Hoppa till huvudinnehåll

Verkkolupa Inarijärvi 1290

Verkkolupa Inarijärvi

Fångst med övriga redskap
Kalenderår
Nät, Katsa, Agnkrok, Ljuster, Harpun, Båge
Sik, Harr, Öring, Röding, Abborre, Gädda, Lake

Karta över tillståndsområdet

Ei karttaa tällä hetkellä Lappland, Enare

Köp tillstånd

Priset är 12 € / tillstånd.

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopades 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

Antalet nätfisketillstånd är kvoterat och tillstånden räcker inte nödvändigtvis till för alla. Tillstånden säljs i två omgångar. Under båda försäljningsperioder säljs tillstånden på nedanstående försäljningsställen så länge tillstånden räcker. Förhandsreserveringar tas inte emot.

Till ett fångst-/båtlag säljs högst 4 redskapsmärken (nät).

Den första försäljningsperioden inleds den 4.1.2022 kl. 9.00 och den andra den 31.5.2022 kl. 9.00.

Mer information får du från tillståndsförsäljarna.

 


Kundtjänsen i Ivalo
Ivalontie 10, 99800 Ivalo
Telefon 0206 39 7701

Övre Lapplands naturum Siida
Inarintie 46, 99870 Inari
Telefon 0206 39 7740

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår

Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske.

Det är förbjudet att använda långrev och ytnät i tillståndsområdet. Ytnät får användas till att fiska siklöja och reeska, men det största tillåtna knutavståndet är 22 millimeter. Ett ytnät är ett nät som läggs ut vid ytan eller på högst 1,5 meters djup.

Fiskeredskap och båtar som hämtas till tillståndsområdet från kommuner utanför Enare ska vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Insjölax Minst 60 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Röding Minst 45 cm 15.9.–30.11.
Harr Minst 30 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Alla fiskar under minimimåttet ska släppas tillbaka i vattnet, oavsett om fisken lever eller är död.

Fångstkvot och fångstrespons

Fångstmängderna är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Från och med 2020 lämnas fångstrespons för detta fiskeställe genom att svara på Naturresursinstitutets och Forststyrelsens fiskeenkät. En länk till enkäten i fråga finns under punkten Beställningshistorik på ditt kundkonto i webbutiken. Du får också per e-post en uppmaning att svara på enkäten.

Tillåtna redskap

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

  • 1 nät, maximal längd 31 m
  • 3 katsor
  • 10 agnkrokar. Vid agnkrok skall dock jord- och skogsbruksministeriets förordning nr: 1376/2004, 3 § följas. Det är förbjudet att importera fisk som bete från andra vattenområden.
  • Ljuster, harpun och båge

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger alltså rätt att använda endast ett slags fångstredskap åt gången. Ett tillstånd för fiske med övriga redskap tillåter alltså inte att till exempel fiska med både nät och katsa samtidigt, utan för detta behöver fiskaren två tillstånd för fiske med övriga redskap.

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2015. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb, öppnas på en ny flik).

Allmänna tillståndsvillkoren

Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.

Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.

Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen och/eller på kartan över tillståndsområdet.

Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.

Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.

Övriga uppgifter

Fisket i Enare träsk regleras av fiskestadgan för Enares fiskeriområde, som du hittar på webbplatsen www.inarinkalatalousalue.fi (på finska).