Siirry pääsisältöön

Siirry linkistä suoraan osioon:

PIENRIISTA

HIRVENMETSÄSTYS

SUURRIISTA JA SUURPEDOT

LUVAN TARVE JA HANKKIMINEN

LUPA-ALUEET JA KARTAT

MAKSUTAVAT JA VERKKOKAUPPA

PIENRIISTALUPIEN SAALISPALAUTE

METSÄSTYS TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLA

Pienriista

Millä metsästysluvalla saa metsästää sepelkyyhkyä?

Sepelkyyhkyä saa metsästää kanalintuluvalla, vesilintu- ja jänisluvalla tai majavaluvalla. Pienpetolupa ei oikeuta metsästämään sepelkyyhkyä.

Sepelkyyhkynmetsästys alkaa Suomessa 10. elokuuta.


Mitä lajeja alle 18-vuotiaiden nuorisoluvalla saa metsästää? 

Alle 18-vuotiaiden metsästysluvat eli niin kutsutut nuorisoluvat oikeuttavat metsästämään kaikkea pienriistaa lukuun ottamatta majavaa.


Saako haaskaa käyttää pienpetojahdissa? 

Haaskan pitoon pienpetojahdissa tarvitaan lupa Metsähallitukselta. Lupaa haetaan kyseisen alueen metsästyksen erityisasiantuntijalta.

Haaskan käyttö on sallittu vain pysyvän lumipeitteen aikana eli 1.11.–31.3. Haaskana voidaan käyttää muun muassa riistaeläinten osia, poroa ja luonnonkalaa. Toiminnan tulee olla pienimuotoista, eikä toiminnasta saa aiheutua haittaa ympäristölle tai häiriötä ihmisille. Ympäristön kulumisen ehkäisemiseksi haaskaa saa pitää samalla paikalla vain yhden talvikauden kerrallaan. Haaskapaikka on siivottava keväällä juhannukseen mennessä.

Haaskanpitäjä vastaa itse toiminnastaan. Valtion alueella haaskanpitäjän tulee merkitä yhteystietonsa haaskapaikalle maastoon.

Kettuhaaskan pitäjän on selvitettävä kyseisessä kunnassa voimassa olevat viranomaisohjeet asiaa koskien. Lisätietoja kettuhaaskan pitämisestä valtion maalla antavat Metsähallitus Metsätalous Oy:n tiimiesimiehet ja Metsähallituksen Eräpalvelujen metsästysasioita hoitavat metsästyksen erityisasiantuntijat, jotka myös myöntävät luvan haaskan pitämiseen.


Saako koiran ottaa mukaan pienpetojahtiin?

Pääsääntöisesti saa. Tarkista kuitenkin mahdolliset lupa-aluekohtaiset rajoitukset.


Haluaisin metsästää metsäkaurista. Millaisen luvan tarvitsen, ja mistä sen saa?

Metsäkauriin metsästyksessä ei tarvita Suomen riistakeskuksen myöntämää pyyntilupaa, vaan metsästyksen järjestämisestä päättää metsästysoikeuden haltija. Metsähallitus tarjoaa mahdollisuuden metsäkauriin metsästykseen ensisijaisesti sellaisin metsästysjärjestelyin, jotka turvaavat kannan säilymisen. Käytännössä tämä tarkoittaa Metsähallituksen ja seurueen välistä metsästysvuokrasopimusta, jolloin vuokralainen sitoutuu riistanhoitotyöhön sekä kestävään metsästysverotukseen. Lisätietoja saa alueen metsästyksen erityisasiantuntijalta, yhteystiedot Erähenkilöstö-sivulla.


Havaitsin valtion metsätalousalueella metson mahdollisen soidinpaikan. Miten ilmoitan soidinpaikan Metsähallitukselle?

Metso kuuluu monikäyttömetsien luonnonhoidon erityisen tärkeisiin lajeihin. Tästä syystä metson soidinalueiden hoidolla on erityisasema riistan elinympäristöjen hoidossa. Tavoitteena on säilyttää metsokannat valtion metsäalueilla metsätalouden ympäristönhoidon ja riistatalouden hoidon avulla elinvoimaisina ja metsästyskelpoisina.

Tiedot metsojen soidinpaikoista tallennetaan metsätalouden paikkatietojärjestelmään. Soitimia myös seurataan aktiivisesti. Vain tällä tavoin ne voidaan huomioida metsätaloustoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa ympäristöoppaan mukaisella menettelyllä. Ympäristöopas on luettavissa Metsähallituksen verkkosivuilla (metsa.fi).

