Siirry pääsisältöön

Hirvenmetsästyksen alueluvan yleiset lupaehdot

 • Tämä päätös voidaan peruuttaa, mikäli näitä lupaehtoja ei noudateta, tämän luvan nojalla tapahtuvan pyynnin yhteydessä rikotaan metsästyslainsäädäntöä tai alueluvan haun yhteydessä todetaan tapahtuneen tahallista väärien tietojen antamista. Lupaehtojen ja metsästyslainsäädännön rikkominen voivat lisäksi olla esteenä uuden luvan saannille.

 • Luvan saajalla ei ole oikeutta luovuttaa edelleen metsästysoikeutta, vaan oikeus päättää metsästysoikeuden käyttämisestä säilyy Metsähallituksella. Antaessaan metsästysoikeuden Metsähallitus osoittaa sen vain luvan saajan seuran tai seurueen käyttöön.

Alle 1 000 hehtaarin suuruiset valtion liitännäispalstat sisältyvät lupa-alueeseen vain, jos hakijan muu metsästysoikeus yhdistää ne osaksi yhtenäistä hirvenmetsästysaluetta tai jos Suomen riistakeskuksen pyyntilupapäätös tämän mahdollistaa.

 • Tämän luvan oikeudella tapahtuva hirvieläinten metsästys ei rajoita alueella mahdollisesti harjoitettavaa muuta metsästystä. Alueella voi olla muitakin metsästäjiä.

 • Saaliin noutamiseen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastosta on saatava Metsähallituksen erillinen maastoliikennelupa.

 • Oikeuden saajalla ja hänen suostumuksellaan muilla hakemuksessa mainituilla henkilöillä on oikeus kouluttaa tämän oikeuden piiriin kuuluvalla alueella hirvikoiraa 20.8.–31.12.2023 välisenä aikana.

 • Aluelupaan perustuvan hirvenmetsästyksen yhteydessä on lupa metsästää myös villlisikaa ja supikoiraa.

Hirven kulkua ohjaavien tai niiden liikkeiden seurantaan tarkoitettujen lankojen tai narujen asettaminen valtion maille, kaikenlainen muovin käyttö kohteiden merkitsemiseen ja muu roskaaminen samoin kuin nuotion teko Metsähallituksen tielle tai tiealueelle eivät ole sallittua.

 • Oikeuden saaja vastaa metsästyksessä mahdollisesti Metsähallitukselle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta.

 • Tämä päätös liitetään Suomen riistakeskukselle jätettävään hirvieläinten pyyntilupahakemukseen.

 • Alueluvan saaja on velvollinen tiedottamaan alueluvan sisällöstä ja lupaehdoista oman seurueensa jäsenille.

Jos ilmoitetun ampujan muut metsästysmahdollisuudet muuttuvat aluelupahakemuksessa ilmoitetusta, on alueluvan saaja velvollinen ilmoittamaan muutoksesta tiedon saatuaan välittömästi alueluvan myöntäneelle.

 • Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Metsähallitukselta (laki Metsähallituksesta, 16.4.2016/234, 22 §).

 • Mikäli tämän metsästysoikeuden perusteella riistaviranomainen ei ole myöntänyt hakijalle hirvieläimen pyyntilupaa sillä perusteella, että kanta ei kestä verotusta (metsästyslaki 26 § 2 mom.), palautetaan oikeudesta perityt maksut vähennettynä 13 euron suuruisella käsittelymaksulla. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 19.12.2017/888, 8 §).

Lisäksi metsästyslain (615/1993) 8 §:n mukaisella alueella:

Luvansaaja on velvollinen ennen metsästykseen ryhtymistä ottamaan yhteyttä alueella metsästäviin muihin hirviseurueihin metsästysjärjestelyjen sopimiseksi ja metsästyksen turvallisuuden varmistamiseksi. Muut alueluvan saajat ja heidän yhteystietonsa ovat päätöksen liitteenä. Lupa voidaan perua, mikäli laiminlyönti todetaan.

Ampujan siirtäminen toisen seurueen tai seuran pyyntilupahakemukseen ei ole sallittua. Aluelupahaussa ilmoitetun ampujan tai ampujien poistamisesta pyyntilupahakemuksesta on ilmoitettava aluelupapäätöksen tehneelle eräsuunniittelijalle.

Mikäli tämän alueluvan mukaisella alueella tulee metsästämään sellaisia paikkakuntalaisia henkilöitä, joita ei ole ilmoitettu ampujaluettelossa, alueluvan saajan tulee tehdä tästä ilmoitus Metsähallitukselle.