteckna sina kontaktuppgifter i terrängen vid åtelplatsen.

Jägare som använder åtel vid rävjakt ska ta reda på vilka myndighetsbestämmelser som gäller verksamheten i kommunen i fråga. Mer information om att använda åtel vid rävjakt på statens mark ger Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s teamansvariga och Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster jakt- och fiskeplanerare, som också beviljar tillstånd för att använda åtel.


Får man ha hund med på småviltsjakt?

I regel är det tillåtet. Kontrollera ändå om eventuella begränsningar gäller i ett visst tillståndsområde.


Jag vill jaga rådjur. Vilken typ av tillstånd behöver jag och var får jag tag på en sådan?

För att jaga rådjur behövs ingen jaktlicens som beviljas av Finlands viltcentral, utan innehavaren av jakträtten fattar beslut om hur jakten ordnas. Forststyrelsen erbjuder möjlighet att jaga rådjur i första hand med sådana jaktarrangemang som bevarar stammen. I praktiken innebär det att ett jaktarrendeavtal ingås mellan Forststyrelsen och ett jaktsällskap. Jaktsällskapet förbinder sig att utföra viltvårdsarbete och jaga på ett hållbart sätt. Områdets jakt- och fiskeplanerare ger mer information.


Jag lade märke till en eventuell spelplats för tjäder i statens skogbruksområde. Hur anmäler jag spelplatsen till Forststyrelsen?

Tjädern är en särskilt viktig art inom den naturvårdande skötseln av mångbruksskogar. Därför har skötseln av tjäderns spelplatser en särskild ställning inom skötseln av viltets livsmiljöer. Målet är att tjäderbestånden i statens skogsområden ska bevaras som livskraftiga och jaktbara med hjälp av skogsbrukets miljövård och skötseln av vilthushållningen.

Uppgifterna om tjäderns spelplatser sparas i skogsbrukets geografiska informationssystem. Spelen följs också aktivt. Endast på detta sätt kan de beaktas i planeringen och genomförandet av skogsbruksåtgärder.

Om du lägger märke till en spelplats för tjäder i statens skogsbruksområde kan du anmäla detta till Forststyrelsens Skogsbruk Ab:s regionala teamchefer (metsa.fi).

Älgjakt

Forststyrelsen jämför antalet personer i skytteförteckningen när besluten om områdestillstånd för älgjakt fattas. I vilket område har mitt sällskap bästa möjligheter att få jaga älg?

Antalet sällskap som ansöker om områdestillstånd och antalet skyttar i ansökningarna varierar från år till år. Vissa områden är mer populära än andra, men älgstammens täthet styr också efterfrågan. Antalet ansökningar till områdena under tidigare år påverkar alltså inte efterfrågan under kommande år.


Varför kommer mitt nya lösenord inte fram till min e-post?

Om du har glömt ditt lösenord och det nya lösenordet inte kommer fram till din e-post har det med största sannolikhet skickats till en e-postadress som inte längre är i bruk. Begär ett nytt lösenord en gång till och kryssa för följande punkt: ”OBS! Kryssa också för den här punkten om din e-postadress har ändrat:” Då får Forststyrelsen ett meddelande och tar kontakt angående en ändring av e-postadressen i tillståndsansökningssystemet.


Kan jag använda mig av fjolårets ansökan när jag fyller i en ny?

I tillståndsansökningssystemet finns en egenskap som låter den sökande kopiera fjolårets ansökan när innevarande års nya ansökan ska fyllas i. För att kopiera din gamla ansökan ska du välja ”Kopiera ansöka”, godkänna användningsvillkoren för systemets webbtjänst och spara den gamla ansökan som underlag för den nya. Ansökan som grundar sig på de gamla uppgifterna kan redigeras, uppgifterna om skyttarna kan ändras, skyttar kan tas bort eller läggas till och så vidare.

Om det är en annan person än tidigare som fyller i sällskapets ansökan, kan den nya sökande fylla i en ny ansökan från början. Om den nya sökande vill kopiera den tidigare ansökan rekommenderar vi följande metod:

1) Den person som fyllde i fjolårets ansökan kopierar ansökan till ett nytt underlag. Han eller hon kan fylla i alla den nya sökandes uppgifter utom jägarnumret (detta kan inte redigeras), det vill säga ändra namn och kontaktuppgifter. Till slut sparar han eller hon ansökan.

2) Ett e-postmeddelande om ändring av den sökande (den nya sökandes namn och jägarnummer) skickas till områdets jakt- och fiskeplanerare, som sparar den nya sökandes jägarnummer i stället för den tidigare sökandes nummer.