Jos havaitsee metson soidinpaikan valtion metsätalousalueella, voi siitä ilmoittaa Metsätalous Oy:n alueellisille tiimiesimiehille. Yhteystiedot voit tarkistaa metsa.fi-sivustolta.

Hirvenmetsästys

Metsähallitus vertailee ampujalistalla olevia henkilöiden määrää ratkaistessaan hirvenmetsästyksen alueluvat. Mille alueelle seurueellani olisi parhaat mahdollisuudet päästä metsästämään hirveä?

Hirvialueille hakevien seurueiden lukumäärä ja hakemusten ampujien lukumäärä vaihtelee vuodesta toiseen. Tietyt alueet ovat muita suositumpia, mutta myös hirvikannan tiheys ohjailee kysyntää. Alueiden hakuhistoria ei siis ratkaise tulevien vuosien kysyntää.


Miksei uusi salasanani tule perille sähköpostiini?

Jos unohtunut salasana ei tule sähköpostiin, on salasana todennäköisimmin lähtenyt vanhaan tai käyttämättömään sähköpostiosoitteeseen. Tällöin tulee toistaa salasanapyyntö ja ruksittaa myös seuraava kohta: ”HUOM! Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut, laita myös ruksi tähän:” Tällöin lähtee ilmoitus Metsähallitukselle, mistä otetaan yhteyttä sähköpostiosoitteen vaihtamiseksi lupahakujärjestelmässä.


Voiko edellisvuoden hakemusta hyödyntää, kun täyttää uutta?

Lupahakujärjestelmässä on ominaisuus, jonka avulla hakija voi kopioida viime vuonna tekemänsä hakemuksen laatiessaan uutta, kuluvan vuoden hakemusta. Kopiointi tapahtuu valitsemalla toiminnoista "Kopioi hakemus", hyväksymällä järjestelmän verkkopalvelun käyttöehdot ja tallentamalla vanha hakemus uuden pohjaksi. Hakemusta voi vanhojen tietojen perusteella muokata, ampujatietoja voi muuttaa, ampujia voi poistaa tai lisätä ja niin edelleen.

Mikäli seurueen luvan hakija vaihtuu, voi uusi hakija tehdä oman hakemuksensa alusta lähtien. Jos edellinen hakemus halutaan kopioida, suositellaan seuraavaa menettelyä:

1) Edellisvuoden hakemuksen tehnyt hakija kopioi hakemuksen uudeksi pohjaksi. Hän voi muuttaa siihen uuden hakijan tiedot lukuun ottamatta metsästäjänumeroa (tätä hän ei voi muokata) eli päivittää muun muassa nimen ja yhteystiedot. Lopuksi hakemus tallennetaan.

2) Hakijan muutoksesta lähetetään sähköposti (uuden hakijan nimi ja metsästäjänumero) alueen eräsuunnittelijalle, joka tallentaa uuden hakijan metsästäjänumeron vanhan hakijan numeron tilalle.

3) Edellisvuoden hakija ei tämän jälkeen enää näe hakemustaan järjestelmässä. Ainoastaan uusi hakija voi tarkastella ja muokata hakemusta oma metsästäjänumero käyttäjätunnuksenaan. Jos uusi hakija ei ole rekisteröitynyt lupahakujärjestelmään, tulee hänen rekisteröityä käyttäjätunnuksellaan (metsästäjänumero).

Suurriista ja suurpedot

Miten voi seurata karhujen kaatotilannetta poronhoitoalueella?

Poronhoitoalueen karhupyyntikiintiötä voi seurata Suomen riistakeskuksen Karhusaaliit-sivulla.


Menen karhujahtiin läntiselle poronhoitoalueelle. Minkä luvan ostan?

Poronhoitoalueen karhulupaa ei ole enää jaettu kahtia, vaan sama poronhoitoalueen lupa on voimassa sekä läntisellä että itäisellä alueella. Alueilla on kuitenkin eri kaatokiintiöt, joiden tilannetta tulee seurata Suomen riistakeskuksen Karhusaaliit-sivulla.

Luvan voi ostaa verkkokaupasta verkkokauppa.eraluvat.fi tai tilaamalla laskun palvelunumerosta 020 69 2424.


Haluan karhujahtiin poikkeuslupa-alueelle (muu kuin poronhoitoalue). Millaisen luvan tarvitsen? Montako karhua luvalla saa ampua?

