Storskär 4011

I Malax kommun, vattenareal 3 619 ha.

Området är ett viktigt häckningsområde för fågel. Vid fiske bör man beakta fåglarnas häckningsro. Under tiden 1.4–31.7 rekommenderas inte landstigning på andra ställen än i hamn. Man bör röra sig endast längs stigarna.

Kontrollera områdets bestämmelser angående rörelseförbud, camping, uppgörande av eld m.m.

Köp tillstånd

Priser:

 • 6 € /nätmärke, märken säljs högst 8 st./fångstlag eller båtlag.

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras vid fiske.

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

I enlighet med § 49 i Lag om fiske kan enbart kommersiella fiskare använda nät vars sammanlagda längd överskrider 240 meter per båt- eller fångstlag.

Redskapstillståndet berättigar inte till kommersiellt fiske. För denna verksamhet bör man erhålla särskilt tillstånd. Tilläggsuppgifter om tillstånd för kommersiellt fiske fås av vilt- och fiskeplanerare Niklas Ulenius, 040-641 2524, eller niklas.ulenius@metsa.fi.

Fiske är förbjudet:

 • På de platser som är reserverade för ryssjor
 • På följande begränsningsområden:
  • Södra Viken 15.3–15.6
  • Storsanden 1.5–31.8
  • Skvättan 1.5–31.
 • Flytnät är förbjudna
 • Vid nätfiske under tiden  1.1–15.5, knutavstånd minst 60 mm
 • Vid nätfiske under tiden 16.5–31.12, knutavstånd minst 40 mm

Områdena är utmärkta i kartbilagan som med följer tillståndet.

 

Tillåtna fångstmetoder

Ett nätmärke berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av fångstredskapen enligt den nya fiskeförordningen.

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016 och fångstredskapen ska förses med de märken som följer med tillståndet. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer eller postadress.

Bekanta dig med instruktioner (ahven.net).

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Övriga uppgifter

Mera information

Mikko Malin, tfn 040 837 7548, e-post mikko.malin(a)metsa.fi