Metsähallitukselta haettava hirvieläinten metsästyksen aluelupa voidaan myöntää metsästysseuralle tai -seurueelle tietylle yli 1000 hehtaaria käsittävälle yhtenäiselle alueelle. Tämä metsästyslupa on voimassa yhden hirvieläinten metsästyskauden ajan.

Alueluvan saatuaan seura tai seurue hakee Suomen riistakeskukselta hirvieläinten pyyntilupia. Aluelupaa ei voi siis hakea yhteislupana. Aluelupapäätöksen saatuaan seurueet voivat kuitenkin liittyä yhteislupaan ja hakea pyyntilupia niiden osana. Poikkeuksen muodostaa riistakeskuksen Lapin alue, jossa alueluvan haku yhteislupana on mahdollista.

Aluelupa valtion maille ei vielä merkitse sitä, että seurue saisi pyyntiluvan alueelle.

Vuodesta 2019 hirvialueiden hakuun tuli muutoksia. Tutustu Eräluvat-ohjeisiin >

Metsästyslain 8§:n alueella kuntalaisen oikeudella metsästävä, luethan tarkemmin siitä, miten kotikunta määritellään >

Etsi alue

Metsähallituksella on yhteensä noin 350 hirvenpyyntialuetta eri puolilla Suomea. Pohjois-Suomessa, metsästyslain 8 §:n tarkoittamalla alueella, metsästysalueet ovat keskimäärin suurempia, ja niillä aluelupa voidaan myöntää useammille hirviporukoille. Mukana on lisäksi usein myös pelkästään paikallisista metsästäjistä koostuvia seurueita. Eteläisessä Suomessa pyyntialueet ovat keskimäärin pienempiä, ja lupa myönnetään ainoastaan yhdelle seurueelle kerrallaan.

Alueita voi tarkastella lähemmin aluekuvauksen yhteydessä esitetyistä pdf-kartoista.

Alueet löytyvät myös osoitteesta Retkikartta.fi >
Huom! Alueita koskevat muutokset päivittyvät Retkikarttaan viiveellä.

Kokoa seurue

Ennen kuin voit hakea hirvieläinten metsästyksen aluelupaa, sinun on koottava hirviporukka.

Seurueessa on oltava pääsääntöisesti vähintään kymmenen metsästäjää. Aluepäätöksiä tehtäessä ampujiksi lasketaan ne, joilla on voimassa oleva tai kuluvana vuonna vanheneva ampumakoetodistus. Mikäli tämä vaatimus ei täyty, henkilö voi olla mukana hakemuksen ampujaluettelossa, mutta häntä ei huomioida hakijoiden välisessä vertailussa.

Hakemusten välisessä vertailussa etusijalle asetetaan ne hakijat, joiden ampujaluettelo koostuu sellaisista metsästäjistä, joilla ei ole muuta kohtuullista metsästysmahdollisuutta. Ampujalla katsotaan olevan muu hirven metsästysmahdollisuus, mikäli hän kuuluu jäsenenä muuhun sellaiseen metsästysseuraan tai sellaiseen rekisteröitymättömään seurueeseen, joka hakee hirven pyyntilupaa Suomen riistakeskukselta. Ampujan oma ilmoitus olemassa olevan metsästysmahdollisuutensa käyttämättä jättämämisestä ei siis tee hänestä muuta mahdollisuutta vailla olevaksi.  Mikäli ampujalla ei ole mahdollisuutta metsästää omassa seurassa/seurueessa, joka kuitenkin hakee hirven pyyntilupia, tulee metsästysmahdollisuuden puuttuminen osoittaa seuran säännöillä hakemuksia käsittelevälle eräsuunnittelijalle. Tällöin ampuja voidaan todeta muuta metsästysmahdollisuutta vailla olevaksi ja tämä huomioidaan hakemusten vertailussa.

Hakemuksia vertailtaessa päätöksenteon perusteisiin eivät vaikuta henkilöt, jotka kuuluvat muuhun hirveä metsästävään metsästysseuraan tai seurueeseen, mutta eivät käytä mahdollisuuttaan metsästää siinä.

Hakemuksen asemaa vertailutilanteessa heikentää oleellisesti se, jos joku hakemuksessa olevista ampujista metsästää samana vuonna hirveä myös toisessa seurassa/seurueessa.

Lapissa (pois lukien Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet), Kainuussa ja Pohjanmaalla (8 §:n alue) seurueessa täytyy pääsääntöisesti olla kymmenen metsästäjää, jotka eivät metsästä hirveä muualla ja joista lisäksi vähintään kuusi on sellaista metsästäjää, joilla ei ole muuta mahdollisuutta hirvenmetsästykseen. Pääsäännöstä poikkeaminen on harvinaista. Käytännössä siitä poiketaan esimerkiksi vain, jos tietylle alueelle ei ole kuin yksi hakija.

