Hoppa till huvudinnehåll

Puruvesi allmänna vatten 7014

De allmänna vattenområdena i Enanselkä, Harvanselkä, Rauvitsanselkä och Hummonselkä i Puruvesi, samt Forststyrelsens privata vatten i Kokonselkä, Laukanlahti och Kyhärä i Puruvesi, Hytermi i Kerimäki och i Kömpyränniemi. Vattenområdena omfattar sammanlagt 9220 hektar.

Puruvesi allmänna vatten

Fångst med övriga redskap, Yrkesfiske
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa
Abborre, Gädda, Insjölax, Lake, Siklöja, Sik, Öring

Köp tillstånd

Priset av tillstånd är 8 euro. Från och med 1.1.2024 är priset 12 euro.

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopades 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Med mobilappen kan du skaffa fisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

De utvidgade fiskebegränsningarna enligt den s.k. förordningen om vikaren gäller, se tillståndsvillkoren.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

Ett fångst- eller båtlag får fiska med högst 240 meter nät, om inte fångst- eller båtlaget i fråga bedriver kommersiellt fiske. Bestämmelser om detta finns i 49 § i lagen om fiske.

Vad får man göra med tillståndet

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger dig rätt att fiska endast i de vattendrag som tillhörande Puruvesi tillståndsområde för fiske med övriga redskap i tjänsten Utflyktskarta.fi.

Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske. Tillstånd för kommersiellt fiske måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske ges av specialplanerare Eetu Karhunen. Hans telefonnummer är 040 611 7362 och e-postadress eetu.karhunen@metsa.fi.

Vid fiske i grunt och medeldjupt vatten är det förbjudet att använda nät med ett knutavstånd på mindre än 80 millimeter. Dock ska knutavståndet på siklöjenät vara mindre än 27 millimeter.

Vid notdragsställen är det förbjudet att fiska med stående fångstredskap, såsom nät, ryssja, agnkrok och långrev.

Harrens fortplantnings- och utbredningsområden är fredade från allt fiske utom notfiske samt siklöjefiske med ryssjor som är öppna upptill. Fredningsområdena är markerade på kartan över tillståndsområdet. Fiske är förbjudet närmare än hundra meter från de holmar, skär och delar av stränder som är markerade på kartan som områden med fiskeförbud. I ett område med fiskeförbud gäller inte de allmänna fiskerättigheterna, så i ett sådant område är det förbjudet att meta, pilka och fiska med handredskap trots rätten att fiska som fiskevårdsavgiften ger. Beslutet om fredning har fattats av NTM-centralen i Norra Savolax.

Begränsningar gällande vikare

En stor del av tillståndsområdet för fiske med övriga redskap ligger inom saimenvikarens skyddsområde, där det är förbjudet att använda vissa fångstredskap. Begränsningsområdet är markerat på kartan över tillståndsområdet. I området i fråga är nätfiske förbjudet under perioden 15 april–30 juni, men förbudet gäller inte siklöjenät med ett knutavstånd på mindre än 22 millimeter. I samma begränsningsområde är det förbjudet att använda följande fiskeredskap:

 • katsa eller mjärde, där öppningen till sin bredd eller utspänd är större än 150 millimeter
 • ryssja som är sluten upptill
 • ryssja som är öppen upptill och annat stående fångstredskap som motsvarar en ryssja och har ett knutavstånd på mer än 55 millimeter
 • långrev och andra krokfångstredskap där fisk eller fiskbitar används som agn
 • grimnät
 • nät där nätslingan är gjord av flertrådigt garn eller av multifibertråd (multifilgarn)
 • nät som har ett knutavstånd som understiger 60 millimeter, där nätslingan är gjord av sådant entrådigt garn (monofilgarn) som är tjockare än 0,17 millimeter
 • nät som har ett knutavstånd på minst 60 millimeter eller större, där nätslingan är gjord av sådant entrådigt garn som är tjockare än 0,20 millimeter.

Observera att örordning om fiskebegränsningar i Saimen gäller till och med den 14 april 2021. Den nya förordningen och fiskebegränsningarna träder i kraft den 15 april 2021.

Rekommendationer för nätfiske

I vatten som är mer än tio meter djupt rekommenderar Forststyrelsen nät med ett knutavstånd på minst 50 millimeter. Rekommendationen gäller inte siklöjenät, eftersom de måste ha ett knutavstånd på mindre än 27 millimeter.

Forststyrelsen rekommenderar att knutavståndet på bottennät är minst 80 millimeter i vatten som är mer än 20 meter djupt på fjärdarna Hummonselkä och Pihlajaniemenselkä. Rekommendationen gäller inte siklöjefiske med nät för grund och medeldjupt vatten.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Insjölax med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad i Vuoksens vattendrag
Insjölax med klippt fettfena Minst 60 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.
Röding Minst 60 cm 1.9.–30.11.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Fångstkvot

Under 24 timmar får en fiskare ta upp endast en insjölax med klippt fettfena. Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Tillåtna redskap

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja eller mjärdredskap, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger alltså rätt att använda endast ett slags fångstredskap åt gången. Ett tillstånd för fiske med övriga redskap tillåter alltså inte att till exempel fiska med både nät och katsa samtidigt, utan för detta behöver fiskaren två tillstånd för fiske med övriga redskap.

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2015. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Förordningen 1360/2015 är läsbar på Finlex webbsida (finlex.fi).

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 1 Mb).

Allmänna tillståndsvillkoren

Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.

Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.

Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen och/eller på kartan över tillståndsområdet.

Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.

Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 69 år betala statens fiskevårdsavgift. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala avgiften.

Övriga uppgifter