Siirry pääsisältöön

TRIWA LIFE (The Torne River International Watershead LIFE) on Tornionjoen vesistöalueen kunnostusprojekti, jossa Tornionjoen ja sen sivujokien tilaa parannetaan sekä Suomen että Ruotsin puolella. Hankkeen tavoitteena on palauttaa ihmisen muokkaamia joki- ja puroympäristöjä lähemmäs luonnontilaa, ja siten suojella alueen elinympäristöjä, kasveja ja eläimiä. TRIWA LIFE on Euroopan suurin kunnostusprojekti.

Taustaa

Tornionjokea ja sen sivujokia on käytetty aikoinaan puun uittamiseen. Uittoa varten jokia on muokattu patoamalla, perkaamalla kiviä pois uittoväyliltä ja tukkimalla sivupuroja. Tämä on johtanut vesistöjen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden katoamiseen, esimerkiksi kalojen kutupaikkojen pois huuhtoutumiseen.

Kun uiton merkitys pieneni ja siirryttiin kumien päälle, alkoi tieverkoston laajentaminen. Erityistä haittaa on seurannut väärin asennetuista tierummuista, joista on tullut kalojen ja muiden vesieliöiden vaellusesteitä. Torniojoen alueen veden laatuun on vaikuttanut lisäksi soiden ojittaminen. Ojitus on lisännyt ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoutumista vesistöihin.

Vesistöjen ja kosteikkojen ennallistaminen eläväksi elinympäristöksi

TRIWA LIFE -hankkeessa pyritään palauttamaan useisiin Tornionjoen sivu-uomiin biologinen monimuotoisuus sekä luonnontila.

Elinympäristöjen ennallistaminen tehdään pääasiassa koneellisesti. Jokiuomia muokataan esimerkiksi siirtämällä kiviä ja lohkareita takaisin jokeen, lisäämällä puita veteen, avaamalla padottuja sivu-uomia ja luomalla kutu- ja poikasalueita. Nämä kunnostustoimenpiteet luovat uomaan vaihtelevia virtausolosuhteita ja monimuotoisia elinympäristöjä.

Ennallistamista tehdään myös vaellusesteinä toimivia tierumpuja kunnostamalla. Tierumpu voi toimia vaellusesteenä esimerkiksi silloin, jos rummussa on liian vähän vettä, veden virtausnopeus on liian suuri tai virtaava vesi muodostaa rummun alapäähän vesieliöille ylitsepääsemättömän putouksen. Tierumpu voidaan korvata siltarakenteella tai suuremmalla rummulla. Vaelluseste voidaan poistaa myös rummun alapuolen vedenpintaa nostamalla.

Projektissa rakennetaan kalatiet Tengeliönjoen kahden voimalaitoksen ohi. Ojitettujen soiden ennallistaminen tapahtuu koneellisesti ojia tukkimalla ja patoamalla. Hankkeen kohdelajit ovat Atlantin lohi, saukko, kirjojokikorento, jokihelmisimpukka ja kivisimppu, mutta kunnostuksista hyötyvät myös muut lajit, kuten meritaimen.

TRIWA LIFE toteutetaan vuosina 2023–2030 ja se edistää EU:n vesipuitedirektiivin mukaista tavoitetta saavuttaa "hyvä" tai "korkea" ekologinen tila vesistöissä sekä parantaa Natura 2000 -direktiivilajien ja elinympäristöjen suojelun tilaa.

TRIWA LIFE -hankkeen tavoitteet

  • Elinympäristökunnostuksia 96 kilometriä virtavesissä (71 kilometriä Ruotsissa ja 25 kilometriä Suomessa).
  • 399 vaellusesteen poistoa, mikä lisää yhteensä 3366 km vapaana virtaavaa jokiuomaa. Tengeliöjoen voimalaitokset ohittavat kalatiet vapauttavat 970 kilometriä vaellusreittejä kaloille.
  • Kunnostetaan 2500 hehtaaria suoluontoa.
  • Kasvihuonekaasujen negatiivisia vaikutuksia vähennetään ja kehitetään vihreää siirtymää.
  • Parannetaan Atlantin lohen, kirjojokikorennon, saukon, jokihelmisimpukan ja kivisimpun elinympäristöjä.

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

Hanketta rahoittavat Euroopan unionin LIFE-ohjelma, Norrbottenin lääni, Ruotsin Havs- och Vattenmyndigheten, Ruotsin luonnonsuojeluvirasto Naturvårdsverket sekä Kiirunan, Pajalan, Övertorneån, Haaparannan, Enontekiön, Kolarin, Muonion, Tornion, Pellon ja Ylitornion kunnat. Projektin kokonaisrahoitus on 21 miljoonaa euroa, josta Metsähallituksen Eräpalveluiden osuus on noin 1,18 miljoonaa euroa.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat:

Norrbottenin lääninhallitus
Havs- och vattenmyndigheten
Luulajan teknillinen yliopisto
Sveaskog AB
ELY-keskus
Metsäkeskus
Metsähallitus
LUKE
Oulun yliopisto

TRIWA LIFE -hanke on Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai CINEA:n näkemyksiä. Euroopan unionia tai myöntävää viranomaista ei voida pitää niistä vastuussa.

Lisätietoja

Antero Mölläri
Kalastuksen asiantuntija, Metsähallitus
+358 40 583 5513
antero.mollari@metsa.fi

Hanketta koordinoi Länsstyrelsen i Norrbottens län Ruotsissa. Lisätietoja hankkeesta löytyy ruotsiksi Länsstyrelsen Norrbottenin verkkosivuilta.