Kom ihåg att kontrollera de områdesspecifika villkoren i beskrivningen av jakttillståndsområdet

Jakttid

Utanför fredningstiden under artens lagstadgade jakttid.

Jord- och skogsbruksministeriet kan med förordningar förbjuda eller begränsa jakten på viltarter. Kontrollera alltid jakttiderna innan du börjar jaga. Ytterligare information www.riista.fi eller www.mmm.fi.

Fångstkvoter

Hönsfågeltillstånd

Hönsfågeltillstånd berättigar till jakt på allt småvilt utom bäver. Med tillståndet får man också jaga små rovdjur, ekorre, bisamråtta, vildsvin, ringduva och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut, havstrut och björktrast. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Dygnstillstånd

4 bytesdjur/d, av vilka högst 2 skogshönsfåglar/d*

Högst 1 tjäder/d, högst 2 tjädrar/höst i Forststyrelsens tillståndsområden

*Med undantag av Ylä-Lappis tillståndsområden 1601–1605, 1607–1609 ja 1613–1616, där hönsfågelkvoten är tre (3) ripor/d.

Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.

Ungdomstillstånden har samma kvoter som dygnstillstånden för hönsfåglar.

Säsongstillstånd

20 bytesdjur/säsong, av vilka högst

10 skogshönsfåglar
2 skogshönsfåglar/d
1 tjäder/d, 2 tjädrar/höst i Forststyrelsens tillståndsområden
Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.


Tillstånd för jakt av sjöfågel och hare

Tillstånd för jakt av sjöfågel och hare berättigar till jakt på allt småvilt förutom hönsfåglar och bäver. Med tillståndet får man också jaga små rovdjur, ekorre, bisamråtta, vildsvin, ringduva och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut, havstrut och björktrast. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Dygnstillstånd

3 bytesdjur/d

Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.

Säsongstillstånd

3 bytesdjur/d

Småvilt, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.


Bävertillstånd

Tillståndet berättigar till jakt på bäver och även till jakt på alla små rovdjur, bisamråtta, ekorre, vildsvin, ringduva och bland de fåglar som inte är fredade korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut och havstrut. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

2 bävrar/säsong
Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.


Tillstånd för jakt på små rovdjur

Tillståndet berättigar till jakt utan kvot på alla små rovdjur, bisamråtta, ekorre, vildsvin och bland de fåglar som inte är fredade korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut och havstrut. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling. 

Allmänna tillståndsvillkor

Jägare bör alltid göra en bytesanmälan oberoende av om man fått något byte eller inte (jaktlagen 46§). Bytesanmälan >

  • Anmärkningar om tillståndet måste göras inom 7 dagar efter att fakturan anlänt.
  • Att underlåta att betala är inte en annullering. Annullering av tillstånd måste alltid göras före fakturans förfallodag på servicenumret för jakt- och fisketillstånd, 020 69 2424 eller per e-post på adressen eraluvat@metsa.fi
  • Betalning krävs i efterskott av kunden för obetalda och oannullerade tillstånd.
  • Vid betalning måste referensnumret på fakturan ovillkorligen anges.
  • Tillståndet och betalningskvittot måste alltid tas med vid jakt.
  • Om tillståndsinnehavaren jagar på ett sätt som strider mot tillståndsvillkoren eller i övrigt handlar emot dem eller bryter mot jaktlagen eller jaktförordningen, kan tillståndet dras in omedelbart.

Det här tillståndet är inte ett hinder för skogsvårds-, lantmäteri- eller motsvarande arbeten i tillståndsområdet. Tillståndsinnehavaren har inte rätt att kräva ersättning för de olägenheter sådana åtgärder eventuellt orsakar med tanke på jakten.

Eld får göras upp av grenar och avverkningsrester, men inte av torrakor och inte på Forststyrelsens vägar eller vägområden.

Forststyrelsens villkor för förvärvande och annullering av tillstånd >

Jaktlagen och jaktförordningen

Jaktlagen gäller jakt, fångst och dödande av icke fredade djur samt viltvård, ersättande av skador som vållats av vilt och tillsynen över hundar.