Södra Finlands spöfisketillstånd 7413

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland kan kan du fiska med fluga eller drag på statens vattenområden i Södra Finland (se karta). Tillståndet omfattar ca 47 000 ha insjöar och dammar samt knappt tusen kilometer älv- och bäckområden. Spöfisketillståndet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på insjöarnas allmänna vattenområden, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus.

Fördelen med Forststyrelsens spöfisketillstånd är att det är familjevist och tillståndet omfattar även trollingfiske och sikmete med flera spön (max 8 st). Spöfisketillståndet för Södra Finland berättigar till fiske i de vandringsfiskvattendrags fors- och strömområden som är i statens ägo, där inte enbart fiskevårdsavgiften berättigar till fiske.

Varje tillstånd är en investering i naturen. Inkomsterna från tillståndsförsäljningen används för vård av fiskevattnen.

 

Södra Finlands spöfisketillstånd

Rekreationsfiske
Ett kalenderår.
Handredskapsfiske, Trolling, Flugfiske
Öring, Insjölax, Harr, Sik, Gös

Köp tillstånd

Priser:

Spöfisketillstånd för Södra Finland (familjetillstånd)
 • 10 € / dygn
 • 15 € / vecka
 • 25 € / kalenderår

Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar/förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.

Spöfisketillstånd för Södra Finland för under 18-åringar (personligt)
 • 10 € / kalenderår

 

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 
Tillståndstyp Nummer Pris
Ett dygn 0600 55 1640 10,01 € + msa
Vecka 0600 55 1641 15,02 € + msa

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer.

Noggrannare anvisningar >
 

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Tillståndet är i kraft enbart på de områden som ägs av Forststyrelsen. Kolla upp de områden som omfattas av tillståndet via retkikartta.fi- tjänsten.
 • Med spöfisketillståndet för Södra Finland kan man fiska på vattenområden i Forststyrelsen ägo i Södra Finland (se kartlink). Spöfisketillståndet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på insjöarnas allmänna vattenområden, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus. Fiskaren är skyldig att ta reda på de av fiskeområdena utfärdade särskilda begränsningarna och regler för minimimått. Tilläggsuppgifter om de områdesvisa begränsningarna finns på områdesbeskrivningens mellanblad ”områdesbegränsningar”.
 • Tillståndet är i kraft när det är betalt. Tillståndet samt betalningskvittot bör medföras och på begäran uppvisas för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (= det namn som nämns i tillståndet) ansvarar för det fiske som bedrivs. Fiskaren är skyldig att utreda lovligheten och lagligheten för fisket som bedrivs med stöd av tillståndet.
 • Tillståndet kan återtas om tillståndsvillkoren inte efterföljs.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift bör 18-64 åringar betala statens fiskevårdsavgift när fiskesättet är något annat än mete eller pilkfiske.
 • Tillståndet berättigar till betes- eller agnmete från is (sk. ismete). Betes- eller agnmete är dock inte tillåtet i rinnande vattendrag med vandringsfiskstatus (förbudet gäller förutom fors- och strömområden även lugnvatten).
 • Tillstånd för fiske ger man rätt att förvara sin båt på skogsbruksmark. Båten måste markeras med ägares namn och kontaktuppgifter. Det är ägares skyldighet att hålla båtplatsen ren.

 • Efter att fisket avslutats skall fångstanmälan göras på webbsidan www.tuikki.fi.

 • Spöfisketillståndet är familjevist. Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar/förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.

Tillåtna redskap

 • Drag och fluga. Tillståndet berättigar till max. 8 spön eller linor/tillstånd.

Områdesbegränsningar

Spöfisketillståndet berättigar inte fiske vid följande fiskeplatsspecifika tillståndsområden: Matildanjärvi, Niemisjärvet, Syväjärvi, Kalliojärvi, Vähä-Koukkujärvi, Teerilampi, Kotalan kosket, Koirajärvet, Kaunislampi, Ahvenlampi, Heikinlampi, Kolima-Keitele-koskireitti, Keihärinkoski, Peurajärvi Iso-Valkeinen, Änäkäisen Saarijärvi, Ruunaa, Karvionkoski, Mikkelin Valkea, Viannankoski och Langinkoski.

