Jakt- och fiskeplanerarnas uppgift är att dimensionera fisket rätt på statens vatten. Arbetet leds av jakt- och fiskechefen, som ger beslut om kvoter bland annat när det gäller antalet fångstredskap i vattnen och antalet tillstånd i rekreationsfiskeområden. Jakt- och fiskechefen får stöd i fiskeplaneringen av överinspektören för fiske och vårdav fiskevattnen.

Fiskarnas fångstrespons är väldigt viktig vid fiskeplaneringen och sådan kan var och enge på adressen Tuikki.fi.

Fiskearrangemang

Olika fiskearrangemang är en central faktor i vården av fiskstammarna och fisket på olika fiskeställen. Finlands fiskelag och fiskeförordning ställer ramvillkor för fisket. De bestämmer bland annat fiskarnas minimimått och fångsttider.

Vattenområdets ägare och förvaltare kan också ställa noggrannare villkor för fisket i sitt område. Arrangemangen och begränsningarna strävar till att trygga fiskstammarnas tillvaro och naturliga fortplantning. Å andra sidan kan man med vissa arrangemang i en del av tillståndsområdena strävatill att främja någon målgrupps trivsel och fiskeintresse (ett tillståndsområde kan till exempel vara avsett endast för barn).

På Forststyrelsens vatten är typiska fiskearrangemang:

 • fångstkvoter
 • begränsningar i knutavstånd
 • minimimått
 • endast flugfiske är tillåtet i tillståndsområdet

De områdesspecifika arrangemangen framkommer på tillståndsområdenas webbsidor och i tillståndsvillkoren.

Fångstrespons

Fiskeplaneringen grundar sig på fångstresponsen. När fiskaren ger fångstrespons deltar han eller hon i vården av fiskevattnen. När det gäller dem som fiskar med fasta redskap betyder nätfiskarnas anmälningar särskilt mycket. 


Ge fångstrespons > 


År 2008 tog vi i bruk planerings- och uppföljningssystemet KSSJ. Det grundar sig på den fångstrespons fiskarna skickat in. Tjänsten kompletterades i april 2011 med en kostnadsfri fiskedagbok, Tuikki.fi. 


Fiskaren kan i sin egen dagbok spara mångsidig information om sitt fiske, till exempel fångster, exakta fiskeställen, effektiva beten och fångstredskap, vädret samt fiskehistorier och fotografier. Fiskaren kan dela anteckningarna med sina kamrater eller hålla dem för sig själv. 
Dagboken kan också användas med mobilen och då kan man direkt lägga till en bild av fångsten om man vill. 


Varför lönar det sig att ge fångstrespons? 


Du kan påverka vården av och fiskandet i ditt favoritfiskevatten eller din hemsjö. 
Forststyrelsen kan planera användningen och vården av fiskevattnen rätt, till exempel utplanteringar. 
Forststyrelsen får vattendragsspecifik information om fångster, fångstmetoder och fångsttider. Sammanfattade rapporter kan du själv läsa på www.tuikki.fi-sidorna. 
Du kan ge responsen anonymt och enskild respons kommer inte till andras kännedom om du inte vill. 
Du kan vinna fiskerelaterade priser. 
Det är också viktigt att du skickar respons om du inte fått någon fisk. På samma blankett kan du också ge respons om hur du tycker att fisket och vården av fiskevattnen borde utvecklas. 


Mer information får du av (e-postadresser; förnamn.efternamn@metsa.fi): 


Överinspektör Mika Laakkonen


Södra Finland: 
Olli Urpanen 
Eero Hartikainen
Mikko Malin


Österbotten/Kajanaland: 
Kari Sarajärvi 
Pasi Korhonen 


Lappland: 
Markku Vierelä
Jyrki Satta 
Jarmo Huhtamella 
Markku Seppänen 

Kvotering

Kvotering av fisket innebär att jakt- och fiskepersonalen beslutar hur mycket man kan fiska i vissa vattenområden. Kvoteringen görs med tanke på en hållbar fiskerihushållning. I praktiken beslutar man alltså hur många fångstredskap som kan användas i vattnen eller hur många tillstånd man kan sälja till ett fiskeområde. Förutom hållbart fiske talar man om så kallad social hållbarhet, vilket betyder att kvoter fastställs för vissa områden för att fisket ska vara lugnare och trevligare. 

Kvoterna grundar sig på jakt- och fiskechefens kvotbeslut:

Kvotbeslut om fiske 2017 - 2019 för övriga Finland (pdf).

Kvotbeslut om fiske 2017 - 2019 i samiområden (pdf).

Prissättningen av tillstånd


Forststyrelsens fisketillstånd säljs antingen till självkostnadspris eller prissätts på företagsekonomiska grunder. Beslutet omsjälvkostnadspriserna bekräftas av Jord- och skogsbruksministeriet i en förordning. I samma förordning specificeras vilka tillstånd som säljs till självkostnadspris och vilka som prissätts på företagsekonomiska grunder.

Fisketillstånd till självkostnadspris:

 • tillstånd för fiske med övriga fångstredskap
 • tillstånd för kräftfiske
 • tillstånd för kommersiellt fiske

Fisketillstånd med lägre pris än självkostnadsvärdet:

 • spöfisketillstånd för ungdomar
 • tillstånd för fiske i forskningssyfte

Tillstånd som prissätts på företagsekonomiska grunder:

 • spöfisketillstånd
 • uthyrning av fiskerätten 
 • tillstånd för tävlingsfiske
 • tillstånd för samtillståndsområden
 • andra fisketillstånd som inte nämns separat i förordningen

Dessa tillstånd är enligt förordningen avgiftsfria:

 • tillstånd för invånare i Övre Lapplands kommuner som idkar kommersiellt fiske, husbehovsfiske eller naturnäringar
 • tillstånd som beviljats i utbyte mot övervakning eller vårdav fiskevattnen
 • tillstånd för intressentgrupper
 • prestationer som anges i skoltlagen och i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar