Hoppa till huvudinnehåll

Heinävesi 7668

Jaktområdet består av sex olika områden inom Heinävesi kommun. Till tillståndsområdets karaktär hör kuperad och backig terräng som omger Kermajärvi från olika håll. Terrängen är ställvis stenig och bergig. Inga stora öppna myrmarker. Av skogshönsfåglarna är järpe den mest fångade, men här jagas även tjäder och orre. Till jaktområdet hör Kermajärvi naturskyddsområde där endast jakt på orre, järpe, skogshare och fälthare tillåts (se tillståndsvillkoren). Området utnyttjas helt och hållet för skogsbruk med undantag av Kermajärvi naturskyddsområde. Till jaktområdet hör vattenområden i Hyövynlahti och Marinselkä i Kermajärvi samt några öar.  För övrigt är vattenområdena få. Området har ett bra nätverk av skogsbilvägar.

Heinävesi

7099 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Småvilt, Bäver, Hare
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Hönsfåglar, Småvilt, Bäver
Orre, järpe, knipa, kricka, gräsand, skogshare, små rovdjur

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Dygntillstånd
Pris
För vuxna, 1 dygn 17 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

I Österbotten och Kajanaland inleds försäljningen den 10 juni och den 26 augusti 2020.

 

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd
Pris
1 dygn 10 €
Under 18-åringar, 1-7 dygn 10 €

Försäljningen av tillstånden inleds den 15 juni 2020.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Tillstånd
Pris
Säsongtillstånd (1.8.-30.4.) 130 €
Säsöngtillstånd för jakt med båge 65 €

 

Ansökning år 2020

Säsongstillstånd kan du ansöka om under våren före jaktsäsongen. Årlig ansökningstiden börjar 1 april och slutar 30 april kl. 16.00.

 

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Då kan du också dra nytta av uppgifterna i fjolårets ansökan. Systemet är öppet under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare.
Systemet för tillståndsansökan >

 

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet.
Blankett för tillståndsansökan (PDF, 705 kb) >

 

Säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 15 juni 2020.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Vänligen observera att säsongstillstånd för jakt på sjöfågel och hare inte längre söks via systemet för tillståndsansökan, utan kan köpas från webbutiken eller via servicenumret i samband med köp av kortvariga tillstånd för jakt på sjöfågel och hare.

Tillstånd Pris
Delsäsong (1.11.-30.4.) 55 €

Säsongtillstånd är inte tillgängligt för det här området.

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd
Pris
Säsongtillstånd (1.8.-30.4.) 10 €

Tillstånd för bäverjakt

Tillstånd
Pris
Säsong (20.8.-30.4.) 20 €

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Till jaktområdet hör Kermajärvi naturskyddsområde (441/2014 Statsrådets förordning om naturskyddsområden i Saimen). Området är utmärkt på tillståndsområdets karta.  Inom Kermajärvi naturskyddsområde får man enligt statsrådets förordning endast jaga orre, järpe, skogshare och fälthare under tiden 1.10– 31.12. Övrig småviltsjakt är inom Kermajärvi skyddsområde förbjuden under alla tider. 

Med tillstånd för jakt av små rovdjur är det tillåtet att hålla hunden okopplad 20.8–30.4 endast vid jakt av sådana små rovdjur som nämns i tillståndsvillkoren. Det är förbjudet att i annat syfte hålla hunden okopplad, såsom att hunden vistas utomhus utan att jaga små rovdjur, att driva annat vilt eller att träna hunden med andra viltarter.

Fångstkvot och fångstrespons

Hönsfågeltillstånd

Hönsfågeltillstånd berättigar till jakt på allt småvilt utom bäver. Med tillståndet får man också jaga små rovdjur, ekorre, bisamråtta, vildsvin, ringduva och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, gråtrut, havstrut och björktrast. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Dygntillstånd

(4) bytesdjur per dygn, med följande begränsningar

 • högst två (2) skogshönsfåglar/dygn, högst en (1) tjäder/dygn
 • högst två (2) tjädrar/jaktsäsong från alla Forststyrelsens tillståndsområden sammanlagt

Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.

