Hoppa till huvudinnehåll

Allmänna tillståndsvillkor för områdestillstånd för älgjakt

Beslutet kan dras in om dessa tillståndsvillkor inte följs, om brott mot jaktlagstiftningen begås i samband med jakt med stöd av detta tillstånd eller om det i samband med ansökan om områdestillstånd konstateras att felaktiga uppgifter har angetts avsiktligt. Brott mot tillståndsvillkoren och jaktlagstiftningen kan dessutom utgöra ett hinder för beviljande av ett nytt tillstånd.

 • Tillståndstagaren har inte rätt att överlåta jakträtten, utan Forststyrelsen har fortsatt rätt att fatta beslut om användningen av jakträtten. När Forststyrelsen beviljar jakträtt får denna användas endast av tillståndstagarens förening/jaktlag.

Statens tilläggsområden på mindre än 1 000 ha ingår i tillståndsområdet endast om den sökande har en annan jakträtt som förenar områdena med ett enhetligt älgjaktsområde eller om Finlands viltcentrals beslut om jakttillstånd möjliggör detta.

Jakt på hjortdjur med stöd av jakträtt enligt detta tillstånd begränsar inte annan jakt som eventuellt bedrivs inom området. Andra jägare kan finnas i området.

För att få hämta jaktbytet i terrängen med motordrivet fordon behövs ett separat tillstånd för terrängtrafik från Forststyrelsen.

 • Tillståndstagaren och med dennes samtycke även andra personer som nämnts i ansökan har rätt att träna älghund i det område som omfattas av tillståndet under perioden 20.8–31.12.2023.
 •  
 • I samband med älgjakt som grundar sig på områdestillstånd har tillståndstagaren också rätt att jaga vildsvin och mårdhund.

På statens mark är det inte tillåtet att dra trådar eller snören avsedda att styra eller följa älgarnas rörelser, att använda någon som helst typ av plast för att markera platser eller att skräpa ner. Det är inte heller tillåtet att göra upp eld vid Forststyrelsens väg eller vägområde.

 • Tillståndstagaren ansvarar för eventuell skada som jakten förorsakat Forststyrelsen eller tredje part.
 •  
 • Detta beslut fogas till den ansökan om jaktlicens för hjortdjur som ska lämnas till Finlands viltcentral.
 •  
 • Tillståndstagaren är skyldig att informera sitt eget jaktlags medlemmar om områdestillståndets innehåll och tillståndsvillkoren.

Om de övriga jaktmöjligheterna för en skytt ändras från det som uppgetts i ansökan om områdestillstånd är tillståndshavaren skyldig att informera den instans som beviljat områdestillståndet om ändringen omedelbart efter att ha fått kännedom om den.

 • Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning hos Forststyrelsen (22 § i lagen om Forststyrelsen, 16.4.2016/234).
 •  
 • Om viltmyndigheten inte har beviljat den sökande jaktlicens för hjortdjur med stöd av detta tillstånd med motiveringen att bestånden kan äventyras på grund av jakten (26 § 2 mom. i jaktlagen), återbetalas de avgifter som tagits ut för tillståndet efter avdrag för handläggningsavgift på 13 euro (8 § i Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, 19.12.2017/888).
 •  

På ett område enligt 8 § i jaktlagen (615/1993) gäller dessutom:

Innan jakten inleds är tillståndstagaren skyldig att kontakta andra jaktlag som jagar i området för att komma överens om jaktarrangemang och sörja för jaktens säkerhet. Andra som beviljats områdestillstånd och deras kontaktinformation finns i en bilaga till beslutet. Tillståndet kan dras in om försummelse konstateras.

Det är inte tillåtet att flytta över en skytt till en annan förenings/jaktlags ansökan om jaktlicens. Den jaktplanerare som fattat beslutet om områdestillstånd ska informeras om en eller flera skyttar som angetts i ansökan om områdestillstånd tas bort från ansökan om jaktlicens.

Om sådana ortsbor som inte angetts i förteckningen över skyttar kommer att jaga i området som avses i detta områdestillstånd, ska tillståndstagaren göra en anmälan till Fortstyrelsen om saken.