Metsähallituksen lupien hankinta- ja peruutusehdot

1.1.2005 alkaen metsästys-, kalastus- ja uraluvat ovat hallintopäätöksiä. Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Metsähallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Oikaisuvaatimusosoituksen saa Metsähallituksen toimipaikoista, Metsähallituksen erälupien palvelunumerosta 020 69 2424 tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen eraluvat@metsa.fi. Metsähallitus ei vastaa metsästys- ja kalastusaikojen tiedotuksesta, vaan asiakas on velvollinen tarkistamaan ajat virallisista tiedotuskanavista: Suomen Riistakeskuksesta (www.riista.fi) tai Maa- ja metsätalousministeriöstä (www.mmm.fi).

A. YLEISET LUPAEHDOT

B. VERKKOKAUPPA

C. MOBIILILUVAT

D. MAASTOLIIKENNELUVAT

E. TUVAT

A. Yleiset lupaehdot

1.LUVAN OSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MAKSETTU LUPA YLIVOIMAISEN ESTEEN VUOKSI

Luvan ostajalla on oikeus peruuttaa lupa ja saada takaisin maksettu hinta vähennettynä peruutuskuluilla 13 €, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä käyttämään hankkimaansa lupaa sen vuoksi, että hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee (läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta ja isovanhempaa), tai hänelle sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä käyttämään hankkimaansa lupaa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Vakavaksi vahingoksi ei katsota koiran sairastumista tai kuolemaa eikä auton rikkoutumista.

Luvan ostajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä Metsähallituksen erälupien palvelunumeroon 020 69 2424. Luvan käytön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, terveydenhoitajan todistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole ostajalle kohtuuttoman vaikeaa. Selvitys on toimitettava Metsähallitukseen osoitteella Metsähallitus Eräpalvelut, PL 81, 90101 OULU. Mikäli edellä mainituista syistä tapahtuva peruutus tehdään luvan voimassaolojakson jo alettua, ei luvan hintaa korvata takaisin eikä lupaa vaihdeta eri henkilölle. Pienin palautettava rahasumma on 20 €.

2. LUVAN OSTANEEN OIKEUS PERUUTTAA TAI MUUTTAA MAKSETTU LUPA ILMAN ERITYISTÄ SYYTÄ

Ilman kohdassa yksi (1) mainittua erityistä syytä maksettua lupaa ei voi peruuttaa eikä muuttaa. Maksettua lupaa ei voi myöskään siirtää toiselle henkilölle.

3. MAKSAMATTOMAN LUVAN PERUUTTAMINEN, MUUTTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN TOISELLE HENKILÖLLE
  • Maksamattoman luvan peruuttaminen ennen eräpäivää on mahdollista ilman peruutuskuluja.
  • Kun maksamatonta lupaa muutetaan tai siirretään toisen henkilön nimelle ennen eräpäivää, muutoksesta peritään 13 € muutoskuluja.
  • Maksamattoman luvan peruuttaminen, muuttaminen tai luvan siirtäminen toiselle henkilölle ei ole mahdollista eräpäivän jälkeen.
  • Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
4. ULOSOTTOKELPOISUUS

Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 15 §:n sekä Valtion maksuperustelain (150/1992) 11§:n nojalla maksu Metsähallituksen julkisoikeudellisesta suoritteesta saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

5. HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI JA LUOVUTUS

Metsähallituksen asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään Metsähallituksen asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.
Metsähallituksella on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Osoitetietojen käyttämiseen edellä mainittuun tarkoitukseen voi kieltää itse verkkokaupan asiakastilillä, sähköpostitse osoitteeseen eraluvat@metsa.fi tai soittamalla Metsähallituksen erälupien palvelunumeroon 020 69 2424. Asiakastietoihin liittyvä rekisteriseloste on nähtävissä: www.eräluvat.fi tai sen voi pyytää soittamalla erälupien palvelunumeroon puh. 020 69 2424.