För ungdomstillstånd gäller samma kvoter som för dygnstillstånden för hönsfågeljakt.

Säsongtillstånd

20 bytesdjur under jaktsäsongen, med följande begränsningar

 • högst tio (10) skogshönsfåglar
 • högst två (2) skogshönsfåglar/dygn, högst en (1) tjäder/dygn
 • högst två (2) tjädrar/jakstsäsong från alla Forststyrelsens tillståndsområden sammanlagt

Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.

Jakt av sädgås 2020

Kontrollera jaktområden, -tider och fångstkvot på sidan Tillståndsvillkor.

Tillstånd för jakt på sjöfågel och hare

Tillstånd för jakt av sjöfågel och hare berättigar till jakt på allt småvilt förutom hönsfåglar och bäver. Med tillståndet får man också jaga små rovdjur, ekorre, bisamråtta, vildsvin och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, gråtrut, havstrut och björktrast. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Dygntillstånd
 • Tre (3) bytesdjur per dygn
 • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda
Säsongtillstånd
 •  15 bytesdjur under jaktsäsongen
 • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda
Jakt av sädgås 2020

Kontrollera jaktområden, -tider och fångstkvot på sidan Tillståndsvillkor.

Bävertillstånd

Tillståndet berättigar till jakt på bäver och även till jakt på alla små rovdjur, bisamråtta, ekorre, vildsvin och bland de fåglar som inte är fredade korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut och havstrut. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

 • Två (2) bävrar under jaktsäsongen
 • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda

Tillstånd för jakt på små rovdjur

Tillståndet berättigar till jakt utan kvot på alla små rovdjur, bisamråtta, ekorre, vildsvin och bland de fåglar som inte är fredade korp (i renskötselområden), kråka, skata, gråtrut och havstrut. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Inga fångstkvoter finns för dessa arter.

Jakttid

Utanför fredningstiden under den lagstadgade jakttiden för arten.

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom en förordning förbjuda eller begränsa viltjakten. Kontrollera alltid jakttiderna innan du börjar jaga. Ytterligare information www.riista.fi och www.mmm.fi.

Allmänna tillståndsvillkoren

Jägare bör alltid göra en bytesanmälan oberoende av om man fått något byte eller inte (jaktlagen 46§). Lämna fångstrespons i första hand via internet på saalispalaute.eraluvat.fi.

 • Anmärkningar om tillståndet måste göras inom sju dagar efter att fakturan anlänt. Gör anmärkningen till servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424 eller per e-post på adressen eraluvat@metsa.fi
 • Att underlåta att betala är inte en annullering. Annullering av tillstånd måste alltid göras före fakturans förfallodag på servicenumret för jakt- och fisketillstånd, 020 69 2424 eller per e-post på adressen eraluvat@metsa.fi
 • Betalning krävs i efterskott av kunden för obetalda och oannullerade tillstånd.
 • Vid betalning måste referensnumret på fakturan ovillkorligen anges.
 • Tillståndet och betalningskvittot måste alltid tas med vid jakt.
 • Om tillståndsinnehavaren jagar på ett sätt som strider mot tillståndsvillkoren eller i övrigt handlar emot dem eller bryter mot jaktlagen eller jaktförordningen, kan tillståndet dras in omedelbart.

Det här tillståndet är inte ett hinder för skogsvårds-, lantmäteri- eller motsvarande arbeten i tillståndsområdet. Tillståndsinnehavaren har inte rätt att kräva ersättning för de olägenheter sådana åtgärder eventuellt orsakar med tanke på jakten.

Eld får göras upp av grenar och avverkningsrester, men inte av torrakor och inte på Forststyrelsens vägar eller vägområden.

Kontrollera alltid jakttiderna innan du börjar jaga på webbplatsen www.riista.fi eller www.mmm.fi

Forststyrelsens villkor för förvärvande och annullering av tillstånd >