Puruvesi allmänna vatten 7014

De allmänna vattenområdena i Enanselkä, Harvanselkä, Rauvitsanselkä och Hummonselkä i Puruvesi, samt Forststyrelsens privata vatten i Kokonselkä, Laukanlahti och Kyhärä i Puruvesi, Hytermi i Kerimäki och i Kömpyränniemi. Sammanlagt 9220 hektar.

Puruvesi allmänna vatten

Fångst med övriga redskap, Yrkesfiske
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa
Abborre, Gädda, Insjölax, Lake, Siklöja, Sik, Öring

Köp tillstånd

Priser:

6 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16.

 

Obs! De utvidgade fiskebegränsningarna enligt den s.k. förordningen om vikaren gäller, se tillståndsvillkoren. Mer information: fiskeplanerare Eero Hartikainen, eero.hartikainen(a)metsa.fi, tfn 040 821 9679.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Enligt 49 § i lagen om fiske får andra än kommersiella fiskare endast fiska med nät med en sammanlagd längd på högst 240 meter per fångst- eller båtlag.
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske. Tillstånd för det måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske; fiskeplanerare Eero Hartikainen, 040 821 9679, eero.hartikainen(a)metsa.fi.
 • Fiske med nät är under perioden 15 april–30 juni helt förbjudet på det område som markerats ut på kartan med undantag av siklöjenät med en maskstorlek på under 22 millimeter (de s.k. vikare-begränsningarna).
 • Dessutom är det på grund av saimenvikaren förbjudet att använda följande fångstredskap:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen. Följande fångstredskap och fiskesättär förbjudna i områden som avses i 3 §:

 1.  långrev och andra krokredskap där man använder fisk eller bitar av fisk som bete;
 2. grimnät;
 3. nät vars lina eller grimma är gjord av flerfibrigt garn (multifilgarn);
 4. nät med knutavstånd under 60 mm, vars lina är enfibrig (monofil) och tjockare än 0,17 mm
 5. nät med knutavstånd 60mm eller mer, vars lina är enfibrig (monofil) och tjockare än 0,20 mm;
 6. storryssja som är öppen upptill och andra stående fångstredskap som motsvarar en storryssja, med knutavstånd över  55 mm, samt storryssjor som inte är öppna upptill;
 7. katsa eller mjärde med svalg större än 150 mm;
 8. nätfiske 15.4–30.6. med undantag av siklöjenät med en maskstorlek på under 22 millimeter.
 • Vid yt- och mellanvattensfiske ska nätens knutavstånd vara minst 80 mm, förutom siklöjenät, som skaha ett knutavstånd mindre än 27 mm.
 • Inom de fredningsområden som grundats i harrens fortplantnings- och livsområden (se kartan) är allt fiske förbjudet med undantag av notfiske och fiske med öppna ryssjor. Fiske är förbjudet närmare än 100 meter från stranden eller i närheten av de öar, kobbar eller delar av dem som märkts ut på kartan. Fiskeförbudet gäller även mete och pilke enligt allemansrätten samt fiske med spö enligt fiskevårdsavgiften. (NTM-centralen i Norra Savolax. Beslut 13.12.2018, Dnr. POSELY/1845/5716-2018).
 • På traditionella notfiskeställen (se kartan) är fiske med stående fångstredskap (nät, ryssja, agnkrok, långrev) förbjudet.

Rekommendationer gällande nätfiske

 • Nätfiske rekommenderas inte med mindre än 50 mm nät i över 10 meter djupa vatten. Rekommendationen gäller inte siklöjenät med knutavstånd under 27 mm.
 • På Hummon- och Pihlajaniemenselkä rekommenderas inte fiske med bottennät med knutavstånd under 80mm i över 20 meter djupa vattenområden. Rekommendationen gäller inte fiske av siklöja med yt- och mellanvattensnät.

Fångstmått och fredning

Fångstmått enligt förordningen om fiske (2 §):

 • Insjölax utan fettfena minst 60 cm
 • Öring utan fettfena minst 50 cm
 • Röding minst 60 cm
 • Harr minst 35 cm
 • Gös minst 42 cm

Fredningar enligt förordningen om fiske (1§):

 • Öring med fettfena är fredad söder om breddgrad 64'00'N
 • Insjölax med fettfena är fredad i Vuoksens vattendrag
 • Röding är fredad mellan 1 september och 30 november
 • Harr är fredad mellan 1 april och 31 maj

Obs! Insjölaxar med fettfena och insjööringar med fettfena är fredade hela året.

Fångstkvot


1 insjölax med klippt fettfena / dygn (fiskeförordningen 4 §).

Tillåtna fångstmetoder

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb) >

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.