Hoppa till huvudinnehåll

Jakt- och fiskeplanerarnas uppgift är att dimensionera fisket rätt på statens vatten. Fiskearrangemangen ska vara hållbara ur både naturens och fiskarnas synvinkel. Genom omsorgsfullt planerat och dimensionerat fiske säkerställs en hållbar användning av fiskbestånden och fiskarnas möjlighet att njuta av sitt fritidsintresse även i framtiden.

Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare ger mer information om fiskeplanering. På sidan Jakt- och fiskepersonal kan du söka rätt person enligt sakkunskap (fiske), område eller namn.

Fiskearrangemang

Olika fiskearrangemang är en central faktor i vården av fiskstammarna och fisket på olika fiskeställen. Finlands fiskelag och fiskeförordning ställer ramvillkor för fisket. De bestämmer bland annat fiskarnas fångstmått och fredningstider.

Vattenområdets ägare och förvaltare kan också ställa noggrannare villkor för fisket i sitt område. Arrangemangen och begränsningarna strävar till att trygga fiskstammarnas tillvaro och naturliga fortplantning. Å andra sidan kan man med vissa arrangemang i en del av tillståndsområdena strävatill att främja någon målgrupps trivsel och fiskeintresse (ett tillståndsområde kan till exempel vara avsett endast för barn).

På Forststyrelsens vatten är typiska fiskearrangemang:

 • fångstkvoter
 • begränsningar i knutavstånd
 • fångstmått
 • endast flugfiske är tillåtet i tillståndsområdet

De områdesspecifika arrangemangen framkommer på tillståndsområdenas webbsidor och i tillståndsvillkoren.

Fångstrespons

Fiskeplaneringen grundar sig också på fångstresponsen. När fiskaren ger fångstrespons deltar han eller hon i vården av fiskevattnen. När det gäller dem som fiskar med fasta redskap betyder nätfiskarnas anmälningar särskilt mycket.

Från och med 1.2.2021 lämnas fångstrespons genom att svara på fiskeenkät. Enkäten utprövas med Naturresursinstitutet i 2020–2021.

Kvotering

Kvotering av fisket innebär att jakt- och fiskepersonalen beslutar hur mycket man kan fiska i vissa vattenområden. Kvoteringen görs med tanke på en hållbar fiskerihushållning. I praktiken beslutar man alltså hur många fångstredskap som kan användas i vattnen eller hur många tillstånd man kan sälja till ett fiskeområde. Förutom hållbart fiske talar man om så kallad social hållbarhet, vilket betyder att kvoter fastställs för vissa områden för att fisket ska vara lugnare och trevligare.

Arbetet leds av jakt- och fiskechefen, som fattar kvotbeslut om bland annat antalet fångstredskap i vattenområdena och antalet tillstånd för fritidsfiskeställen. Kvotbeslutet fattas för tre år. Det upphäver inte andra beslut som fattats om fiskeförbud, dvs. kvotbeslutet kan också innehålla fiskeställen där det vid någon tidpunkt under kvotbeslutets giltighetstid är förbjudet att fiska.

Läs mer om kvotbeslut som gäller fiske.

Prissättningen av tillstånd


Forststyrelsens fisketillstånd säljs antingen till självkostnadspris eller prissätts på företagsekonomiska grunder. Beslutet omsjälvkostnadspriserna bekräftas av Jord- och skogsbruksministeriet i en förordning. I samma förordning specificeras vilka tillstånd som säljs till självkostnadspris och vilka som prissätts på företagsekonomiska grunder.

Fisketillstånd till självkostnadspris:

 • tillstånd för fiske med övriga fångstredskap
 • tillstånd för kräftfiske
 • tillstånd för kommersiellt fiske
 • älvtillstånd för kommuninvånare i Övre Lappland för fiske i älvar där lax och öring stiger

Fisketillstånd med lägre pris än självkostnadsvärdet:

 • tillstånd för fiske i forskningssyfte

Tillstånd som prissätts på företagsekonomiska grunder:

 • spöfisketillstånd
 • uthyrning av fiskerätten 
 • tillstånd för tävlingsfiske
 • tillstånd för samtillståndsområden
 • utarrendering av fångstplats för lax eller öring
 • andra fisketillstånd som inte nämns separat i förordningen

Dessa tillstånd är enligt förordningen avgiftsfria:

 • fisketillstånd till statens vattenområden för kommuninvånare i Övre Lappland, med undantag för områden där lax och öring stiger
 • älvtillstånd för kommuninvånare under 18 år i Övre Lappland för fiske i älvar där lax och öring stiger
 • tillstånd som beviljats i utbyte mot övervakning eller vård av fiskevatten
 • tillstånd för intressentgrupper
 • fisketillstånd enligt skoltlagen