Poikkeuslupa-alueelle lunastetaan Metsähallituksen henkilökohtainen metsästyslupa ja ilmoittaudutaan alueen yhteislupaan. Poikkeuslupa-alueilla ei ole henkilökohtaista kiintiötä karhunkaatoon, eli metsästäjä voi ampua useamman karhun poikkeusluvan ja yhteisluvan sääntöjen sallimissa rajoissa.


Haluan lähteä ilvesjahtiin. Mitä lupia tarvitsen? Mistä luvan saa ostettua?

Ilveksen metsästykseen tarvitaan Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa.

Jos ilvestä metsästetään myös valtion mailla, tarvitaan lisäksi Metsähallitukselta metsästysoikeus eli metsästyslupa valtion alueelle. Käytännössä järjestelystä sovitaan aina poikkeusluvan hakijan kanssa. Joissain tapauksissa käytössä on järjestely, jossa kaikki valtion alueella metsästävät henkilöt hankkivat henkilökohtaisen ilvesluvan metsästyskaudelle. Pienillä ja sirpaleisilla alueilla metsästysoikeus on luovutettu pinta-alaperusteisesti tai vuokrattu, ja tällöin henkilökohtaista lupaa eivät metsästäjät tarvitse. Asiassa neuvoo alueesta vastaava metsästyksen erityisasiantuntija. Lue lisää Susi ja ilves -sivulta.


Saako valtion mailla metsästää villisikaa?

Villisikaa saa metsästää valtion mailla, kun hankkii jonkin pienriistaluvan eli kanalintu-, vesilintu- ja jänis-, pienpeto- tai majavaluvan. Lisäksi villisikaa saa metsästää hirvenmetsästyksen alueluvalla.

Metsähallituksen kanssa tehty vuokrasopimus sisältää villisian metsästysoikeuden, mutta monella luonnonsuojelualueella villisian metsästäminen ei ole sallittua. Villisian metsästysoikeus kirjataan metsästysalueiden vuokrasopimuksiin niiden päivityksen yhteydessä. Lisätietoja alueen metsästyksen asiantuntijalta.

Luvan tarve ja hankkiminen

Saako alle 15-vuotias tai alle 18-vuotias mennä yksin metsästämään pienriistaa?

15–18-vuotias saa mennä yksin metsästämään pienriistaa, jos hänellä on rinnakkaislupa käyttämäänsä metsästysaseeseen ja lisäksi oma metsästyslupa. Alle 18-vuotiaan vuorokausilupaa kutsutaan nuorisoluvaksi.

Alle 15-vuotiaalla ei voi olla rinnakkaislupaa metsästysaseeseen. Siksi alle 15-vuotiaan tulee metsästäessään aina olla sellaisen henkilön välittömässä valvonnassa, joka on täyttänyt 18 vuotta ja jolla on aseen hallussapitolupa.


Lähden lapseni mukaan metsälle ilman asetta. Tarvitsenko lupaa? Mikä lupa hankitaan lapselle, joka on alle 15-vuotias tai alle 18-vuotias?

Alle 18-vuotias metsästäjä voi hankkia nuorisoluvan. Nuorisoluvan hinta on 5 euroa/vrk. Nuorisoluvan saaliskiintiö on sama kuin kanalintuluvassa.

Suomessa alle 15-vuotiaskin voi harrastaa metsästystä, mutta hän ei voi saada aseenkantolupaa. Siksi alle 15-vuotias voi metsästää ilman omaa nuorisolupaa valvojan välittömässä valvonnassa, mutta valvojalla tulee silloin olla metsästyslupa alueelle. Saalis luetaan valvojan metsästysluvan kiintiöön. Valvoja on 18 vuotta täyttänyt henkilö ja hänellä on aseenkantolupa.


Lähden koiramieheksi kaverini matkaan. Tarvitsenko lupaa?

Et tarvitse omaa lupaa, mutta koiramiehenä sinun tulee liikkua ilman asetta. Asetta kantavilla kavereillasi täytyy olla voimassa oleva metsästysoikeus.


Suunnittelen meneväni tänään metsälle. Saako pienriistaluvan ostettua puhelimella?

Luvan voi ostaa verkkokaupastamme eraluvat.fi tai tilaamalla laskun puhelinpalvelun kautta numerosta 020 69 2424. Jos luvan ostaa samalle päivälle, on lupa voimassa heti maksamisen jälkeen.

Tarkista aina ennen jahtiin lähtöä, että alueella on kiintiötä jäljellä.


Mitä lupadokumentteja metsälle tarvitsee mukaan?

