Siirry pääsisältöön

Erävartijoista erätarkastajiksi

Metsähallituksen erävalvonta nykyisenlaisena on alkanut 1960-luvun alussa Lapissa ja laajeni 60-luvulla Oulun läänin puolelle, myöhemmin koko maahan. Toiminta kohdistui aluksi metsähallituksen omaisuuteen ja luvallisuuteen: puuvarkauksiin sekä metsästyksen ja kalastuksen luvallisuusvalvontaan. Tällöin perustettiin erävartijan toimia, joihin pätevyysvaatimuksena oli poliisikoulutus ja hyvä maastokelpoisuus. Erävalvonnan perustamisen tavoite alkuaikoina ja 1970-luvulle asti oli lupavalvonnassa. Laillisuusvalvonta on liittynyt erityisillä poliisivaltuuksilla valvontaa tekevien työhön luontevasti. Toimi oli aluksi työsopimussuhteinen erävartija; myöhemmin työ muuttui virkasuhteeksi ja toimen nimikkeeksi erävalvoja, vuodesta 1996 lähtien erätarkastaja.

Toimenkuvan laajeneminen

Metsästysasetus 406/62 21 § sääti että ”poliisin sekä metsähallinnon viran ja toimen haltijain tulee valvoa, että metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan, sekä ottaa talteen mikä metsästyslain mukaan on valtiolle menetetty”. Metsästyslaki 615/93 88 § sääti että ”valtion omistamilla alueilla lain noudattamista valvovat virkamiehet, joiden tehtäväksi valvonta säädetään tai määrätään”. Kalastuslain 286/82 96 ja 118 § säätävät vastaavasti kalastuksen valvonnasta. Maastoliikennelaki 1710/95 säätää sen valvonnasta että ” Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos valvovat hallinnassaan olevilla alueilla moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa”. Nykyisin valvonnassa kohdataan monipuolisesti luonnon käyttöön liittyviä asioita; roskaaminen ja erilaiset luvattomat rakennelmat ovat lisääntyneet.

Mies seisoo nojaten karhuun, joka makaa kuolleena lumihangessa.

Tauno Raiskio Pudasjärveltä tutkii salaa tapettua karhua joskus 1970-80-lukujen vaihteessa.

Luvallisuuden ja laillisuuden valvonta

Metsähallitus on tarkentanut em. säädöksiä omilla ohjeillaan. Esim. erävalvonnan ohjekirje vuodelta 1983 rajaa erävalvonnan tarkoituksen kalastuksen ja metsästyksen luvallisuuden ja laillisuuden valvontaan, sekä soveltuvin osin myös luonnonsuojelulain, jätehuoltolain, maastoliikennelain ja palo- ja pelastuslain valvontaan. Luvallisuuden ja laillisuuden valvonta Metsähallituksen hallinnoimilla valtion mailla on ollut nimettynä päätehtävänä kaiken aikaa erätarkastajien vastuulla. Muutokset eri aikoina valvontatoiminnan ohjaamisessa ovat liittyneet Metsähallituksen organisaatiomuutoksiin. Metsähallituksen toimiessa virastona valvonta kuului kaikkien metsähallituslaisten virkavelvollisuuksiin; 1994 Metsähallitus muuttui liikelaitokseksi, virat pääosin muuttuivat työsuhteiksi ja virkaan liittyvä valvontavelvollisuus muuttui vapaaehtoiseksi.

Erävalvonnan merkitys

Koko yhteiskunnan kannalta Metsähallituksen erävalvonnan merkitys on, että erikoistumalla eräasioiden valvontaan se tukee poliisin ja rajavartiolaitoksen työtä erityisesti syrjäseuduilla. Toisaalta Metsähallituksen tekemä valvonta on nähty yhteiskunnan kannalta edullisimmaksi tavaksi hoitaa laillisuuden valvonta valtion mailla. Erävalvonnan tärkeä merkitys on sen ennalta ehkäisevä vaikutus niin erärikosten kuin luparikkomusten syntyyn.

Teksti: Erkki Turtinen 11.5.2005