Suomessa metsästys on yleensä kielletty luonnonpuistoissa. Pohjois-Suomen kansallispuistoissa metsästys on yleensä sallittu paikallisille. Etelä-Suomessa puolestaan voidaan tapauskohtaisesti sallia hirvenajo sekä joissakin puistoissa tiettyjä metsästysmuotoja. Soidensuojelualueilla puolestaan metsästys on usein sallittua, kun taas vanhojen metsien ja lehtojen suojelualueilla on tiukemmat rajoitukset.

Luonnonsuojelualueilla pyritään turvaamaan luonnon biologisen monimuotoisuuden sekä luontotyyppien ja luonnonvaraisten eliölajien suotuisa suojelutaso. Tämä tavoite on yhteinen niin luonnonsuojelulle kuin riistakantojen luontaisen tuoton kestävään käyttöön perustuvalle metsästykselle ja kalastukselle.

Suojelualueilla, joissa metsästys on sallittua, voidaan metsästystä tarvittaessa rajoittaa esimerkiksi alueellisesti, ajallisesti tai lajikohtaisesti. Suojelualueet tai niiden osat voivat toimia esimerkiksi riistaeläinten rauhoitusalueina, usein osana laajempaa aluekokonaisuutta. Metsästysrajoitusten suunnittelussa otetaan huomioon niin suojelutavoitteet kuin riistaeläinkantojen hoito ja säätely sekä metsästyksen mahdollisesti aiheuttama häiriö luonnolle tai alueen virkistyskäytölle.

Luonnonsuojelulaki jakaa suojelualueet kolmeen päätyyppiin: kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut luonnonsuojelualueet. Muita suojelualueita ovat erilaisten suojeluohjelmien alueet, kuten Natura 2000. Suojeluun on myös varattu runsaasti aluetta, jolla ei ole vielä lain suojaa. Näiden kohteiden perustaminen lakisääteisiksi luonnonsuojelualueiksi käynnistyi vuonna 2011 ja etenee yhä eri puolilla maata ympäristöministeriön johdolla. Työ koskettaa kaikkiaan noin 670 000 hehtaaria valtion omistamia alueita.

Perustamisen yhteydessä ratkaistaan alueiden metsästysjärjestelyt. Tämän niin sanotun säädösvalmistelun aikana kuullaan eri paikallistahojen, mukaan lukien metsästäjien, näkemyksiä suojelun sekä erilaisten käyttömuotojen yhteensovittamisesta. Ympäristöministeriö ja Metsähallitus tiedottavat asiasta säädösvalmistelun tullessa alueella ajankohtaiseksi.

Lupa suojelualueella metsästämiseen

Lupaa suojelualueella metsästämiseen haetaan alueen eräsuunnittelijalta. Hän voi myöntää luvan, mikäli alueen säännökset sen sallivat. Joillekin suojelualueille luvat kirjoitetaan Metsähallituksen toimistossa.

Eräsuunnittelijoiden yhteystiedot >

Talaskankaan luonnonsuojelualueella metsästääkseen haetaan lupa Kuhmon luontokeskus Petolasta (luontoon.fi) >
Lentiirantie 342
88900 Kuhmo
(040 825 6060)

Martinselkosen luonnonsuojelualueella metsästääkseen haetaan lupa Suomussalmen toimistosta:
Syväyksenkatu 22
89600 Suomussalmi
(0205 64 100)