Hirvenmetsästyksen alueluvan yleiset lupaehdot

 • Tämä päätös voidaan peruuttaa, mikäli näitä lupaehtoja ei noudateta, tämän luvan nojalla tapahtuvan pyynnin yhteydessä rikotaan metsästyslainsäädäntöä tai alueluvan haun yhteydessä todetaan tapahtuneen tahallista väärien tietojen antamista. Lupaehtojen ja metsästyslainsäädännön rikkominen voivat lisäksi olla esteenä uuden luvan saannille.
 • Luvan saajalla ei ole oikeutta luovuttaa edelleen metsästysoikeutta, vaan oikeus päättää metsästysoikeuden käyttämisestä säilyy Metsähallituksella. Antaessaan metsästysoikeuden Metsähallitus osoittaa sen vain luvan saajan seuran/seurueen käyttöön.
 • Tämän luvan oikeudella tapahtuva hirvieläinten metsästys ei rajoita alueella mahdollisesti harjoitettavaa muuta metsästystä.
 • Saaliin noutamiseen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastosta on saatava Metsähallituksen erillinen maastoliikennelupa.
 • Oikeuden saajalla ja hänen suostumuksellaan muilla hakemuksessa mainituilla henkilöillä on oikeus kouluttaa tämän oikeuden piiriin kuuluvalla alueella hirvikoiraa 20.8.–31.12.2016 välisenä aikana.
 • Hirven kulkua ohjaavien tai niiden liikkeiden seurantaan tarkoitettujen lankojen tai narujen asettaminen valtion maille, kaikenlainen muovin käyttö kohteiden merkitsemiseen ja muu roskaaminen samoin kuin nuotion teko Metsähallituksen tielle tai tiealueelle eivät ole sallittua.
 • Oikeuden saaja vastaa metsästyksessä mahdollisesti Metsähallitukselle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta.
 • Tämä päätös liitetään riistanhoitoyhdistykselle jätettävään hirvieläinten pyyntilupahakemukseen. Alueluvan saaja on velvollinen tiedottamaan alueluvan sisällöstä ja lupaehdoista oman seurueensa jäsenille.
  • Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Metsähallitukselta (Laki Metsähallituksesta, 30.12.2004/1378, 13 §).

 • Mikäli tämän metsästysoikeuden perusteella riistaviranomainen ei ole myöntänyt hakijalle hirvieläimen pyyntilupaa sillä perusteella, että kanta ei kestä verotusta (metsästyslaki 26.§ 2.mom.), palautetaan oikeudesta perityt maksut vähennettynä 13,50 EUR:n suuruisella käsittelymaksulla. (MMM:n asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 30.12.2015/1592, 8 §).

Lisäksi metsästyslain (615/1993) 8§ mukaisella alueella:

 • Luvansaajan tulee ennen metsästyksen aloittamista olla yhteydessä kaikkiin samalla lupa-alueella metsästäviin seurueisiin metsästysjärjestelyjen sopimiseksi ja metsästyksen turvallisuuden varmistamiseksi. Muut alueluvan saajat ja heidän yhteystietonsa ovat päätöksen liitteenä. Lupa voidaan perua, mikäli laiminlyönti todetaan.
 • Aluelupaan kuulumattomista paikallisista metsästäjistä on alueluvan saajan tehtävä Metsähallitukselle ilmoitus Lupahakujärjestelmässä.