3) Nu kan den tidigare sökande inte längre se sin ansökan i systemet. Endast den nya sökande kan granska och redigera ansökan genom att använda sitt eget jägarnummer som användaridentifikation. Om den nya sökande inte är registrerad i tillståndsansökningssystemet ska han eller hon registrera sig med sin användaridentifikation (jägarnumret).

Storvilt och stora rovdjur

Hur kan jag följa läget i fråga om fällda björnar i renskötselområdet?

Uppgifter om björnjaktkvoten i renskötselområdet finns på sidan Björnbytet på Finlands viltcentrals webbplats.


Jag är på väg på björnjakt till den västra delen av renskötselområdet. Vilken licens ska jag skaffa?

Björnlicensen för renskötselområdet är inte längre indelad enligt område, utan samma licens gäller i den västra och östra delen av renskötselområdet. Olika kvoter gäller i alla fall för områdena, så det är viktigt att följa läget på sidan Björnbytet på Finlands viltcentrals webbplats.

Licens kan du skaffa från webbutiken eraluvat.fi eller beställa mot faktura från servicenumret 020 69 2424.


Jag vill delta i björnjakt i ett dispensområde (annat än renskötselområdet). Vilken licens behöver jag? Hur många björnar får jag fälla med en licens?

För jakt i ett dispensområde ska du lösa en personlig jaktlicens som beviljats av Forststyrelsen och anmäla dig till områdets samlicens. I dispensområdena har man ingen personlig kvot för antal fällda björnar. En jägare kan alltså fälla flera björnar så länge reglerna för dispensen och samlicensen tillåter det.


Jag vill jaga lodjur. Vilka licenser behöver jag? Var kan jag köpa dem?

För att jaga lodjur behövs en dispens beviljad av Finlands viltcentral.

Om lodjur jagas också på statens mark behövs dessutom jakträtt som beviljas av Forststyrelsen, det vill säga jaktlicens för statens område. I praktiken ska arrangemangen alltid avtalas med den som ansöker om dispens. I vissa fall godkänns ett arrangemang där alla som jagar på statens område skaffar en personlig jaktlicens för jakt på lodjur för hela säsongen. I små och splittrade områden har jakträtt överlåtits baserat på arealen eller arrenderats. Då behöver jägarna inga personliga licenser. Råd i frågan ges av jakt- och fiskeplaneraren som ansvarar för området. Läs mer på sidan Varg och lodjur.


Får man jaga vildsvin på statens mark?

Vildsvin får jagas på statens mark om jägaren skaffar något av tillstånden för jakt på småvilt, det vill säga tillstånd för jakt på hönsfågel, sjöfågel och hare, små rovdjur eller bäver. Dessutom får man jaga vildsvin med områdestillstånd för älgjakt.

Ett arrendeavtal som ingåtts med Forststyrelsen inkluderar rätten att jaga vildsvin, men i många naturskyddsområden är vildsvinsjakt ändå inte tillåten. Rätten att jaga vildsvin skriv in i arrendeavtalen för jaktområdena i samband med uppdateringen av dessa. Områdets jakt- och fiskeplanerare lämnar mer information.

Behov och anskaffande av tillstånd

Får en person under 15 år eller under 18 jaga småvilt på egen hand?

En 15–18-åring får jaga småvilt på egen hand, om han eller hon har ett parallelltillstånd till sitt jaktvapen och dessutom ett eget jakttillstånd. Ett dygnstillstånd för en person under 18 år kallas ett ungdomstillstånd.

En person under 15 år kan inte få ett parallelltillstånd till jaktvapen. Därför ska en person under 15 år alltid jaga under omedelbar övervakning av en person som fyllt 18 år och har tillstånd att inneha vapen.


Jag går ut på jakt med mitt barn utan jaktvapen. Behöver jag ha tillstånd? Vilket tillstånd behöver skaffas åt ett barn som är under 15 år eller under 18 år?

En jägare som är under 18 år kan skaffa ett ungdomstillstånd. Ungdomstillståndet kostar 10 euro och det kan vara i kraft i 1–7 dygn. Fångskvoten för ungdomstillståndet är densamma som för hönsfågeltillståndet.

I Finland kan också personer under 15 år jaga, men de kan inte få vapenlicens. Därför kan en person under 15 år jaga utan ett eget ungdomstillstånd under omedelbar övervakning av en vuxen person, men övervakaren måste i så fall ha jakttillstånd i området. Bytet räkas till kvoten enligt övervakarens jakttillstånd. Övervakaren ska ha fyllt 18 år och ha vapenlicens.