6. SAALISPALAUTTEIDEN ILMOITTAMINEN

Luvansaaja on velvollinen tekemään saalisilmoituksen välittömästi metsästyksen päätyttyä (ML 46 §). Saalistiedot annetaan internetissä www.eraluvat.fi/erapalvelut/saalispalautteet tai luvan mukana postitetulla lomakkeella. Kalastuksen saalispalaute annetaan myös internetissä, osoitteessa www.tuikki.fi tai luvan mukana postitetulla lomakkeella.

B. Lupaehdot verkkokauppa

Asiakas vastaa siitä, että hän on tutustunut ennen eräluvat.fi- verkkokaupan käyttämistä
a) itse lupaan liittyvien dokumenttien ja ehtojen lisäksi myös
b) verkkokaupan lupaliittymän käyttöön liittyvään ohjeistukseen sekä
c) yleisiin käyttöehtoihin
d) tämän dokumentin ehtoihin.

Eräluvat.fi- verkkokaupasta lupia hankkiessaan asiakas hyväksyy kaikki nämä ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy em. ehtoja, lupien hankkiminen verkkokaupan kautta ei ole mahdollista.

Asiakas hyväksyy ehdot laittamalla rastin kohtaan ”Hyväksyn toimitusehdot" ja vahvistaa tilauksen (vaihe 2). Vaiheessa 3 asiakas siirtyy maksamaan tilauksen. Asiakas hyväksyy luvan ja vahvistaa sen itseään sitovaksi kaupaksi jatkaessaan eteenpäin maksutapahtumavalinnan jälkeen maksamalla luvan.

Mikäli ostotapahtuma poikkeaa tässä selostetusta, asiakkaan tulee olla yhteydessä Metsähallituksen erälupien palvelunumeroon 020 69 2424. Maksamattomat luvat tullaan veloittamaan asiakkaalta myös siinä tapauksessa, että maksutapahtuma on keskeytynyt eikä asiakas ole siitä huolimatta ollut yhteydessä Metsähallitukseen. Ostotapahtuma voi epäonnistua, mikäli lupatuotteen kiintiö loppuu samanaikaisesti toisaalla tapahtuvasta ostotapahtumasta johtuen. Myös järjestelmän ylikuormittuminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriön ja lupa epäonnistuu. Metsähallitus ei takaa ostotapahtuman onnistumista eikä takaa asiakkaalle lupaa alkuperäiselle alueelle ja ajalle, mikäli lupatuotteella on rajallinen kiintiö. Metsähallitus ei ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut käyttöongelmista, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat internetissä olevan myyntikanavan käyttöä. Maksutapahtumassa asioiminen ja sieltä palautuminen tapahtuu kolmannen osapuolen palvelussa, jonka toiminnasta Metsähallitus ei vastaa. Lisäksi Metsähallitus ei vastaa asiakkaalle ostotapahtuman epäonnistumisesta välillisesti aiheutuvista vahingoista.

Luvan ostamisen yhteydessä asiakas vastaa siitä, että hän saa verkkokaupasta itselleen luvan/luvat, lupaehdot, kohdekuvauksen ja kartan. Järjestelmä lähettää onnistuneesta ostotapahtumasta vahvistussähköpostin asiakkaan rekisteröityessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tämä vahvistus ei ole sitovan kaupan syntymisen edellytys, vaan lupakauppa ja sen maksuvelvoite ovat syntyneet jo aikaisemmin asiakkaan hyväksyessä ja vahvistaessa lupaostoksen. Metsähallituksen henkilökunta ei lähetä asiakkaalle laskuja, vahvistusta tms. tietoa verkkokaupan kautta tehdystä lupaostoksesta. Asiakas vastaa itse ”odottaa verkkomaksua” -lupavarausten maksuista verkkokaupassa. Jos verkkomaksua odottavia lupia ei ole maksettu eräpäivänä, luvat peruuntuvat automaattisesti.

Verkkokaupan maksun välityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun luvan tarjoavalle Metsähallitukselle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

C. Lupaehdot mobiililuvat

Asiakas vastaa siitä, että hän on tutustunut ennen Eräluvat.fi – mobiililupien tilaamista
a) itse lupaan liittyvien dokumenttien ja ehtojen lisäksi myös
b) mobiililupien tilaamiseen liittyvään ohjeistukseen sekä
c) Yleisiin käyttöehtoihin
d) tämän dokumentin ehtoihin.

