Kalavesien hoidon ja kalastuksen järjestämisen vastuu on KL 5 §:n mukaan kalastusoikeuden haltijalla. Kalastuksen valvonnan voidaan katsoa kuuluvan tähän kokonaisuuteen, jolla pyritään saavuttamaan kalastuslain 1 §:n edellytys järjestää kalavarojen  ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. Valvonnalla turvataan myös kalastusta säätelevän lainsäädännön toteutuminen käytännössä.

Kalastusta valvovat eri viranomaiset (poliisi, rajavartiolaitos, kalatalousviranomaiset, tulli) osana omaa virkatyötään. Lisäksi valvontaa voi kalastuslain mukaan tehdä valtuutuksen omaava, koulutettu ja ELY: n hyväksymä kalastuksenvalvoja.

Kalastuksen valvonnasta Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion vesialueilla säädetään Metsähallituksen erävalvonnasta annetussa laissa. Erätarkastajat johtavat ja koordinoivat valvontaa. Erätarkastaja on lainvalvontaviranomainen, jolla on poliisiin verrattavat oikeudet. Erätarkastajia avustavat koulutetut, Metsähallituksen valtuuttamat kalastuksenvalvojat.

Kalastajan velvollisuudet

Kalastajan velvollisuutena on pitää mukana tositteet maksetuista kalastusluvista. Luvat on vaadittaessa näytettävä kalastusta valvovalle viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle. Kalastajan on lain mukaan annettava kalatalousviranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle yksittäisen valvontatehtävän suorittamiseksi tarpeellinen tieto nimestä, henkilötunnuksesta tai sen puuttuessa syntymäajasta ja kansalaisuudesta sekä yhteystiedot.

Kalastaja on myös kalastukseen käytettävällä kulkuneuvolla liikkuessaan velvollinen noudattamaan kalastuksenvalvojan antamaa, selvästi havaittavaa pysähtymismerkkiä.