Siirry pääsisältöön

Vastuu kalavesien hoidosta ja kalastuksen järjestämisestä on kalastuslain (379/2015) 5 §:n mukaan kalastusoikeuden haltijalla. Kalastuksen valvonnan voidaan katsoa kuuluvan tähän kokonaisuuteen, jolla pyritään saavuttamaan kalastuslain 1 §:n edellytys järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. Valvonnalla turvataan myös kalastusta säätelevän lainsäädännön toteutuminen käytännössä.

Kalastusta valvovat eri viranomaiset (poliisi, rajavartiolaitos, kalatalousviranomaiset, tulli) osana omaa virkatyötään. Lisäksi valvontaa voi kalastuslain mukaan tehdä valtuutuksen omaava, koulutettu ja ELY-keskuksen hyväksymä kalastuksenvalvoja.

Kalastuksen valvonnasta Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion vesialueilla säädetään Metsähallituksen erävalvonnasta annetussa laissa. Erätarkastajat johtavat ja koordinoivat valvontaa. Erätarkastaja on lainvalvontaviranomainen, jolla on poliisiin verrattavat oikeudet. Erätarkastajia avustavat koulutetut Metsähallituksen valtuuttamat kalastuksenvalvojat.

Kalastajan velvollisuudet

Kalastajan velvollisuutena on pitää mukana tositteet maksetuista kalastusluvista. Luvat on vaadittaessa näytettävä kalastusta valvovalle viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle. Yksittäisen valvontatehtävän suorittamiseksi kalastajan on lain mukaan annettava kalatalousviranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle tarpeellinen tieto nimestään, henkilötunnuksestaan tai sen puuttuessa syntymäajastaan ja kansalaisuudestaan sekä yhteystietonsa.

Kalastaja on myös kalastukseen käytettävällä kulkuneuvolla liikkuessaan velvollinen noudattamaan kalastuksenvalvojan antamaa selvästi havaittavaa pysähtymismerkkiä.

Ilmoitus erätarkastajalle

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle sähköisen ilmoituskanavan kautta, myös nimettömästi.

Tee ilmoitus erätarkastajalle.

Kalastuslaki ja kalastusasetus

Kalastuslain tarkoituksena on järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito.