Undersökning: fiskevårdsavgiften är uppskattad och köps numera oftare efter behov

fre 29 dec 2017 13:00:00

Dagens fritidsfiskare känner väl till fördelarna med fiskevårdsavgiften. Speciellt unga betalar ofta en kortare fiskevårdsavgift. De unga är också de flitigaste fiskarna, framgår av Forststyrelsens färska enkät.

Finländarna gillar att fiska och de känner ganska väl till fiskevårdsavgiften, visar Forststyrelsens enkät om fiskevårdsavgiften. I enkäten deltog över 2000 myndiga personer i Fastlandsfinland. Undersökningens resultat ger en noggrann bild av enkätens målgrupp i hela landet.

Den lagstadgade fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla personer i åldern 18–64 som fiskar med handredskap eller andra fångstredskap. Pimpelfiske, mete och fiske med strömmingshäckla ingår däremot i de allmänna fiskerättigheterna, och kan utövas utan fiskevårdsavgift. Forststyrelsen svarar för insamlingen av fiskevårdsavgifterna till staten.

Enligt enkätundersökningen hade något under hälften, 40 procent, av alla enkätdeltagarna fiskat under det senaste året men bara var tionde hade betalat fiskevårdsavgiften. Unga personer i åldern 18–24 utgjorde de flitigaste fiskarna: hälften av dem hade fiskat under det senaste året.

Den stora klyftan mellan dem som fiskat och dem som betalat fiskevårdsavgiften har sin huvudsakliga förklaring i fiskemetoderna. Mete och pimpelfiske är populära fiskesätt och för dem behöver man inte betala fiskevårdsavgiften.
Enkäten ger en antydan också om hur många fritidsfiskare borde betala fiskevårdsavgiften och hur många lämnar den obetalad. Ca 67 procent av de fiskare bland enkätdeltagarna som borde ha betalat fiskevårdsavgiften hade gjort det. I hela Finland köpte sammanlagt ca 230 000 finländare en fiskevårdsavgift år 2017. Av enkätundersökningen framgår att ungefär 343 000 fiskare borde ha betalat en fiskevårdsavgift.

Hurdana fiskevårdsavgifter fiskare köper har förändrats under de senaste åren. Jämfört med förgående år betalades år 2017 färre årsavgifter och fler korta fiskevårdsavgifter. Före början av december 2016 hade fiskare betalat in ca 209 500 årsavgifter, 34 600 veckoavgifter och 22 000 dygnsavgifter. Före början av december 2017 hade fiskare betalat in ca 191 000 årsavgifter, 36 300 veckoavgifter och 26 600 dygnsavgifter.

Av de ca 2000 finländare som svarade på Forststyrelsens enkät hade 13 procent betalat något slag av fiskevårdsavgift. Av dessa hade merparten, 70 procent, erlagt fiskevårdsavgiften för hela året. Unga fiskare i åldern 18–24 år utgjorde dock ett undantag jämfört med de övriga åldersgrupperna: under hälften av dem, 46 procent, hade betalat fiskevårdsavgiften för hela året. De unga köpte oftare fiskevårdsavgiften för en eller flera veckor eller dygn.

Tre av fyra enkätdeltagare angav som orsak till varför de köpt kortare fiskevårdsavgifter var att de fiskade sällan eller inte planerade att fiska under en längre tid än den som fiskevårdsavgiften var giltig. Ungefär var tionde svarade att de hellre köper kortare fiskevårdsavgifter, för att avgiften för hela året är så dyr.
 
I början av 2016 trädde den nya fiskevårdsavgiften i kraft, och enkäten visar att finländarna känner till den rätt väl. Den nuvarande fiskevårdsavgiften ersatte den gamla fiskevårdsavgiften och de fiskelänsspecifika spöfiskeavgifterna.
Största delen, 74 procent, av enkätdeltagarna berättade att de betalat fiskevårdsavgiften för att de visste att avgiften är en förutsättning för lovligt fiske. Nästan hälften angav att de betalat fiskevårdsavgiften för att de alltid förr betalat den. En ganska stor grupp, sammanlagt 39 procent, angav att de betalat avgiften för att pengarna går till välgörande ändamål, dvs. vården av fiskevatten och fiskbestånd.

Huvudparten av enkätdeltagarna ansåg att den nuvarande fiskevårdsavgiften – som under 18-åriga och över 64-åriga samt de som metar, pimpelfiskar eller fiskar med strömmingshäckla inte behöver betala – är bra. Detta ansåg 73 procent av dem som deltog i enkäten. Något under en av tio svarare önskade att alla, oberoende av ålder men med undantag av de som pimpelfiskar, metar och fiskar  med strömmingshäckla, ska betala fiskevårdsavgiften. Likaså ungefär en av tio önskade att alla fiskare, oberoende av ålder och fiskesätt, ska betala fiskevårdsavgiften.

Sammanlagt 2008 myndiga personer i Fastlandsfinland deltog i Forststyrelsens enkät i konsumentpanelen. Syftet med enkäten var att utreda finländares fiskeaktivitet och synpunkter på fiskevårdsavgiften. Enkäten genomfördes av Tietoykköset Oy och finansierades av jord- och skogsbruksministeriet.

Fångstmått för fisk

Fångstmått för fisk har ändrats 2016. Det är förbjudet att fånga fisk som är mindre än det minsta fångstmåttet och fisk som är större än det största fångstmåttet.