Metsähallituksen ehdot lupien hankkimiseen sekä peruutusehdot

1. VERKKOKAUPPA

2. MOBIILILUVAT

3. PERUUTUSEHDOT

 

1. LUPAEHDOT VERKKOKAUPPA:

Asiakas vastaa siitä että hän on tutustunut ennen eräluvat.fi- verkkokaupan käyttämistä

a) itse lupaan liittyvien dokumenttien ja ehtojen lisäksi myös

b) nettikaupan lupaliittymän käyttöön liittyvään ohjeistukseen sekä

c) internetsivuston Yleisiin käyttöehtoihin sekä

d) tämän dokumentin ehtoihin.

Eräluvat.fi- verkkokaupasta lupia hankkiessaan asiakas hyväksyy kaikki nämä ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy em. ehtoja tai osaa niistä, lupien hankkiminen internetin kautta on kielletty.

Asiakas hyväksyy ehdot laittamalla rastin kohtaan ”Hyväksyn erälupien varausehdot ja lupaehdot " (vaihe 3/5). Samassa vaiheessa asiakas valitsee maksutavan, jonka suoritettuaan hän saa luvan näytölle tulostettavakseen. Asiakas hyväksyy luvan ja vahvistaa sen itseään sitovaksi kaupaksi jatkaessaan eteenpäin maksutapahtumavalinnan jälkeen maksamalla luvan (vaihe 4/5). Mikäli ostotapahtuma maksun aikana epäonnistuu, keskeytyy tai poikkeaa tässä selostetusta, asiakkaan tulee olla yhteydessä Metsähallitukseen. Maksamattomat luvat tullaan veloittamaan asiakkaalta myös siinä tapauksessa että maksutapahtuma on keskeytynyt eikä asiakas ole siitä huolimatta ollut yhteydessä Metsähallitukseen.

Ostotapahtuma saattaa epäonnistua mikäli lupatuotteen kiintiö loppuu samanaikaisesti toisaalla tapahtuvasta ostotapahtumasta johtuen. Myös järjestelmän ylikuormittuminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriön ja lupa epäonnistuu. Häiriötilanteen satuttua asiakkaan tulee olla yhteydessä Metsähallitukseen. Metsähallitus ei takaa ostotapahtuman onnistumista eikä takaa asiakkaalle lupaa alkuperäiselle alueelle ja ajalle mikäli lupatuotteella on rajallinen kiintiö. Metsähallitus ei ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut käyttöongelmista, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat internetissä olevan myyntikanavan käyttöä. Maksutapahtumassa asioiminen ja sieltä palautuminen tapahtuu kolmannen osapuolen palvelussa, jonka toiminnasta Metsähallitus ei vastaa. Lisäksi Metsähallitus ei vastaa asiakkaalle ostotapahtuman epäonnistumisesta välillisesti aiheutuvista vahingoista.

Luvan ostamisen yhteydessä asiakas vastaa siitä että hän saa internetistä itselleen luvan/luvat, lupaehdot, kohdekuvauksen ja kartan. Järjestelmä lähettää onnistuneesta ostotapahtumasta vahvistussähköpostin asiakkaan rekisteröityessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tämä vahvistus ei ole sitovan kaupan syntymisen edellytys, vaan lupakauppa ja sen maksuvelvoite ovat syntyneet jo aikaisemmin asiakkaan hyväksyessä ja tallentaessa luvan kohdassa "Maksa ostoksesi" (Vaihe 4/5). Metsähallituksen henkilökunta ei lähetä asiakkaalle laskuja, vahvistusta tms. tietoa internetin kautta tehdystä lupaostoksesta.

Verkkokaupan maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun luvan tarjoavalle Metsähallitukselle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa

2. LUPAEHDOT MOBIILILUVILLE:

Asiakas vastaa siitä, että hän on tutustunut ennen Eräluvat.fi – mobiililupien tilaamista

a) itse lupaan liittyvien dokumenttien ja ehtojen lisäksi myös

b) mobiililupien tilaamiseen liittyvään ohjeistukseen sekä

c) internetsivuston Yleisiin käyttöehtoihin sekä

d) tämän dokumentin ehtoihin.

Eräluvat.fi- mobiililupia hankkiessaan asiakas hyväksyy kaikki nämä ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy em. ehtoja tai osaa niistä, lupien hankkiminen on kielletty.

Asiakas hyväksyy ehdot soittamalla valitsemaansa lupanumeroon.

Palvelu ilmoittaa ensimmäisenä puhelun hinnan (virkistyskalastusluvissa vasta kohdevalinnan jälkeen) ja lupatyypistä riippuen asiakkaan pitää tarvittaessa näppäillä jälkivalintoja, esim. kohteen numero, aloituspäivämäärä tai metsästäjänumero (koskee vain hirvilupia). Jälkivalintojen antamisen jälkeen asiakas saa tekstiviestin, johon pyydetään vastaamaan luvanhakijan nimellä. Varsinainen luvan sisältävä tekstiviesti lähetetään sen jälkeen, kun tilaaja on vastannut nimellään ensimmäiseen tekstiviestiin. Poikkeuksena tähän ovat uraluvat, joissa ei kysytä erikseen luvansaajan nimeä, vaan lupaviesti tulee suoraan. Mikäli asiakas ei saa luvanhakijan nimeä kysyvää tekstiviestiä tai varsinaista lupaa tunnin kuluessa soittotapahtumasta, tulee asiakkaan olla yhteydessä mobiilipalvelun tarjoajaan AinaPay Oy:n (puh. 0201 553070).