Jag ska vara hundförare när en kamrat jagar. Behöver jag ha tillstånd?

Du behöver inte ha ett eget tillstånd, men som hundförare får du inte bära vapen. Din kamrat som bär vapen måste ha giltig jakträtt.


Jag planerar att ge mig ut på jakt idag. Kan jag köpa ett tillstånd för jakt på småvilt per telefon?

Du kan köpa tillståndet från vår webbutik verkkokauppa.eraluvat.fi eller beställa mot faktura från servicenumret 020 69 2424. Om du köper ett tillstånd för samma dag träder det i kraft omedelbart när du har betalat det.

Kontrollera alltid att kvoten i området inte är fylld innan du ger dig ut.


Vilka tillståndsdokument behöver jag bära med mig ut på jakt?

Om du beställer ett tillstånd mot faktura via telefontjänsten ska du ta med fakturan och kvittot på betalningen från nätbanken. Om du köper tillståndet i webbutiken får du ett tillståndsverifikat som du kan skriva ut när du har betalat avgiften. Av verifikatet framgår tillståndshavarens uppgifter, tillståndsområdet och betalningstransaktionen.

Du kan skriva ut tillståndsverifikatet på papper eller ta en tydlig bild av det till exempel med mobilen.

Tillståndsområden och kartor

Jag vill ladda ner jaktområdet i min garmin-navigator. Hur gör jag?

För att jaktområdets karta ska fungera i Garmin-navigatorn måste kartlagren sparas i mappen "Garmin" i enhetens interna minne eller på ett SD-kort. Om du sparar kartfilen på ett SD-kort måste du skapa en mapp för filen och ge den namnet Garmin. Om filen är sparad på fel ställe kan det leda till att den inte går att öppna i navigatorn.


Var får jag tag på en karta över jaktområdet? Kan jag beställa eller skriva ut kartor?

En karta över jaktområdet hittar du på områdessidan i Eräluvat.fi. En länk till kartan finns till höger på sidan. Du kan öppna kartan i en större vy, ladda ner den i en Garmin-navigator eller skriva ut den som PDF-fil på papper i storlek A4 eller A3. Du får en papperskarta per post varje gång du beställer ett jakttillstånd från servicenumret för jakt- och fisketillstånd.

Kundserviceställena säljer inga jaktkartor.


På jaktområdet finns en av Forststyrelsens stugor. Hur kan jag hyra stugan för eget bruk under jaktturen?

Alla Forststyrelsens stugor finns på webbplatsen Utinaturen.fi. En del av stugorna kan du boka i webbutiken Eräluvat.fi och en del via naturumen eller servicenumret för jakt- och fisketillstånd.

Fundera på förhand ut när du behöver stugan och boka den i god tid, så kan du vara säker på att den är ledig.


Jag hyrde en stuga i ett av Forststyrelsens jaktområden för småvilt. Ingår tillstånd för jakt på småvilt i hyran? Finns det en separat tillståndskvot för dem som hyr stugor?

Varken jakt- eller fisketillstånd ingår automatiskt i hyran för Forststyrelsens stugor. Alla tillstånd måste anskaffas separat. Ingen separat tillståndskvot har reserverats för jägare som använder en stuga.

Du kan kontrollera vilka tillstånd du behöver i tjänsten Utflyktskarta (retkikartta.fi) eller genom att ringa servicenumret för jakt- och fisketillstånd. Kom ihåg att skaffa tillstånden på förhand så kan du vara säker på att få dem i tid.


Jag vill sätta upp en viltkamera i ett jaktområde som är arrenderat av Forststyrelsen. Vart kan jag rikta ansökan om tillstånd att sätta upp en viltkamera?

Du behöver Forststyrelsens tillstånd för att sätta upp en viltkamera på statens marker. Tillstånd beviljas i regel endast jaktområden som är arrenderade av Forststyrelsen för uppföljning av vilt vid en utfodringsplats. Observera att områdestillstånd för älgjakt inte är samma sak som ett arrendeavtal. Slicksten, viltåker eller åtel för små rovdjur betraktas inte som utfodringsplats.

Tillståndet kostar 40 euro och det ger rätt att sätta upp flera viltkameror. Kontakta områdets jakt- och fiskeplanerare.

Betalningssätt och webbutiken

Kan jakt- eller fisketillstånd betalas med kultur- och motionssedlar?