Därtill berättigar spöfisketillståndet inte fiske vid Forststyrelsens följande vattenområden: vattnen vid Sotinpuro skjutområde, undantaget Saahkari, Hakolampi (Nurmes), Ylimmäinen Apulainen (Rautavaara), Miikkulanlampi (Lieksa, Ruunaa), Iso-Hietajärvi (Lieksa, Patvinsuo nationalpark), Koivusuo naturparks vatten (Ilomantsi), Iso och Pieni Kuikkalampi, Savulampi och Mustalampi (Ilomantsi, Petkeljärvi nationalpark), Linnasaarenlampi (Rantasalmi, Linnansaari nationalpark), Vaajalampi, Valkealampi, Tervalampi och Kampukkalampi (Enonkoski, Kolovesi nationalpark), Salamajärvi, Seitseminen, Pyhähäkki och Helvetinjärvi nationalparkers vattenområden.

I Lieksa omfattar Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland även följande privata områden (avtal med  Ruunaa fiskeområde): Tuulijoki, hela vattenområdet från gränszonen till flottningskanalen vid Alaniemi, Pudasjoki, hela vattenområdet från Höpöttäjän niemi till Pankajärvi och Lieksanjoki, hela vattenområdet från Siikajärvi till Pankajärvis norra del  (bla. områdena vid Naara-, Käpy och Saarikoski).

Övriga begränsningar


Spöfisketillståndet omfattar möjligheten till förvaring av båt på skogshushållningsmarker. Båten skall förses med ägarens namn och ägaren är skyldig att se till att båtplatsen är städad.

Kom ihåg att ta reda på nationalparkernas särskilda regler med tanke tex vistelsebegränsningar, landstigning och uppgörande av eld. Information finns bl a på adressen www.luontoon.fi.

 

Fångstkvot

Spöfisketillståndets fångstkvot inom fors- och strömområden är högst 3 laxfiskar / dygn (öring, lax, insjölax, regnbågslax, röding, harr). I insjöområdet söder om breddgraden 67°00`N är harren årligen fredad under tiden 1.4.-31.5. För att trygga de naturliga harrbestånden rekommenderar Forststyrelsen att undvika harrfiske under artens lektid i april - maj. Rekommendationen gäller i synnerhet forssträckornas lugnvatten i de mindre älvarna och åarna, där vårfisket kan äventyra lokala harrbestånd.

Öring med fettfena (naturligt förekommande) är totalfredad. Fettfenklippt öring (utplanterad) är fredad i älvar och bäckar under tiden 1.9.–30.11.

Insjölax med fettfena (naturlax) är totalfredad i Vuoksen och Hiitolanjoki vattendrag samt i älv och bäck under tiden 1.8.–30.11. Fettfenklippt lax (utplanterad) är fredad under tiden 1.6. - 31.8. i insjöarna Pielinen, Pyhäselkä, Orivesi, Pyyvesi, Enonvesi, Haukivesi, Pihlajavesi och Saimen samt i älv och bäck under tiden 1.8.–30.11.

Inom Vuoksen vattendrag är fritidsfiskets laxkvot 1 lax/dygn/person.

Rödingen är totalfredad i Kuolimo samt i Saimen i området mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska samt inom övriga Vuoksen vattendrag under tiden 1.9.–30.11.

Laxen är fredad i älv och bäck under tiden 1.9.–30.11. Laxens fångstkvot vid fritidsfiske är  2 laxar/dygn/person.

Siken är fredad i älv och bäck som utmynnar i havet under tiden 1.9.–30.11.

Fångstmått

 • Harr minst 35 cm.
 • Fettfenklippt (utplanterad) öring minst 50 cm.
 • Insjölax minst 60 cm.
 • Röding i Vuoksen vattendrag minst 60 cm. Inget fångstmått inom övriga områden.
 • Lax minst 60 cm.
 • Gös minst 42 cm.

Obs! Inom följande områden är gösens fångstmått minst 45 cm: Saarijärvi fiskeområdes vatten, Haukivesi, Kermajärvi, Nurmes, Valtimo och Lieksa kommuner, inom Ilomantsi kommun Petkeljärvi nationalparks vatten samt Hattu- och Ilajanjärvi.