Siirry pääsisältöön

Näitä ehtoja on päivitetty viimeksi 5.12.2022.

Hankinta- ja peruutusehdoissa esiintyvät seuraavat nimitykset:

  • Tilaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hoitaa tilauksen tekemisen, eli esimerkiksi ostaa luvan. Tilaaja voi ostaa ja varata tuotteita itselleen ja/tai toisille henkilöille. Tilaaja on vastuussa tekemästään tilauksesta, antamistaan tiedoista ja tilaukseen liittyvistä maksuista.
  • Luvan käyttäjä (luvan haltija) on henkilö, jolla on oikeus käyttää lupa. Käyttäjän nimi on merkitty lupaan. Tilaajan on ilmoitettava luvan käyttäjän tiedot tilauksen yhteydessä. Luvan käyttäjä ja tilaaja voivat olla myös sama henkilö.
  • Luvalla tarkoitetaan kohdassa A Metsähallituksen kalastus-, metsästys- ja luonnontuotelupia. Kohdassa B luvalla viitataan kaikkiin Eräluvat-verkkokaupassa saatavilla oleviin lupiin. Erityisesti kalastonhoitomaksua koskevia ehtoja käsitellään kohdassa C, Metsähallituksen maastoliikennelupia kohdissa D–F ja tupia kohdassa G.

Metsähallituksen metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneluvat ovat hallintopäätöksiä. Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Metsähallitukselta 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusosoituksen saa Metsähallituksen toimipaikoista, Metsähallituksen Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424 tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen eraluvat(a)metsa.fi.

Metsähallitus ei pääsääntöisesti vastaa metsästys- ja kalastusaikojen tiedotuksesta, vaan asiakas on velvollinen tarkistamaan ajat virallisista tiedotuskanavista, eli Suomen riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi tai maa- ja metsätalousministeriön sivuilta www.mmm.fi.

A. YLEISET LUPAEHDOT

B. VERKKOKAUPPA JA MOBIILISOVELLUS

C. KALASTONHOITOMAKSUT

D. URALUVAT

E. KELKKAILU-URIEN ULKOPUOLISET MAASTOLIIKENNELUVAT

F. MAASTOLIIKENTEEN YRITYS- JA RYHMÄLUVAT

G. TUVAT

A. Yleiset lupaehdot

1. Maksamattoman luvan peruuttaminen, muuttaminen tai siirtäminen toiselle henkilölle

Maksamattoman luvan voi peruuttaa ennen eräpäivää ilman käsittelykuluja.

Verkkokaupasta tilatun maksamattoman luvan voi perua itse asiakastilinsä kautta tai soittamalla Metsähallituksen Erälupien palvelunumeroon 020 69 2424 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eraluvat(a)metsa.fi.

Asiakaspalvelun kautta tilatun luvan voi perua ainoastaan asiakaspalvelun kautta, sillä näistä luvista lähetetään lasku. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. 

Jos maksamatonta lupaa muutetaan tai se siirretään toisen henkilön nimelle ennen eräpäivää, muutoksesta peritään käsittelykuluja 13 euroa.

Eräpäivän jälkeen maksamattoman luvan peruuttaminen, muuttaminen tai luvan siirtäminen toiselle henkilölle ei ole mahdollista.

2. Maksetun luvan peruuttaminen, muuttaminen tai siirtäminen toiselle henkilölle

Maksettua lupaa ei voi peruuttaa, muuttaa eikä siirtää toiselle henkilölle ilman ylivoimaista estettä.  

Tietyissä tilanteissa tilaajalla on oikeus peruuttaa lupa ja saada takaisin siitä maksettu hinta vähennettynä 13 euron käsittelykuluilla. Pienin palautettava rahasumma on 20 euroa.

Henkilökohtaisen luvan voi peruuttaa, jos tilaaja itse, luvan käyttäjä tai heille läheinen henkilö sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta ja isovanhempaa. Luvan voi peruuttaa myös, jos tilaajalle tai luvan käyttäjälle sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Vakavaksi vahingoksi ei katsota esimerkiksi koiran sairastumista tai kuolemaa eikä auton rikkoutumista.

Peruutus tulee tehdä ennen lupa-ajan alkamista. Mikäli edellä mainituista syistä tapahtuva peruutus tehdään luvan voimassaolojakson jo alettua, ei luvan hintaa korvata takaisin eikä lupaa vaihdeta eri henkilölle.

Tilaajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä Metsähallituksen Erälupien palvelunumeroon 020 69 2424 tai sähköpostitse osoitteeseen eraluvat(a)metsa.fi. Hänen on osoitettava luvan käytön este luotettavalla selvityksellä niin pian kuin mahdollista. Este on osoitettava viimeistään kahden viikon kuluttua sen ilmenemisestä, paitsi jos tämän määräajan noudattaminen on tilaajalle kohtuuttoman vaikeaa. Luotettavaksi selvitykseksi lasketaan lääkärintodistus, terveydenhoitajan todistus, poliisitutkintapöytäkirja tai vakuutusyhtiön lausunto. Selvitys on toimitettava Metsähallitukselle osoitteeseen Metsähallitus Eräpalvelut, PL 81, 90101 OULU.

3. Vapaluvan peruuttaminen tai siirtäminen poikkeustilanteessa

Mikäli veden lämpötila kalastuskohteella nousee yli 21 asteen, Metsähallitus voi tilapäisesti keskeyttää lupamyynnin kohteelle luontaisten lohikalakantojen turvaamiseksi. Lupamyynti keskeytetään aina tietyksi ajanjaksoksi, jonka jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen.

Mikäli vapalupa on jo hankittu kyseessä olevalle ajanjaksolle, tilaaja voi

  • siirtää vapaluvan toiseen vapaaseen ajankohtaan kuluvan vuoden kalastuskauden sisällä, mikäli lupakiintiötä on kyseiselle ajalle jäljellä. Siirrosta ei peritä erillistä maksua. Muutos on tehtävä ennen luvan voimassaolon alkamista.
  • perua maksetun luvan kokonaan ja saada rahat takaisin. Peruutuksesta peritään käsittelykuluna 13 euroa. Peruutus on tehtävä ennen luvan voimassaolon alkamista.
  • kalastaa maksetulla luvalla näin halutessaan. Tätä ei kuitenkaan suositella. Metsähallitus ei voi yksipuolisesti muuttaa tai peruuttaa kalastuslupaa ilman luvan tilaajan suostumusta.

4. Ulosottokelpoisuus

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Avoimet saatavat ovat perintä- ja ulosottokelpoisia.

Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 15 §:n sekä valtion maksuperustelain (150/1992) 11 §:n nojalla maksu Metsähallituksen julkisoikeudellisesta suoritteesta saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

5. Henkilötietojen rekisteröinti, käsittely ja luovutus

Eräluvat-palvelujen tietosuojaselosteen voi lukea osoitteessa verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/tietosuojaseloste tai pyytää itselleen soittamalla Erälupien palvelunumeroon 020 69 2424.

6. Saaliin ilmoittaminen

Luvan käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan saamansa saaliin määrän välittömästi metsästyksen päätyttyä (metsästyslaki 46 §). Saalistiedot ilmoitetaan verkossa osoitteessa saalispalaute.eraluvat.fi tai luvan mukana postitetulla lomakkeella. Kalastuksen saalispalaute annetaan lupa-alueen lupaehdoissa kuvatulla tavalla.

B. Verkkokauppa ja mobiilisovellus

Tilaaja vastaa itse siitä, että hän on ennen Eräluvat-verkkokaupan tai -mobiilisovelluksen käyttämistä tutustunut

Eräluvat-verkkokaupasta tai -mobiilisovelluksesta lupia hankkiessaan tilaaja hyväksyy kaikki nämä ehdot. Mikäli tilaaja ei hyväksy edellä mainittuja ehtoja, hänen ei ole mahdollista hankkia lupia verkkokaupan tai mobiilisovelluksen kautta.

Tilaaja hyväksyy ehdot laittamalla rastin kohtaan ”Hyväksyn toimitusehdot" ja vahvistamalla tilauksen (vaihe 2). Vaiheessa 3 tilaaja maksaa tilauksen. Tilaaja hyväksyy luvan ja vahvistaa sen itseään sitovaksi kaupaksi maksamalla luvan.

Mikäli tilaustapahtuma poikkeaa edellä selostetusta, tilaajan tulee olla yhteydessä Metsähallituksen Erälupien palvelunumeroon 020 69 2424. Maksamattomat luvat tullaan veloittamaan tilaajalta myös silloin, jos maksutapahtuma on keskeytynyt eikä tilaaja ole keskeytymisestä huolimatta ollut yhteydessä Metsähallitukseen.