Jakt- och fisketillstånd omfattas inte av de kultur- och motionsförmåner som arbetsgivarna erbjuder, så de kan inte betalas till exempel med ePassi, Smartum eller Edenred. Forststyrelsen har lämnat in ett initiativ till Skatteförvaltningen för att vildmarksliv i fortsättningen ska räknas till anställdas frivilliga motions- och kulturverksamhet.


Hur kan jag betala tillståndet?

Du kan betala i webbutiken med alla de vanligaste betalningssätten (nätbank, kreditkort, MobilePay) eller beställa tillståndet mot faktura via telefontjänsten. I naturumen och hos Forststyrelsens återförsäljare kan du betala fisketillstånd kontant. Fiskevårdsavgiften kan du också betala i R-kiosken.


Jag reserverar ett tillstånd när de säljs i juni. När måste jag betala tillståndet? Kan jag låta reservationen vara kvar i webbutiken?

Vanligtvis är förfallodagen för tillstånden två veckor före den första dagen då tillståndet är i kraft. Småviltstillstånd som sålts via telefontjänsten eller reserverats i webbutiken under sommaren har emellertid en avvikande förfallodag: den 15 augusti. Förfallodagen är i mitten av augusti så att obetalda tillstånd ska kunna köpas av andra intresserade inom augusti.

Om du är inloggad i webbutiken och reserverar småviltstillstånd för hösten kan du låta tillstånden ligga kvar och vänta på betalning fram till den angivna förfallodagen (den 15 augusti).

Tillstånd som köpts mot faktura via telefontjänsten ska antingen betalas eller avbokas före den förfallodag som syns på fakturan (den 15 augusti).

Fångstrespons för tillstånd för småvilt

Jag glömde anmäla mitt jägarnummer i samband med tillståndsköpet, så mina tillstånd syns inte i oma riista-tjänsten. Kan tillstånden överföras dit i efterhand?

Det är inte möjligt att i efterhand flytta tillstånden till Oma riista. Jägarnumret ska meddelas i samband med köptillfället, varvid tillståndsuppgifterna överförs automatiskt. Dina tillståndsuppgifter syns dock normalt på kundkontot i webbutiken Eräluvat.


Varför kan man inte välja alternativet ”Jag har inte fått fångst” på blanketten för fångstrespons?

Kontrollera om något av de obligatoriska fälten inte är ifyllt. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).


Varför syns inte skicka- eller avbryt-knappen när jag lämnar in fångstresponsen med en mobil enhet?

Detta händer ibland med iPhone och iPad. Vrid enheten horisontellt så att knapparna kommer fram. Problemet kan också bero på att enhetens webbläsare använder skrivbordsversionen. Du kan byta från skrivbordsversionen till versionen för mobila enheter genom att hålla ner knappen ”Uppdatera sida” som finns i webbläsarens adressfält. Välj därefter "be om skrivbordsversion" eller "ladda om utan innehållsblockerare". Vänta tills versionen laddas.

Om knapparna fortfarande inte syns eller om problemet förekommer på en annan enhet än iPhone eller iPad ska du kontakta adressen eraluvat(a)metsa.fi.

Jakt på område med vindkraftspark

Vad ska jag beakta om jag jagar i en vindkraftspark?

Det finns cirka hundra vindkraftverk i statsägda områden som förvaltas av Forststyrelsen. Målet är att antalet kraftverk ska mångdubblas före 2030. Vindkraftverken på statens mark ligger i allmänhet relativt långt från bebyggelse. Olika typer av rekreation, såsom jakt, bärplockning och friluftsliv samt i norr även renskötsel, är vanliga i dessa områden.

Det är tillåtet att röra sig fritt i området kring ett vindkraftverk, utom då aktivt byggarbete pågår. Kraftverksområdet är inte inhägnat och vägarna dit underhålls året om. Endast transformatorstationerna är inhägnade av säkerhetsskäl. Det inhägnade området är mindre än en hektar till storleken.

Medan arbetet med att bygga ett vindkraftverk pågår ska jägaren komma överens om jaktarrangemangen i byggområdet på förhand med tillsyningsmannen på arbetsplatsen. På så sätt är det möjligt att jaga älg och småvilt i vindkraftsparkområdet också medan byggarbetet pågår.

När vindkraftverken väl står färdiga orsakar de inga jaktbegränsningar. Det är tillåtet att jaga i en vindkraftspark, men jägaren ska akta sig för att avfyra skott i riktning mot vindkraftverken. När det är kallt är det ändå bäst att undvika området närmast vindkraftverken, eftersom snö och is kan falla från kraftverken.