Ostotapahtuma saattaa epäonnistua, mikäli lupatuotteen kiintiö loppuu samanaikaisesti toisaalla tapahtuvasta ostotapahtumasta johtuen. Luvan oston epäonnistuessa mahdollisen häiriötilanteen vuoksi, asiakkaan tulee olla yhteydessä Metsähallituksen erälupien palvelunumeroon (puh. 020 69 2424).

Metsähallitus ei takaa ostotapahtuman onnistumista, eikä takaa asiakkaalle lupaa alkuperäiselle alueelle ja ajalle mikäli lupatuotteella on rajallinen kiintiö. Metsähallitus ei vastaa asiakkaalle ostotapahtuman epäonnistumisesta välillisesti aiheutuvista vahingoista.

Luvan veloitus asiakkaalta tapahtuu heti järjestelmän ilmoittaessa puhelun hinnasta, eikä näin ollen ole riippuvainen ostotapahtuman loppuun viemisestä.

Ongelmatilanteissa asiakkaan tulee olla yhteydessä Metsähallituksen erälupien palvelunumeroon (puh. 020 69 2424).

Mobiililupapalvelun toteuttajana ja palveluntarjoajana toimii AinaPay Oy (1636595-2), joka välittää maksun luvan tarjoavalle Metsähallitukselle.

3. METSÄHALLITUKSEN METSÄSTYS- , KALASTUS JA URALUPIEN PERUUTUSEHDOT:

1.1.2005 alkaen metsästys-, kalastus- ja uraluvat ovat hallintopäätöksiä. Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Metsähallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Oikaisuvaatimusosoituksen saa Metsähallituksen toimipaikoista.

Metsähallitus ei vastaa metsästysaikojen tiedotuksesta vaan metsästäjä on velvollinen tarkistamaan ajat virallisista tiedotuskanavista: Suomen Riistakeskuksesta (www.riista.fi) tai Maa- ja metsätalous-ministeriöstä (www.mmm.fi).

1. LUVAN OSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MAKSETTU LUPA YLIVOIMAISEN ESTEEN VUOKSI

Luvan ostajalla on oikeus peruuttaa lupa ja saada takaisin maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla 13 €, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä käyttämään hankkimaansa lupaa sen vuoksi, että hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. (läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta ja isovanhempaa), tai hänelle sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä käyttämään hankkimaansa lupaa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Vakavaksi vahingoksi ei katsota koiran sairastumista tai kuolemaa eikä auton rikkoutumista.

Luvan ostajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä Metsähallitukselle. Luvan käytön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole ostajalle kohtuuttoman vaikeaa. Selvitys on toimitettava Metsähallitukseen osoitteella Metsähallitus Eräpalvelut, Pl 81 90101 OULU. Mikäli edellä mainituista syistä tapahtuva peruutus tehdään luvan voimassaolojakson jo alettua, ei luvan hinnasta korvata takaisin.

2. LUVAN OSTANEEN OIKEUS PERUUTTAA TAI MUUTTAA MAKSETTU LUPA ILMAN ERITYISTÄ SYYTÄ

Maksettua lupaa ei voi peruuttaa, muuttaa eikä siirtää toisen henkilön nimelle ilman kohdassa yksi (1) mainittua erityistä syytä.

3. MAKSAMATTOMAN LUVAN PERUUTTAMINEN, MUUTTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN TOISEN HENKILÖN NIMELLE

- Maksamattoman luvan peruuttaminen, muuttaminen tai luvan siirtäminen toisen henkilön nimelle ei ole mahdollista eräpäivän jälkeen.
- Maksamattoman luvan peruuttaminen ennen eräpäivää on mahdollista ilman peruuttamiskuluja.
- Kun maksamaton lupa muutetaan tai siirretään toisen henkilön nimelle ennen eräpäivää, muutoksesta peritään 13 € kuluja.
- Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

- Huom! Hakemuksesta myönnettyjä metsästyksen kausilupia ei voida enää luvan kirjoittamisen jälkeen perua tai siirtää toiselle!

4. ULOSOTTOKELPOISUUS

Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 15 §:n sekä Valtion maksuperustelain (150/1992) 11§:n nojalla maksu Metsähallituksen julkisoikeudellisesta suoritteesta saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

5. HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI JA LUOVUTUS

Metsähallituksen asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään Metsähallituksen asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.
Metsähallituksella on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon osoitetietojen käyttämiseen edellä mainittuun tarkoitukseen voi ilmoittaa joko sähköpostitse osoitteeseen eraluvat@metsa.fi tai soittamalla erälupien palvelunumeroon 020 69 2424. Asiakastietohin liittyvä rekisteriseloste on nähtävissä:

www.eräluvat.fi tai sen voi pyytää soittamalla erälupien palvelunumeroon puh. 020 69 2424

Luvansaaja on velvollinen tekemään saalisilmoituksen välittömästi metsästyksen päätyttyä (ML 46 §). Saalistiedot annetaan internetissä www.eraluvat.fi/erapalvelut/saalispalautteet tai luvan mukana postitetulla lomakkeella. Kalastuksen saalispalaute annetaan myös internetissä osoitteessa www.tuikki.fi