Jos luvan tilaa puhelinpalvelun kautta laskulle, ota metsästysreissulle mukaan lasku ja verkkopankin maksukuitti. Mikäli ostat luvan verkkokaupasta, saat maksun jälkeen tulostettavan lupatositteen, josta käy ilmi luvanhaltijan tiedot, lupa-alue sekä maksutapahtuma.

Lupatositteet voi joko tulostaa paperille, tai niistä voi ottaa selkeän kuvan esimerkiksi puhelimella.

Lupa-alueet ja kartat

Haluaisin ladata metsästysalueen Garmin-navigaattoriin. Miten se onnistuu?

Jotta metsästysalueen kartta toimisi Garmin-navigaattorissa, karttatasot täytyy tallentaa Garmin-nimiseen kansioon, joka on joko laitteen omalla muistilla tai SD-kortilla. Jos karttatiedoston tallentaa SD-kortille, sinne pitää luoda Garmin-niminen kansio tiedostoa varten. Tiedoston väärä sijoituspaikka voi olla syy, miksei tiedostoa saa avattua navigaattorilla.


Mistä metsästysalueen kartan saa? Saako karttoja tilattua tai tulostettua?

Metsästysalueen kartan saa sen kohdesivulta Eräluvat.fi:stä. Kartan linkki sijaitsee kohdesivun oikeassa laidassa. Kartan voi avata suureen karttanäkymään, ladata Garmin-navigaattoriin tai tulostaa PDF-tiedostona paperille A4- tai A3-kokoisena. Paperisen metsästyskartan saa postitse aina, kun metsästysluvan tilaa Erälupien palvelunumerosta.

Asiakaspalvelupisteissä ei ole myynnissä metsästyskarttoja.


Metsästysalueella sijaitsee Metsähallituksen tupa. Miten tuvan saa vuokrattua käyttöönsä metsästysreissun ajaksi?

Kaikki Metsähallituksen tuvat on listattuna Luontoon.fi-sivustolla. Osa tuvista on varattavissa Eräluvat.fi-verkkokaupan kautta ja osa luontokeskuksien tai Erälupien puhelinpalvelun kautta.

Mieti etukäteen, mille ajankohdalle tuvan tarvitset ja varaa se hyvissä ajoin, jotta varmistat tuvan olevan käytettävissä.


Vuokrasin tuvan Metsähallituksen pienriista-alueelta. Kuuluuko tuvan vuokraan pienriistalupa? Onko tuvan vuokraajille oma lupakiintiö?

Metsähallituksen tupien vuokraan ei kuulu automaattisesti metsästys- tai kalastuslupa, vaan ne tulee hankkia erikseen. Tuvan käyttäjille ei ole varattu omaa lupakiintiötä.

Tarvittavat luvat voit tarkistaa Retkikartta-palvelusta tai soittamalla Erälupien puhelinpalveluun. Muistathan hankkia luvat etukäteen, jotta varmistat luvan saamisen oikealle ajankohdalle.


Haluaisin asentaa riistakameran Metsähallitukselta vuokratulle metsästysalueelle. Mistä riistakameran asentamiseen saa luvan?

Riistakameran asentamiseen valtion maille tarvitaan Metsähallituksen lupa. Lupia myönnetään pääsääntöisesti vain Metsähallitukselta vuokratulle metsästysalueelle riistan seurantaan niiden ruokintapaikalla. Huomaathan, että hirvenmetsästyksen aluelupa ei ole sama asia kuin vuokrasopimus. Nuolukiveä, riistapeltoa tai pienpetohaaskaa ei katsota ruokintapaikaksi.

Lupa maksaa 40 euroa, ja sen nojalla voi asentaa usean riistakameran. Ota yhteyttä alueen metsästyksen asiantuntijaan, yhteystiedot Erähenkilöstö-sivulla.

Maksutavat ja verkkokauppa

Voiko metsästyslupia maksaa kulttuuri- ja liikuntaseteleillä?

Eräluvat eivät kuulu työnantajien tarjoamien kulttuuri- ja liikuntaetujen piiriin, eli niitä ei voi maksaa esimerkiksi ePassilla, Smartumilla tai Edenredillä. Metsähallitus on jättänyt asiasta aloitteen Verohallinnolle, jotta eränkäynti luettaisiin jatkossa työntekijöiden omaehtoisiin liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.


Miten luvan voi maksaa?

Luvat voi maksaa verkkokaupassa yleisimmillä maksutavoilla (verkkopankki, luottokortti, MobilePay) tai tilaamalla luvan laskulle puhelinpalvelun kautta. Luontokeskuksissa ja Metsähallituksen jälleenmyyjillä kalastusluvat voi maksaa käteisellä.


