Västra Lapplands spöfisketillstånd 2410

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Västra Lappland kan du fiska med fluga eller drag på statens vattenområden inom Västra Lappland. Tillståndet omfattar ca 32 400 hektar insjö- och dammvatten samt knappa 2 000 kilometer älvsträckor och bäckar. Spöfisketillståndet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på insjöarnas allmänna vattenområden, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus.

Fördelen med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Västra Lappland är att det är familjevist och tillståndet omfattar även trollingfiske med flera spön (max 8 st). Spöfisketillståndet berättigar även till fiske i de vandringsfiskvattendrags fors- och strömområden som är i statens ägo, där inte enbart fiskevårdsavgiften berättigar till fiske.

Varje tillstånd är en investering i naturen. Inkomsterna används för fiskevattenvård.

Västra Lapplands spöfisketillstånd

Rekreationsfiske
Ett kalenderår.
Handredskapsfiske, Trolling, Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Gös

Köp tillstånd

Priser:

Spöfisketillstånd för Västra Lappland (familjetillstånd

 • 10€ / dygn
 • 15€ / vecka
 • 25€ / kalenderår

Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar/förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.

Spöfisketillstånd för Södra Finland för under 18-åringar (personligt)
 • 10 € / kalenderår
 • Spöfisketillstånd för Södra Finland för under 15-åringar (personligt)

  0 € / kalenderår

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Obs! Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 31 december 2019, eftersom Telia har beslutat att sluta servicen. I övrigt fortsätts tillståndförsäljning som vanligt. Från och med 2020 kan man köpa tillstånd också via Eräluvat-applikationen som kan laddas ner på mobiltelefon kostnadsfritt.

Tillståndstyp Nummer Pris
Ett dygn 0600 55 1640 10,01 € + msa
Vecka 0600 55 1641 15,02 € + msa

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer. Noggrannare anvisningar >
​​​​

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
 • Flera kvar
 • Mindre än 5 kvar
 • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Tillståndet omfattar endast de områden som ägs av Forststyrelsen. Kolla upp de områden som omfattas av tillståndet via retkikartta.fi- tjänsten.
 • Med spöfisketillståndet för Västra Lappland kan man fiska på Forststyrelsens vattenområden i Västra Lappland (se karta linkki). Fiskaren är skyldig att ta reda på eventuella särskilda begränsningar eller reglering av fångstmått som utfärdats av NTM-centralen eller fiskeområdet. Tilläggsuppgifter om de områdesvisa begränsningarna finns på fiskeplatsbeskrivningens mellanblad ”områdesbegränsningar”.
 • Tillståndet är i kraft när det är betalt. Tillståndet samt betalningskvittot bör medföras och på begäran uppvisas för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (= det namn som nämns i tillståndet) ansvarar för det fiske som bedrivs. Fiskaren är skyldig att utreda lovligheten och lagligheten för fisket som bedrivs med stöd av tillståndet.
 • Tillståndet kan återtas om tillståndsvillkoren inte efterföljs.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift bör 18-64 åringar betala statens fiskevårdsavgift när fiskesättet är något annat än mete eller pilkfiske.
 • Tillståndet berättigar till betes- eller agnmete från is (sk. ismete). Betes- eller agnmete är dock inte tillåtet i rinnande vattendrag med vandringsfiskstatus (förbudet gäller förutom fors- och strömområden även lugnvatten).
 • Efter att fisket avslutats skall fångstanmälan göras på webbsidan www.tuikki.fi.
 • Spöfisketillståndet är familjevist. Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar/förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.
 •  

Tillåtna beten

 • Drag och fluga. Antalet spön/linor är begränsat till 8 st / tillstånd.

Områdesbegränsningar

Västra Lapplands spöfisketillstånd berättigar inte till fiske vid följande fiskeplatsspecifika tillståndsområden: Livojärvi, Livojoki, Miekojärvi, Simo älv, Simojärvi, Meltausjoki, Raudanjoki, Vikaköngäs, Vikajoki, Kemi älv, Torne-Muonio älv-Könkämäeno, Äkäsjoki och Kesänkijärvi, Pyhäjärvi och Kapsajoki.

Spöfisketillståndet omfattar inte heller följande Forststyrelsens vattenområden: Koutusjärvi, Pallasjärvi, Kuolpujoki, Iissijoki med biflöden, de i Simojärvi utmynnande flöden (Vohonjoki, Paasonjoki, Penämönjoki, Korvajoki), de i Kitkajärvi utmynnande flöden: Suonnanjoki, Tolvanjoki, Riisijoki, Haltinjoki, Raistakkajoki, Kirintö-/Karijoki och samtliga bäckar, vattenområdet vid Vaattunkiköngäs från Vaattunkiköngäs nacke till Kurjenojas mynning.

Minsta mått och övriga begränsningar

Spöfisketillståndet omfattar möjligheten till förvaring av båt på skogshushållningsmarker. Båten skall förses med ägarens namn och ägaren är skyldig att se till att båtplatsen är städad.

Fångstkvot

Fångstkvoten inom fors- och strömområdena för spöfisketillståndet är 3 laxfiskar / dygn (öring, regnbågslax, röding, harr).

Öring är fredad i älv och bäck under tiden 1.9.–30.11.

I insjöområdet söder om breddgraden 67°00`N är harren årligen fredad under tiden 1.4.-31.5. För att trygga de naturliga harrbestånden rekommenderar Forststyrelsen att undvika harrfiske även i norra Finland under artens lektid i april - maj. Rekommendationen gäller i synnerhet forssträckornas lugnvatten i de mindre älvarna och åarna, där vårfisket kan äventyra lokala harrbestånd.

Fångstmått

 • Harrens fångstmått i vattnen norr om breddgraden 67˚00  ́N är minst 30 cm och i vattnen på södra sidan minst 35 cm.
 • Fångstmåttet för öring med fettfena (naturligt förekommande) inom insjöområdet norr om breddgraden 67˚00  ́N är minst 50 cm och i vattnen söder om 67˚00  ́N minst 60 cm.
 • Fångstmåttet för fettfenklippt öring (utplanterad) är minst 50 cm.
 • Sådan öring som lever i bäck eller damm utan vandringsförbindelse till hav eller insjö är fångstmåttet högst 45 cm.
 • Gösens fångstmått är minst 42 cm. 

 

Övriga uppgifter

Tjänster