Lestijärvi 5636

Forststyrelsen gör ett försök att begränsa speljakten på orre i Lestijärvi tillståndsjaktområde under åren 2016–2018. Jaktbegränsningarna gäller endast de viktigaste spelmyrarna.

Följande spelplatser har på basis av en förhandskartläggning fredats från speljakt: myrarna Isoneva, Siliäneva och Iso-Vihtanen. På dessa myrar är orrjakt förbjuden klockan 5–10 på morgonen under hela jaktsäsongen. Det är emellertid tillåtet att jaga annat vilt samt även orre under andra tider på dygnet än ovan nämnda. Begränsningsområdena markeras på kartan över tillståndsområdet samt i karttjänsten www.retkikartta.fi under våren

Lestijärvi

19660 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Sjöfågel, Småvilt, Hare, Bäver
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Hönsfåglar, Småvilt, Bäver
Hönsfåglar, hare, sjöfåglar

Dygnstillstånd

Du kommer väl ihåg att tillstånden är kvoterade enligt tillståndsområde. Tillstånd kan köpas så länge områdets kvot inte är full. Jaktområdets fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren. Personer under 15 år kan jaga småvilt på samma fångstkvot som en 18 år fylld person med tillstånd att inneha vapen, under dennes omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Priser:

  • 15 €/dygn
  • Personer under 18 år 10 €/1–7 dygn


I Södra, Västra och Östra Finland inleds försäljningen den 10 juni och den 26 augusti.
 


Försäljningen av tillstånden inleds den 17 juni 2019 klockan 9.
 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt


Ett säsongstillstånd är bra om du ofta jagar i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du ofta jagar i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd för bäverjakt

Tillståndsvillkoren

Fångstkvot

Jakttid

Utanför fredningstiden under den lagstadgade jakttiden för arten.

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom en förordning förbjuda eller begränsa viltjakten. Kontrollera alltid jakttiderna innan du börjar jaga. Ytterligare information www.riista.fi och www.mmm.fi

Jakttider för hönsfåglar på Forststyrelsens jaktområden (PDF, 373 kb, på finska) >

Områdesvisa undantag

Betydande försök att freda orrens spelplatser i Lestijärvi tillståndsområde.

Orrarna samlas till orrspel på våren och hösten. Spelen sker på öppna myrar eller på isen av sjöar och träsk. De går i regel till på samma sätt från år till år.

Aktiv orrjakt på viktiga spelplatser påverkar antalet tuppar som deltar i spelen. Speljakt riktas i större utsträckning än andra jaktformer till gamla tuppar, bland annat av den orsaken att de visar upp sig i spelet oberoende av väder. De gamla tupparna är de bästa individerna, vars arvsmassa är särskilt viktig för områdets orrbestånd. I en undersökning vid Jyväskylä universitet har man observerat att andelen gamla tuppar är i genomsnitt en fjärdedel mindre vid myrar där det jagas jämfört med vid myrar där det inte jagas.

Undersökningar har också visat att spelplatser där det finns många gamla tuppar lockar till sig orrhönor som söker en ny livsmiljö. Platstrogna orrhönor stannar gärna i närheten av viktiga spelplatser för att häcka och kan på så sätt ha en positiv inverkan på den lokala stammen.

Forststyrelsen gör ett försök att begränsa speljakten på orre i Lestijärvi tillståndsjaktområde under åren 2016–2018. Jaktbegränsningarna gäller endast de viktigaste spelmyrarna.

Följande spelplatser har på basis av en förhandskartläggning fredats från speljakt: myrarna Isoneva, Siliäneva och Iso-Vihtanen. På dessa myrar är orrjakt förbjuden klockan 5–10 på morgonen under hela jaktsäsongen. Det är emellertid tillåtet att jaga annat vilt samt även orre under andra tider på dygnet än ovan nämnda. Begränsningsområdena markeras på kartan över tillståndsområdet samt i karttjänsten www.retkikartta.fi under våren.


Forststyrelsen kommer att kontakta personer som jagar i området med en enkät, genom vilken man samlar in respons och utvecklingsidéer.

Allmänna tillståndsvillkoren

Jägare ska alltid lämna bytesrespons, oberoende av om de har fått något byte eller inte (46 § i jaktlagen). Ge respons (på finska) >

  • Anmärkningar om tillståndet ska anföras inom sju dagar från det att man fått fakturan.
  • Att underlåta att betala tillståndet räknas inte som upphävande. Tillståndet ska alltid upphävas före fakturans förfallodag genom att man ringer servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424 eller skickar ett e-postmeddelande till adressen eraluvat@metsa.fi.
  • Ett obetalt och oupphävt tillstånd debiteras av kunden i efterskott.
  • Använd alltid referensen på fakturan då du betalar tillståndet.
  • Du ska ha tillståndet och betalningskvittot med dig när du jagar.
  • Om tillståndstagaren jagar eller på annat sätt förfar på ett sätt som strider mot tillståndsvillkoren eller bryter mot jaktlagen eller -förordningen, kan tillståndet återkallas omedelbart.

Detta tillstånd utgör inget hinder för att utföra skogsvårds-, lantmäteri- eller motsvarande arbeten i tillståndsområdet, och tillståndstagaren har inte rätt att kräva ersättning för eventuella olägenheter som sådant arbete orsakar jakten. Det är förbjudet att använda järn-, stål- och hårda volframhagel inom Forststyrelsens områden. Man får göra upp eld av kvistar och avverkningsavfall, men inte av rottorra träd och inte på vägar eller i vägområden som förvaltas av Forststyrelsen.

Kontrollera alltid jakttiderna innan du börjar jaga på webbplatsen www.riista.fi eller www.mmm.fi

Villkor för upphävande >