Eräluvat.fi- mobiililupia hankkiessaan asiakas hyväksyy kaikki nämä ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy em. ehtoja tai osaa niistä, lupien hankkiminen on kielletty. Asiakas hyväksyy ehdot soittamalla valitsemaansa lupanumeroon.

Palvelu ilmoittaa ensimmäisenä puhelun hinnan (vapakalastusluvissa vasta kohdevalinnan jälkeen) ja lupatyypistä riippuen asiakkaan pitää tarvittaessa näppäillä jälkivalintoja, esim. kohteen numero, aloituspäivämäärä tai aluelupahakemuksen tunnistekoodi ja metsästäjänumero (koskee vain hirvilupia). Jälkivalintojen antamisen jälkeen asiakas saa tekstiviestin, johon pyydetään vastaamaan luvanhakijan nimellä. Varsinainen luvan sisältävä tekstiviesti lähetetään sen jälkeen, kun tilaaja on vastannut nimellään ensimmäiseen tekstiviestiin. Poikkeuksena tähän ovat uraluvat, joissa ei kysytä erikseen luvansaajan nimeä, vaan lupaviesti tulee suoraan. Mikäli asiakas ei saa luvanhakijan nimeä kysyvää tekstiviestiä tai varsinaista lupaa tunnin kuluessa soittotapahtumasta, tulee asiakkaan olla yhteydessä Metsähallituksen erälupien palvelunumeroon 020 69 2424.

Ostotapahtuma saattaa epäonnistua, mikäli lupatuotteen kiintiö loppuu samanaikaisesti toisaalla tapahtuvasta ostotapahtumasta johtuen. Luvan oston epäonnistuessa mahdollisen häiriötilanteen vuoksi, asiakkaan tulee olla yhteydessä Metsähallituksen erälupien palvelunumeroon 020 69 2424.

Metsähallitus ei takaa ostotapahtuman onnistumista, eikä takaa asiakkaalle lupaa alkuperäiselle alueelle ja ajalle, mikäli lupatuotteella on rajallinen kiintiö. Metsähallitus ei vastaa asiakkaalle ostotapahtuman epäonnistumisesta välillisesti aiheutuvista vahingoista. Luvan veloitus asiakkaalta tapahtuu heti järjestelmän ilmoittaessa puhelun hinnasta, eikä näin ollen ole riippuvainen ostotapahtuman loppuun viemisestä.

Mobiililupapalvelun toteuttajana ja palvelun tarjoajana toimii AinaPay Oy (1636595-2), joka välittää maksun luvan tarjoavalle Metsähallitukselle.

D. METSÄHALLITUKSEN MAKSULLISTEN MAASTOLIIKENNELUPIEN PERUTUUSEHDOT

Metsähallituksen maastoliikenteen luvat valtion maille ovat Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) ja maastoliikennelain (22.12.1995/1710) mukaisia hallintopäätöksiä. Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Metsähallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Oikaisuvaatimusosoituksen saa Metsähallituksen toimipaikoista.

LUVAN OSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MAKSETTU LUPA

Hakemuksesta kelkkailu-urien ulkopuolelle myönnetyn maastoliikenneluvan tai yrittäjä- ja ryhmäluvan peruuttaminen ei ole mahdollista luvan kirjoittamisen jälkeen.

Henkilökohtaisen uraluvan tai perhekohtaisen uraluvan ostajalla on oikeus peruuttaa maksettu lupa ja saada korvausta lupamaksusta seuraavin ehdoin:

  1. Mikäli peruutus tehdään ennen kuin luvan voimassaolo alkaa, luvan ostajalle korvataan luvan hinta vähennettynä peruutuksen käsittelystä aiheutuvilla kuluilla.
  2. Mikäli peruutus tehdään luvan voimassaolon jo alettua, ei luvan hinnasta korvata takaisin.

