Suomessa metsästys on yleensä kielletty luonnonpuistoissa. Pohjois-Suomen kansallispuistoissa metsästys on yleensä sallittu paikallisille, Etelä-Suomessa puolestaan voidaan tapauskohtaisesti sallia hirvenajo sekä joissakin puistoissa tiettyjä metsästysmuotoja. Soidensuojelualueilla metsästys on puolestaan usein sallittua, kun taas vanhojen metsien ja lehtojen suojelualueilla on tiukemmat rajoitukset.

Luonnonsuojelualueiden keskeisenä tavoitteena on luonnon biologisen monimuotoisuuden sekä luontotyyppien ja luonnonvaraisten eliölajien suotuisan suojelutason turvaaminen. Tämä on sekä luonnonsuojelun että riistakantojen luontaisen tuoton kestävään käyttöön perustuvan metsästyksen ja kalastuksen yhteinen tavoite.

Suojelualueilla, joissa metsästys on sallittua, sitä voidaan tarvittaessa rajoittaa esim. alueellisesti, ajallisesti tai lajikohtaisesti. Suojelualueet tai niiden osat voivat toimia esim. riistaeläinten rauhoitusalueina, usein osana laajempaa aluekokonaisuutta. Metsästysrajoitusten suunnittelussa otetaan huomioon niin suojelutavoitteet kuin riistaeläinkantojen hoito ja säätely, sekä metsästyksen mahdollisesti aiheuttama häiriö luonnolle tai alueen virkistyskäytölle.

Jatkossa suojelualueet pyritään jakamaan vain kolmeen päätyyppiin: kansallispuistot, luonnonpuistot ja muita luonnonsuojelualueet. Muita suojelualueita ovat erilasten suojeluohjelmien alueet, kuten Natura 2000. Suojeluun on myös varattu runsaasti aluetta, jolla ei ole vielä lain suojaa. Näiden kohteiden perustaminen lakisääteisiksi luonnonsuojelualueiksi on käynnistynyt ja  etenee parhaillaan eri puolilla maata ympäristöministeriön johdolla. Työ koskettaa kaikkiaan noin 670 000 hehtaaria valtion omistamia alueita.

Perustamisen yhteydessä ratkaistaan alueiden metsästysjärjestelyt. Tämän niin sanotun säädösvalmistelun aikana kuullaan eri paikallistahojen, mukaan lukien metsästäjien, näkemyksiä suojelun sekä erilaisten käyttömuotojen yhteensovittamisesta. Ympäristöministeriö ja Metsähallitus tiedottavat asiasta säädösvalmistelun tullessa alueella ajankohtaiseksi.

Ota yhteyttä!

Kun tarvitset luvan metsästää suojelualueella, ota yhteyttä sen alueen eräsuunnittelijaan. Hän voi myöntää luvan, mikäli alueen säännökset sen sallivat. Joillekin suojelualueille luvat kirjoitetaan Metsähallituksen toimistossa. Näistä tapauksista luettelo alla.

Kysy lupaa eräsuunnittelijalta:

Eräsuunnittelijoiden yhteystiedot

Kysy lupaa Metsähallituksen toimistosta:

Talaskangas/Kajaani -> lupa Luontokeskus Petolasta
Lentiirantie 342
88900 Kuhmo
(040 825 6060)

Martinselkonen/Suomussalmi -> lupa Suomussalmen toimistosta
Syväyksenkatu 22
89600 Suomussalmi
(0205 64 100)