Fångstmåttet är den minsta eller största tillåtna längden på fångade fiskar. Fiskens längd mätsfrån hakspetsen med sluten mun till spetsen avenrakt utdragen och hopklämd stjärtfena. Fiskarnas fångstmått bestäms i Finland av fiskeförordningen.

Många fiskarters fångstmått steg den 1.1.2016 i och med att fiskeförordningen ändrades. Förordningens mål är att effektivera skyddet av bland annat havsöringen, insjölaxen, insjööringen, harren och saimenrödingen samt främja återhämtningen av dessa stammar och ett hållbart fiske.

Innehavare av fiskerätt och ägare till fiskevatten kan fastställa högre fångstmått för sina fiskevatten för att skydda fiskstammarna. När det gäller Forststyrelsens vatten hittar du eventuella avvikande fångstmått på eräluvat.fi-sidorna under tillståndsområdenas beskrivningar

Fångstmått och fredningstider

I och med den ändrade förordningen ska fiskar fångade i naturliga vatten uppfylla följande fångstmått från och med 1.1.2016: 

Öring med fettfena 

I vattnen norr om 67º00´N breddgraden minst 50 cm 

Annanstans där fiske är tillåtet minst 60 cm 

I en bäck eller tjärn som inte har vandringsförbindelse till havet eller en sjö högst 45 cm.  

 

Fredningstid:  

 

Helt fredad i Finska viken. Från och med år 2019 helt fredad i alla havsområden. 

I insjöar och vattendrag söder om 64º00´N breddgraden helt fredad. Gäller inte öring som fångats i en bäck eller tjärn utan vandringsförbindelse till hav eller sjö. 

I älvar och bäckar 1.9-30.11. 

 

Öring med klippt fettfena 

Minst 50 cm 

Fredningstid: I älvar och bäckar 1.9-30.11. 

[Shape]  

Lax 

Minst 60 cm. Vid fritidsfiske 2 laxar/dygn/person 

Norr om 63º30´N breddgraden i Bottenviken minst 50 cm 

Fredningstid: I älvar och bäckar 1.9-30.11. 

[Shape]  

Insjölax med fettfena 

Minst 60 cm. 

Fredningstid: Helt fredad i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag. I älvar och bäckar 1.8-30.11. 

[Shape]  

Insjölax med klippt fettfena 

Minst 60 cm. 

Vid fritidsfiske 1 lax/dygn/person i Vuoksens vattendrag. 

Fredningstid: Enligt kartbilagorna i förordningen i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 1.6-31.8. I älvar och bäckar 1.8-30.11. 

 

Röding 

I Vuoksens vattendrag minst 60 cm 

I Enare träsk minst 45 cm 

Fredningstid: Helt fredad i Kuolimo och Saimen mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska. I övriga vattendrag i Vuoksen 1.9-30.11. 

[Shape]  

Harr 

Söder om 67 º00´N breddgraden minst 35 cm och norr om den minst 30 cm 

Fredningstid: Helt fredad i havet. I insjöar och vattendrag söder om 67 º00`N breddgraden 1.4-31.5. 

[Shape]  

Sik  

Inga begränsningar i fångstmått. 

Fredningstid: I älvar och bäckar som mynnar ut i havet 1.9-30.11. 

[Shape]  

Nejonöga  

Inga begränsningar i fångstmått. 

Fredningstid: 1.4-15.8. 

 

Gös 

Minst 42 cm  

Gös som fångas av kommersiella fiskare i grupp I enligt fiskelagen (379/2015) 88 § i naturliga vatten ska uppfylla följande mått: 

1) minst 40 cm i Finska viken, insjöar och vattendrag till slutet av 2018 

2) minst 37 cm i havsområden utanför Finska viken till slutet av 2018 och efter det minst 40 cm 

Fredningstid: ingen 

[Shape]  

Flodkräfta - 

Signalkräfta - 

Turkisk smalklokräfta - 

Fredningstid (alla kräftor): 1.11-21.7 klockan 12 

Avvikelser minimimåtten

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har rätt att ge tillstånd till fångstmått som avviker från förordningen i vissa vattenområden. Innehavare av fiskerätt och vattenområdenas ägare kan ansöka om sådana tillstånd. Tillstånden kommer troligtvis att gälla få undantagsfall. 

Ändringen i fångstmått och de eventuella ansökningarna om undantagstillstånd som tillställs NTM-centralerna har gett upphov till diskussion både för och emot de nya fångstmåtten. 

Forststyrelsens motiv om undantagstillstånd söks 

Forststyrelsen stöder de nya fångstmåtten. I Forststyrelsens vattenområden följs de nya fångstmåtten och man söker undantagstillstånd bara i mycket väl motiverade fall. 

 

Fall 1: 

Undantagstillstånd kan sökas om fiskeområdet är ett slutet vatten (tjärn eller sjö), som även tidigare vårdats genom utplantering av yngel eller fisk av fångstmått. Fiskarna har ingen möjlighet till naturlig livscykel (t.ex. inga lekområden). 

Fall 2: 

Undantagstillstånd kan sökas när fiskarnas naturliga livscykel är bristfällig eller helt förhindrad (t.ex. på grund av vandringshinder), och områdets fisketryck (fångsten) riktas endast på utplanterade fiskar. Dessutom ska området ha en märkbar lokalekonomisk betydelse t.ex. för företagsverksamhet (inkvartering, guidning m.m.). 

 

Andra villkor: 

Grunden ska vara ett ekonomiskt syfte för utplanteringar och tillståndsförsäljning. 

Fisket får inte äventyra naturliga fiskstammar. 

Tunnista luonnonkala!

Istutettu taimen

Tunnistat kalan leikatusta rasvaevästä. Jokaisen nykykalastajan tulee erottaa istutettu taimen luonnonkalasta. Useilla kohteilla vain istutettua kalaa (ylempi kuva) saa ottaa saaliiksi.

 

Tunnista luonnonkala!

Luonnontaimen

Kalan rasvaevä on tallella. Luonnontaimenella taaempi evä, rasvaevä, on tietysti tallessa. Kohteiden lupaehdoista selviää, onko luonnonkala kohteella rauhoitettu vai onko sillä eri alamitta kuin istutetulla.