Metsähallitus ei takaa, että asiakkaan tilaus onnistuu. Tilaus voi epäonnistua, mikäli kyseinen lupatuote loppuu samaan aikaan tapahtuvasta toisesta tilauksesta johtuen. Myös järjestelmän ylikuormittuminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriön, jonka vuoksi tilaus epäonnistuu. Jos tilaajan haluamaa lupatuotetta on saatavilla rajattu määrä, Metsähallitus ei takaa, että tilaaja saa luvan sille alueelle ja ajalle, jolle hän alun perin yritti lupaa ostaa.

Metsähallitus ei ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut käyttöongelmista, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat verkkokaupan tai mobiilisovelluksen käyttöä. Maksutapahtuma ja sieltä palaaminen takaisin verkkokauppaan tai mobiilisovellukseen tapahtuu kolmannen osapuolen palvelussa, jonka toiminnasta Metsähallitus ei vastaa. Metsähallitus ei myöskään vastaa tilaajalle tilauksen epäonnistumisesta välillisesti aiheutuvista vahingoista.

Tilauksen yhteydessä tilaaja vastaa itse siitä, että hän saa verkkokaupasta tai mobiilisovelluksesta itselleen luvan, lupaehdot, lupa-alueen kuvauksen ja kartan. Järjestelmä lähettää onnistuneesta tilauksesta vahvistussähköpostin siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka tilaaja on rekisteröityessään tai tilauksen yhteydessä antanut. Tämä vahvistus ei ole sitovan kaupan syntymisen edellytys, vaan kauppa ja sen maksuvelvoite ovat syntyneet jo aikaisemmin tilaajan hyväksyessä ja vahvistaessa tilauksen.

Metsähallituksen henkilökunta ei lähetä tilaajalle laskuja, vahvistusta tai muuta vastaavaa tietoa verkkokaupan tai mobiilisovelluksen kautta tehdystä tilauksesta. Tilaaja vastaa itse siitä, että hän maksaa tilauksensa, joka on ”Odottaa verkkomaksua” -tilassa. Jos verkkomaksua odottavaa tilausta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus peruuntuu automaattisesti.

Verkkokaupan ja mobiilisovelluksen maksun välityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun Metsähallitukselle, joka luvan tarjoaa. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

C. Kalastonhoitomaksut

Kalastonhoitomaksuihin sovelletaan kohdassa A kerrottuja yleisiä lupaehtoja sillä poikkeuksella, että kalastonhoitomaksuja koskevista muutoksista ei peritä käsittelykuluja.

Kalastuslain 81 §:n mukaan Metsähallituksella ei ilman erityistä syytä ole velvollisuutta toimittaa uutta todistusta kalastonhoitomaksun suorittamisesta, mikäli henkilö on kadottanut aiemmin saamansa todistuksen. Samoin Metsähallituksella ei ilman erityistä syytä ole velvollisuutta palauttaa virheellisesti suoritettua kalastonhoitomaksua.

Mikäli tilaaja on maksanut kalastonhoitomaksun vuosimaksun kahteen kertaan, ylimääräinen maksu voidaan siirtää tilaajan ilmoittaman henkilön nimelle. Jos ylimääräisen kalastonhoitomaksun siirtäminen toisen henkilön nimelle ei ole mahdollista, voidaan ylimääräinen maksu palauttaa.

Jos lyhytkestoinen kalastonhoitomaksu on maksettu kahteen kertaan, maksu voidaan siirtää toiselle henkilölle tai toiseen ajankohtaan. Muutos on tehtävä ennen lupa-ajan alkamista.

D. Uraluvat

Metsähallituksen maastoliikenteen luvat valtion maille ovat Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) ja maastoliikennelain (22.12.1995/1710) mukaisia hallintopäätöksiä. Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Metsähallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Oikaisuvaatimusosoituksen saa Metsähallituksen toimipaikoista, Metsähallituksen Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424 tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen eraluvat(a)metsa.fi.

1. Maksamattoman uraluvan peruuttaminen

Maksamattoman, henkilökohtaisen tai perhekohtaisen uraluvan peruuttaminen ennen luvan voimassaolon alkamista on mahdollista ilman peruuttamiskuluja.

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

2. Maksetun uraluvan peruuttaminen

Henkilökohtaisen tai perhekohtaisen uraluvan tilaajalla on oikeus peruuttaa maksettu lupa ja saada korvausta lupamaksusta seuraavin ehdoin:

  1. Mikäli peruutus tehdään ennen kuin luvan voimassaolo alkaa, tilaajalle korvataan luvan hinta vähennettynä peruutuksen käsittelystä aiheutuvilla kuluilla.
  2. Mikäli peruutus tehdään luvan voimassaolon jo alettua, ei maksua palauteta.

Maksetun luvan peruutuksen käsittelystä peritään ympäristöministeriön asetuksen (1156/2021) 7 §:n nojalla tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Mikäli luvan peruutuksesta aiheutuvat kulut ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin luvasta maksettu hinta, ei korvausta suoriteta.

Metsähallitus ei palauta alle 20 euron suuruisia korvauksia.

3. Uraluvan muuttaminen tai siirtäminen toisen henkilön nimelle

Henkilökohtaisen tai perhekohtaisen uraluvan muuttaminen tai siirtäminen toisen henkilön nimelle on mahdollista vain ennen luvan voimassaolon alkua. Luvan muuttamisen tai siirtämisen käsittelystä peritään ympäristöministeriön asetuksen (1156/2021) 7 §:n nojalla tehtyä työmäärää vastaava maksu.

E. Kelkkailu-urien ulkopuoliset maastoliikenneluvat

Metsähallituksen maastoliikenteen luvat valtion maille ovat Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) ja maastoliikennelain (22.12.1995/1710) mukaisia hallintopäätöksiä. Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Metsähallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Oikaisuvaatimusosoituksen saa Metsähallituksen toimipaikoista, Metsähallituksen Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424 tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen eraluvat(a)metsa.fi.

1. Käsittelemättömän kelkkailu-urien ulkopuolisen maastoliikennelupahakemuksen peruuttaminen

Kelkkailu-urien ulkopuolelle haettu maastoliikennelupa voidaan peruuttaa, mikäli tilaaja peruuttaa luvan ennen kuin Metsähallitus on tehnyt hakemusta koskevan maastoliikennelupapäätöksen (myönteinen tai kielteinen). Lupahakemuksen peruuttamisen käsittelystä peritään ympäristöministeriön asetuksen (1156/2021) 7 §:n nojalla tehtyä työmäärää vastaava maksu.

2. Metsähallituksen käsittelemän kelkkailu-urien ulkopuolisen maastoliikenneluvan peruuttaminen ylivoimaisen esteen vuoksi

Lähtökohtaisesti Metsähallituksen antamaa kelkkailu-urien ulkopuolista maastoliikennelupapäätöstä (jatkossa lupa) ei voi perua.

Luvan voi kuitenkin peruuttaa, jos tilaaja itse, luvan käyttäjä tai heille läheinen henkilö sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta ja isovanhempaa. Luvan voi peruuttaa myös, jos tilaajalle tai luvan käyttäjälle sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Vakavaksi vahingoksi ei katsota esimerkiksi koiran sairastumista tai kuolemaa eikä auton rikkoutumista.

Tilaajan (tai tilaajan puolesta asioivan) on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä Metsähallituksen Erälupien palvelunumeroon 020 69 2424 tai sähköpostitse osoitteeseen eraluvat(a)metsa.fi. Hänen on osoitettava luvan käytön este luotettavalla selvityksellä niin pian kuin mahdollista. Este on osoitettava viimeistään kahden viikon kuluttua sen ilmenemisestä, paitsi jos tämän määräajan noudattaminen on tilaajalle kohtuuttoman vaikeaa. Luotettavaksi selvitykseksi lasketaan lääkärintodistus, terveydenhoitajan todistus, poliisitutkintapöytäkirja tai vakuutusyhtiön lausunto. Selvitys on toimitettava Metsähallitukselle osoitteeseen Metsähallitus Eräpalvelut, Lupaperuutukset, PL 81, 90101 OULU. Selvityksen ohella kirjeessä tulee mainita, mitä lupaa peruutus koskee (lupanumero).

Hyväksyttävällä syyllä peruutetusta luvasta palautetaan takaisin siitä maksettu hinta vähennettynä peruutuskuluilla. Peruutuksen käsittelystä peritään ympäristöministeriön asetuksen (1156/2021) 7 §:n nojalla tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta, joka on vähintään 13 €. Pienin palautettava rahasumma on 20 euroa. Mikäli edellä mainituista syistä tapahtuva peruutus tehdään luvan voimassaolojakson jo alettua, ei luvan hintaa korvata takaisin eikä lupaa vaihdeta eri henkilölle.

3. Metsähallituksen käsittelemän kelkkailu-urien ulkopuolisen maastoliikenneluvan peruuttaminen ilman erityistä syytä

Metsähallituksen antamaa kelkkailu-urien ulkopuolista maastoliikennelupapäätöstä (kielteistä tai myönteistä) ei ole mahdollista peruuttaa ilman kohdassa 2 mainittua erityistä syytä.

Lupapäätöksen maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

4. Metsähallituksen käsittelemän kelkkailu-urien ulkopuolisen maastoliikenneluvan muuttaminen tai siirtäminen toiselle henkilölle ilman erityistä syytä

Metsähallituksen antamaa kelkkailu-urien ulkopuolista maastoliikennelupapäätöstä (kielteistä tai myönteistä) ei ole mahdollista muuttaa ilman kohdassa 2 mainittua erityistä syytä. Lupaa ei voi myöskään siirtää toiselle henkilölle.

F. Maastoliikenteen yritys- ja ryhmäluvat

Metsähallituksen maastoliikenteen luvat valtion maille ovat Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) ja maastoliikennelain (22.12.1995/1710) mukaisia hallintopäätöksiä. Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Metsähallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Oikaisuvaatimusosoituksen saa Metsähallituksen toimipaikoista, Metsähallituksen Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424 tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen eraluvat(a)metsa.fi.

1. Käsittelemättömän yritys- tai ryhmäluvan peruuttaminen

Yritys- tai ryhmälupa voidaan peruuttaa, mikäli tilaaja peruuttaa luvan ennen kuin Metsähallitus on tehnyt hakemusta koskevan maastoliikennelupapäätöksen (myönteinen tai kielteinen). Lupahakemuksen peruuttamisen käsittelystä peritään ympäristöministeriön asetuksen (1156/2021) 7 §:n nojalla tehtyä työmäärää vastaava maksu.

Maastoliikennesafareita tekevä yritys kirjaa safarikohtaiset maastoliikenneluvat itsenäisesti. Safarikohtaista maastoliikennelupaa ei ole mahdollista peruuttaa luvan kirjaamisen jälkeen.

2. Metsähallituksen käsittelemän yritys- tai ryhmäluvan peruuttaminen

Yrittäjä- tai ryhmälupaa ei ole mahdollista peruuttaa, kun Metsähallitus on antanut näitä koskevan maastoliikennelupapäätöksen (kielteisen tai myönteisen).

Lupapäätöksen maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

3. Metsähallituksen käsittelemän yritys- tai ryhmäluvan muuttaminen tai siirtäminen toisen henkilön nimelle

Lähtökohtaisesti Metsähallituksen antamaa yrittäjä- tai ryhmälupapäätöstä (jatkossa maastoliikennelupa/lupa) ei voi muuttaa tai siirtää toisen henkilön nimelle.

Jos kyseessä on kuitenkin yrityksen (pl. maastoliikennesafariyritykset), seuran, yhteisön, koulutus- tai tutkimuslaitoksen henkilöstölle tai näiden tahojen järjestämään tapahtumaan osallistuville myönnetty maastoliikennelupa, jossa maastoliikenneluvan hinta on määräytynyt käytössä olevien ajoneuvojen lukumäärän mukaan, listausta kuljettajista on mahdollista muuttaa. Luvan muuttamisen käsittelystä peritään ympäristöministeriön asetuksen (1156/2021) 7 §:n nojalla tehtyä työmäärää vastaava maksu.

Safarikohtaista maastoliikennelupaa ei ole mahdollista muuttaa luvan kirjaamisen jälkeen.

G. Tuvat

Metsähallituksen varaus- ja vuokratupien varausehdot ovat osoitteessa www.luontoon.fi/tuvat/tupatyypit/varausehdot.

Metsästyslaki ja metsästysasetus

Metsästyslakia sovelletaan metsästykseen ja rauhoittamattomien eläinten pyydystämiseen ja tappamiseen sekä riistanhoitoon, riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja koiran pitämiseen.

Kalastuslaki ja kalastusasetus

Kalastuslain tarkoituksena on järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito.