Hoppa till huvudinnehåll

Jägaren ska kontrollera de områdesspecifika specialvillkoren i beskrivningen av jakttillståndsområdet på områdets egen webbsida.

Jakttid

Arten får jagas utanför fredningstiden under artens lagstadgade jakttid. Jakttiderna varierar årligen, så kom ihåg att alltid kontrollera tiderna innan du ger dig ut på jakt. När jakttiderna för jaktåret har fastställts uppdateras de på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi).

Jord- och skogsbruksministeriet kan med förordningar förbjuda eller begränsa jakten på viltarter. Ytterligare information finns på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi) och jord- och skogsbruksministeriets webbplats (mmm.fi).

Fångstkvoter

Hönsfågeltillstånd

Hönsfågeltillstånd berättigar till jakt på allt småvilt dock i allmänhet inte bäver. Med tillståndet får man också jaga små rovdjur, ekorre, bisamråtta, vildsvin, ringduva, morkulla och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut, havstrut och björktrast. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Dygnstillstånd

I Forststyrelsens tillståndsområden får du med ett dygnstillstånd för hönsfågeljakt jaga fyra (4) bytesdjur per dygn, med följande begränsningar:

  • högst två (2) skogshönsfåglar per dygn*, högst en (1) tjäder per dygn
  • högst två (2) tjädrar under höstsäsongen och högst en (1) tjädertuppe i den eventuella toppfågeljakten i januari från alla Forststyrelsens tillståndsområden sammanlagt

*Med undantag av Övre Lapplands tillståndsområden 1601–1605, 1607–1609 ja 1613–1616, där hönsfågelkvoten är tre (3) ripor per dygn.

Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.

Säsongstillstånd

I Forststyrelsens tillståndsområden får du med ett säsongstillstånd för hönsfågeljakt jaga tjugo (20) bytesdjur under jaktsäsongen, med följande begränsningar:

  • högst tio (10) skogshönsfåglar
  • högst två (2) skogshönsfåglar per dygn, högst en (1) tjäder per dygn
  • högst två (2) tjädrar under höstsäsongen och högst en (1) tjädertuppe i den eventuella toppfågeljakten i januari från alla Forststyrelsens tillståndsområden sammanlagt
  • högst två (2) bävrar under jaktsäsongen (om jaktområdets säsongstillstånd innehåller bäver)

Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda. Fångst av mink och mårdhund, som hör till skadliga främmande arter, får fortsätta med ett säsongstillstånd fram till den 31 juli.


Ungdomstillstånd

För dygnstillstånd för personer under 18 år, det vill säga ungdomstillstånd, gäller samma kvoter som för dygnstillstånden för hönsfågeljakt.


Tillstånd för jakt på sjöfågel och hare

Tillstånd för jakt av sjöfågel och hare berättigar till jakt på allt småvilt förutom hönsfåglar och bäver. Med tillståndet får man också jaga små rovdjur, ekorre, bisamråtta, vildsvin, ringduva, morkulla och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut, havstrut och björktrast. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Dygnstillstånd

Med ett dygnstillstånd får du jaga tre (3) bytesdjur per dygn.

Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.

Säsongstillstånd

Med ett säsongstillstånd får du jaga femton (15) bytesdjur under jaktsäsongen.

Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.


Bävertillstånd

Tillståndet berättigar till jakt på bäver och även till jakt på alla små rovdjur, bisamråtta, ekorre, vildsvin och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut och havstrut. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Med ett tillstånd för jakt på bäver får du jaga två (2) bävrar under jaktsäsongen.

Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.


Tillstånd för jakt på små rovdjur

Tillståndet berättigar till jakt utan kvot på alla små rovdjur, bisamråtta, ekorre, vildsvin och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut och havstrut. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Inga fångstkvoter finns för dessa arter. Fångst av mink och mårdhund, som hör till skadliga främmande arter, får fortsätta fram till den 31 juli.

De fångstredskap som används vid jakt på små rovdjur ska vara tydligt läsbara och väderbeständigt märkta med tillståndsnumret.

Allmänna tillståndsvillkor

Jägare bör alltid göra en bytesanmälan oberoende av om man fått något byte eller inte (jaktlagen 46§). Lämna fångstrespons via internet på saalispalaute.eraluvat.fi.

Anmärkningar om tillståndet måste göras inom 7 dagar efter att fakturan anlänt. Gör anmärkningen till servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424 eller per e-post på adressen eraluvat@metsa.fi.

Att underlåta att betala är inte en annullering. Annullering av tillstånd måste alltid göras före fakturans förfallodag på servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424 eller per e-post på adressen eraluvat@metsa.fi.

Betalning krävs i efterskott av kunden för obetalda och oannullerade tillstånd.

Vid betalning måste referensnumret på fakturan ovillkorligen anges.

Tillståndet och betalningskvittot måste alltid tas med vid jakt.

Om tillståndsinnehavaren jagar på ett sätt som strider mot tillståndsvillkoren eller i övrigt handlar emot dem eller bryter mot jaktlagen eller jaktförordningen, kan tillståndet dras in omedelbart.

Det här tillståndet är inte ett hinder för skogsvårds-, lantmäteri- eller motsvarande arbeten i tillståndsområdet. Tillståndsinnehavaren har inte rätt att kräva ersättning för de olägenheter sådana åtgärder eventuellt orsakar med tanke på jakten.

Eld får göras upp av grenar och avverkningsrester, men inte av torrakor och inte på Forststyrelsens vägar eller vägområden.

De fångstredskap som används vid jakt på små rovdjur ska vara tydligt läsbara och väderbeständigt märkta med tillståndsnumret.

Forststyrelsens villkor för förvärvande och annullering av tillstånd.

Jakttider

Innan jakt lönar det sig att kolla jakttiderna, eftersom de varierar från år till år. Jakttiderna uppdateras på Finlands viltcentrals webbplats.

Jord- och skogsbruksministeriet kan med förordningar förbjuda eller begränsa jakten på viltarter.

Kontrollera jakttiderna (riista.fi).

Jaktlagen och jaktförordningen

Jaktlagen gäller jakt, fångst och dödande av icke fredade djur samt viltvård, ersättande av skador som vållats av vilt och tillsynen över hundar.