Hakemuksessa ilmoitettuun ampujaluetteloon ei voi lisätä ampujia enää hakemusajan päätyttyä. Hakemusta voi täydentää vain vaillinaiseksi jääneiden ja puuttuvien tai muuttuneiden tietojen osalta (esim. osoite).

Alueluvan myöntämisen jälkeen Suomen riistakeskukselle jätettävään pyyntilupahakemukseen voi liittyä enää vain metsästyslain 8 § alueella kotikuntansa valtion mailla metsästäviä kuntalaisia.

Ulkomaalaiset hakijat aluelupahakemuksessa

Metsähallitus suosittelee, että valtion lupa-alueilla hirvenmetsästykseen osallistuvat ulkomaalaiset metsästäjät käyttävät ensisijaisesti syksyllä tarjolla olevia päivälupia. Mikäli ulkomaalainen henkilö halutaan kuitenkin ilmoittaa jo hirvenmetsästyksen aluelupahakemuksessa ampujana, vaaditaan häneltä suomalainen ampumakoetodistus ja riistanhoitomaksun suorittaminen (metsästäjänumero), jotta hänet voidaan aluelupapäätöstä tehtäessä lukea hakijaseurueen hyväksi. Kopio ampumakoetodistuksesta tulee toimittaa hirvialuehaun päättymiseen mennessä sille eräsuunnittelijalle, joka käsittelee haettua aluetta koskevat aluelupahakemukset.

Hae aluelupa

Kun sopiva alue on löytynyt ja riittävästi ampujia on koossa, jätä hakemuksesi Metsähallituksen lupahakujärjestelmässä tai lomakkeella 31.1.2019 klo 16:00 mennessä. Päätökset tehdään maaliskuun 2019 aikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoa alueesta vastaavalta eräsuunnittelijalta.

Lupahakujärjestelmä

Seura tai seurue voi hakea hirvieläinten metsästysoikeutta valtion maille sähköisellä lupahakujärjestelmällä internetissä.

Lupahakujärjestelmässä voit hyödyntää edellisvuonna jättämääsi hakemusta uuden hakemuksen pohjana tai tehdä kokonaan uuden hakemuksen. Täytetty hakemus tulee tallentaa ja lähettää järjestelmässä 31.1.2019 klo 16:00 mennessä.

Lupahakujärjestelmä >

Hakemuksen toimittaminen postitse

Seurueilla, joilla ei ole pääsyä internetiin, on mahdollisuus lähettää hakulomake ja ampujaluettelo postitse. Kirjallisten hakemusten tulee olla perillä Metsähallituksen toimipaikoissa viimeistään 31.1.2019 klo 16:00.

Tulostettava hakulomake (pdf) 
Tulostettava ampujaluettelo (pdf) 

Palautusosoitteet löydät hakemuslomakkeista.

Hinnat

Metsästyslain 8 §:n alueella alkuperäisessä hakemuksessa mukana olleet ulkopaikkakuntalaiset metsästäjät maksavat Metsähallitukselle 42 euron henkilökohtaisen kausimaksun. Maksu maksetaan myönteisen päätöksen antamisen jälkeen, aluelupapäätöksessä annettavan maksuohjeistuksen mukaisesti. Kemin ja Tornion asukkaiden maksu on 25 euroa kaudelta silloin kun hirvenmetsästysoikeus myönnetään Ranuan, Simon, Tervolan, Ylitornion tai Pellon kuntien alueille.

Metsästyslain 8 §-alueen ulkopuolella aluemaksu määräytyy metsästysalueen pinta-alan perusteella. Hinta on alueesta riippuen 0,25–0,40 € / hehtaari (+ 24 % alv.).

Hae pyyntilupa

Kun Metsähallitus myöntää seurueellesi alueluvan valtion maille, on seurueesi haettava varsinaista pyyntilupaa. Pyyntilupaa haetaan Oma riista –palveluun tehdyllä uudella toiminnallisuudella tai paperisella lomakkeella. Pyyntilupahakemus on jätettävä Suomen riistakeskukselle huhtikuun loppuun mennessä. Oma riista –palvelun lupahakutoiminnallisuudesta Suomen riistakeskus laatii ohjeita ja tiedotteita hyvissä ajoin ennen hakuajan umpeutumista. Jos hakemus on tehty paperilomakkeella, on se saatettava lisäksi tiedoksi sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.

Pyyntilupahakemuksen käsittelee se Suomen riistakeskuksen aluetoimisto, jonka alueella sijaitsevalle alueelle olette saaneet hirvenpyyntioikeuden. Jos olet epävarma, minkä riistakeskuksen aluetoimiston tai riistanhoitoyhdistyksen toimialueella metsästysalueenne sijaitsee, asian voi tarkistaa lupa-alueen kuvauksesta. Yhdistysten yhteystiedot ja toimialueiden rajat löytyvät Suomen riistakeskuksen ylläpitämästä yhteystietohausta.

Yhteystietohaku (riista.fi) >