Maksetun luvan peruutuksen käsittelystä peritään ympäristöministeriön asetuksen (1029/2017) 7 §:n nojalla tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Mikäli luvan peruutuksesta aiheutuvat kulut ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin luvasta maksettu hinta, ei korvausta suoriteta.

Huom! Metsähallitus ei palauta alle 20 euron suuruisia korvauksia.

MAKSAMATTOMAN LUVAN PERUUTTAMINEN
  • - Maksamattoman henkilökohtaisen uraluvan tai perhekohtaisen uraluvan peruuttaminen ennen luvan voimassaolon alkamista on mahdollista ilman peruuttamiskuluja.
  • - Maksamattoman, hakemuksesta kelkkailu-urien ulkopuolelle myönnettävän maastoliikenneluvan tai yrittäjä- ja ryhmäluvan peruuttaminen on mahdollista vain ennen luvan kirjoittamista. Lupahakemuksen peruuttamisen käsittelystä peritään ympäristöministeriön asetuksen (1029/2017) 7 §:n nojalla tehtyä työmäärää vastaava maksu.
  • - Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Huom! Hakemuksesta myönnettyjä maastoliikennelupia ei voida enää luvan kirjoittamisen jälkeen perua!

LUVAN MUUTTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN TOISEN HENKILÖN NIMELLE

Kelkkailu-urien ulkopuolelle myönnettyä maastoliikennelupaa tai yrittäjä- ja ryhmälupaa ei ole mahdollista muuttaa tai siirtää toisen henkilön nimelle.

Henkilökohtaisen uraluvan tai perhekohtaisen uraluvan muuttaminen tai siirtäminen toisen henkilön nimelle on mahdollista vain ennen luvan voimassaolon alkua. Luvan muuttamisen tai siirtämisen käsittelystä peritään ympäristöministeriön asetuksen (1029/2017) 7 §:n nojalla tehtyä työmäärää vastaava maksu.

E. METSÄHALLITUKSEN HENKILÖSTÖKÄMPPIEN, VARAUSTUPIEN JA VUOKRATUPIEN PERUUSTUSEHDOT

Katso varausehdot www.luontoon.fi/tuvat/tupatyypit/varausehdot.

Peruutus on tehtävä joko kirjallisesti (kirje, sähköposti) tai soittamalla asiakaspalvelupisteeseen sen aukioloaikana. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Metsähallitukselle. Sähköpostilla tapahtunut peruminen katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on Metsähallituksen käytettävissä asiakaspalvelupisteen aukioloaikana vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Jos sähköinen viesti on saapunut aukioloajan jälkeen, katsotaan peruutus saapuneeksi seuraavana aukiolopäivänä.

Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos asiakas jättää laskun maksamatta, vaan asiakkaan on aina peruttava varaus, jota hän ei aio käyttää. Mikäli laskua ei ole maksukehotuksesta huolimatta maksettu, Metsähallituksella on oikeus perua varaus ja periä asiakkaalta varausehtojen mukainen peruutuskulu.

Mikäli varaus peruutetaan ennen varausajan alkamista asiakkaan tai hänen läheisensä äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan vähennettynä toimistokuluilla (13 €, sis. alv.). Sairauden ja tapaturman kohdalla Metsähallitukselle on lähetettävä lääkärintodistus 14 vrk:n kuluessa peruutuksesta. Mikäli edellä mainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu varausaikana, varausmaksua ei makseta takaisin.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa vähintään 60 vrk ennen varauksen alkua, on peruutus maksuton ja asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan vähennettynä toimistokuluilla (13 €, sis. alv). Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa alle 60 vrk, mutta yli 14 vrk ennen varauksen alkua, pidätetään peruutuskuluina 30 % varauksen arvosta, mutta vähintään 20 € (sis. alv.). Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun varauksen alkuun on 14 vrk tai alle, mutta vähintään 48 tuntia, pidätetään 50 % varauksen hinnasta, mutta vähintään 20 € (sis. alv.). Mikäli asiakas peruuttaa varauksen, kun varauksen alkuun on alle 48 tuntia, peritään koko varauksen hinta.