Päijänne almänna vatten 6021

Päijänne allmänna vattenområden, 9151 hektar. 

Enligt den nya fiskelagen beslutar Forststyrelsen om fiske i allmänna vatten. Forststyrelsen sköter tillstånd för fiske med övriga redskap för fritidsfiskare och dem som fiskar för eget bruk samt för kommersiella fiskare (tidigare yrkesfiskare). Tillstånd för handredskapsfiske sköts enligt tidigare praxis av Södra och Mellersta Päijänne fiskeområde.
 

Päijänne almänna vatten

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok, Ljuster, Harpun, Båge
Abborre, Gädda, Insjölax, Gös, Lake, Siklöja, Sik, Öring

Köp tillstånd

Priser:

6 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Användning av 36 – 49 mm nät förbjudet.
 • Dessutom rekommenderas att mindre än 35 mm nät används endast för fiske av siklöja och liten sik på sådana platser och vid sådan tid att inte fiskar av andra arter under minimimåttet fångas.
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske (tidigare yrkesfiske). Tillstånd för det måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske; jakt- och fiskeplanerare Olli Urpanen, 040-7205963, eller olli.urpanen@metsa.fi.

Fångstmått och fredning

Minimimått enligt fiskeförordningen bl.a.

 • insjölax minst 60 cm
 • öring utan fettfena minst 50 cm
 • gös minst 42 cm

Fredningar enligt fiskeförordningen bl.a.

 • öring med fettfena fredad söder om 64:e breddgraden.
   

Fångstkvot

Inga fångstkvoter.

Tillåtna fångstmetoder

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb) >

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Övriga uppgifter

Vård av fiskevattnen

I tillståndsområdets vatten utplanteras ensomrig sik och gös.