Hoppa till huvudinnehåll

Oulujärvi och omgivning 5006


Till Oulujärvi tillståndsområde hör förutom statens vatten i Oulujärvi och närliggande sjöar fr.o.m. 1.1.2016 även statens allmänna vattenområden i Ärjänselkä och Niskanselkä.

Tillstånden är avsedda för fiske med övriga redskap i fritidssyfte. Tillstånd för kommersiellt fiske skaffas separat av Forststyrelsen (se punkten tillståndsvillkor).

Du kan kontrollera var vattenområdena som hör till tillståndsområdet i Oulujärvi är belägna på PDF-kartorna.
 

Oulujärvi och omgivning

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok, Ljuster, Harpun, Båge
Abborre, Gädda, Gös, Siklöja, Lake, Sik, Öring

Köp tillstånd

Priset av tillstånd är 12 euro.

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopades 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Med mobilappen kan du skaffa fisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

 

Manamansalo: MC Kalla Oy
Vaala: K-Supermarket Tervaportti

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske. Tillstånd för kommersiellt fiske måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske ges av jakt- och fiskeplanerare Pasi Korhonen. Hans telefonnummer är 040 158 9412 och e-postadress pasi.korhonen@metsa.fi.

Ett fångst- eller båtlag får fiska med högst 240 meter nät (dvs. åtta stycken 30 meter långa nät), om inte fångst- eller båtlaget i fråga bedriver kommersiellt fiske. Bestämmelser om detta finns i 49 § i lagen om fiske.

I Ule träsk får en fiskare använda högst två (eller totalt 60 meter) nät som har ett knutavstånd på 20–54 millimeter. Resten av näten ska ha ett knutavstånd på mindre än 20 millimeter eller mer än 54 millimeter. 

En fiskare ska kontrollera vilka specifika fångstbegränsningar, fredningsområden och eventuella andra anvisningar som gäller ett vattendrag i vattenområdesförteckningen. Vattenområdesförteckningen finns som en PDF-fil i samband med kartan.

Tillståndet för fiske med övriga redskap ger en fiskare rätt att hålla sin båt på Forststyrelsens skogsbruksmark (retkikartta.fi). Om det i området finns en gällande plan som styr förvaringen av båtar till en viss plats, ska båtarna förvaras på anvisade platser. Båten ska vara försedd med ägarens namn och kontaktinformation. Båtens ägare är skyldig att hålla sin båtplats snygg och prydlig.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Minst 60 cm Helt fredad i vattnen söder om 64º00 N breddgraden
Öring utan fettfena Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Insjölax Minst 60 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Gös Minst 45 cm Ingen fredningstid

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Fångstkvot

Fångstmängderna är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Tillåtna redskap

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

  • 1 nät, maximal längd 31 m
  • 1 ryssja eller mjärdredskap, höjd under 1,5 m
  • 3 katsor
  • 1 långrev, högst 100 krokar
  • 10 agnkrokar
  • Ljuster, harpun och båge

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger alltså rätt att använda endast ett slags fångstredskap åt gången. Ett tillstånd för fiske med övriga redskap tillåter alltså inte att till exempel fiska med både nät och katsa samtidigt, utan för detta behöver fiskaren två tillstånd för fiske med övriga redskap.

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2015. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Förordningen 1360/2015 är läsbar på Finlex webbsida (finlex.fi).

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 1 Mb).

Allmänna tillståndsvillkoren

Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.

Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.

Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen och/eller på kartan över tillståndsområdet.

Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.

Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 69 år betala statens fiskevårdsavgift. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala avgiften.

Övriga uppgifter

Till tillståndsområdet hör reglerade vattendrag, där ett kraftbolag planterar ut sik, öring, gös och harr för att kompensera för de olägenheter som regleringen av vattendraget medför.

Forststyrelsen planterar också ut en sommar gamla sikyngel i vattendragen utanför det reglerade området.