Varaan luvan kesäkuun lupamyynnissä. Milloin lupa pitää maksaa? Voiko sen jättää verkkokaupassa varaukseen?

Tavallisesti lupien eräpäivä on kaksi viikkoa ennen luvan ensimmäistä voimassaolopäivää. Kesällä puhelinpalvelussa myydyissä ja verkkokaupasta varatuissa pienriistaluvissa on kuitenkin poikkeuksellinen eräpäivä: 15. elokuuta. Eräpäivä on asetettu elokuun puoliväliin siksi, että maksamattomat luvat olisivat muiden halukkaiden ostettavissa elokuun myynnissä.

Jos olet kirjautunut verkkokauppaan ja varaat pienriistalupia syksyksi, voit jättää luvat odottamaan maksua tilauksessa annettuun eräpäivään (15. elokuuta) asti.

Puhelinpalvelun kautta laskulle otetut luvat tulee joko maksaa tai perua laskulla näkyvään eräpäivään (15. elokuuta) mennessä.

Pienriistalupien saalispalaute

Unohdin ilmoittaa metsästäjänumeronI luvan oston yhteydessä, joten lupani eivät näy Oma riista -palvelussa. Saako luvat siirrettyä sinne jälkikäteen?

Lupia ei ole mahdollista siirtää jälkikäteen Oma riistaan. Metsästäjänumero tulee ilmoittaa ostotapahtuman yhteydessä, jolloin lupatiedot siirtyvät automaattisesti. Lupatietosi näkyvät kuitenkin normaalisti Eräluvat-verkkokaupan asiakastilillä.


Miksei saalispalautelomakkeella pysty valitsemaan vaihtoehtoa ”En saanut saalista”?

Tarkista, onko jokin pakollisista kentistä täyttämättä. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).


Miksei Lähetä- tai Peruuta-painiketta näy, kun jätän saalispalautteen mobiililaitteella?

Näin käy toisinaan iPhone- ja iPad-laitteilla. Käännä laite vaaka-asentoon, jolloin napit tulevat esiin. Ongelma saattaa johtua myös siitä, että laitteen selain käyttää työpöytäversiota. Voit vaihtaa työpöytäversiosta mobiilinäkymään pitämällä pitkään pohjassa päivitä sivu -painiketta selaimen osoitekentässä. Valitse sen jälkeen "pyydä työpöytäversiota" tai "lataa uudelleen ilman sisällön estäjiä". Odota version latautumista.

Jos napit eivät edelleenkään näy tai ongelma esiintyy muulla laitteella kuin iPhonella tai iPadilla, ole yhteydessä osoitteeseen eraluvat(a)metsa.fi.

Metsästys tuulivoimapuiston alueella

Mitä minun tulee huomioida, jos metsästän tuulivoimalan alueella?

Metsähallituksen hallinnoimilla valtion alueilla sijaitsee noin sata tuulivoimalaa. Tämä määrä tulee tavoitteen mukaan moninkertaistumaan vuoteen 2030 mennessä. Valtion maiden tuulivoimalat sijaitsevat tyypillisesti melko kaukana asutuksesta. Virkistyskäyttö eli esimerkiksi metsästys, marjastus ja luonnossa liikkuminen sekä pohjoisessa poronhoito on yleistä näillä alueilla.

Tuulivoimalan alueella saa liikkua vapaasti muulloin paitsi silloin, kun sitä rakennetaan aktiivisesti. Voimala-aluetta ei aidata, ja sinne johtavat tiet pidetään auki ympäri vuoden. Ainoastaan sähköaseman alue aidataan turvallisuussyistä. Aidattu alue on pinta-alaltaan alle hehtaarin.

Tuulivoimalan rakentamisen aikana metsästäjän tulee sopia metsästysjärjestelyistä rakentamisalueella etukäteen työmaan valvojan kanssa. Näin menettelemällä hirven ja pienriistan metsästäminen on mahdollista tuulipuiston alueella myös rakennusaikana.

Valmistuttuaan tuulivoimalat eivät aiheuta metsästysrajoituksia. Metsästys on tuulipuiston alueella sallittu, mutta metsästäjän täytyy varoa ampumasta päin tuulivoimalarakenteita. Jäätävien olosuhteiden aikaan tuulivoimaloiden lähellä liikkumista on kuitenkin syytä välttää, koska voimaloista voi tippua alas irtoavaa lunta ja jäätä.