Forststyrelsen har fastställt de områdesvisa kvoterna för jakt på statens mark- och vattenområden. Läs mer om kvoterna >


KUNGÖRELSE

Forststyrelsen har genom besluten MH 1567/2019 och MH 1568/2019 av den 15.4.2019, som givits med stöd av 18 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016), fastställt de områdesvisa kvoterna för jakt på statens mark- och vattenområden i Forststyrelsens besittning. Beslutet MH 1568/2019 gäller för samernas hembygdsområden och beslutet MH 1567/2019 för övriga av den finska statens mark- och vattenområden i Forststyrelsens besittning.

Besluten finns till påseende t.o.m. den 31.5.2019 på Forststyrelsens enhet i Uleåborg, Veteraanikatu 5, 90101 ULEÅBORG samt därtill på Forststyrelsens webbplats på adressen www.metsa.fi och www.eraluvat.fi.

Förutom i Officiella tidningen kungörs framläggandet av handlingen till påseende även i tidningarna: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Pohjolan Sanomat, Kainuun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus och Hufvudstadsbladet.

Beslutet kan överklagas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om ändringssökandet finns i den besvärsanvisning som bifogas med beslutet.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen från publiceringen av kungörelsen i Officiella tidningen den 23.4.2019, dvs den 30.4.2019. Besvärstiden utgår den 30.5.2019.

Oulu den 16 april 2019

FORSTSTYRELSEN


GULAHUS

Meahciráđđehus lea Meahciráđđehusas addojuvvon lága (234/2016) 18 §:a vuođul 15.4.2019 iežas addin mearrádusaiguin MH 1568/2019 nannen guovlluguovdasaš dihtomeriid Meahciráđđehusa hálddašan stáhta eanan- ja čáhceviidodaga atnimis meahccebivdui. Mearrádus MH MH 1568/2019 guoská sámiid ruovttuguovllu ja mearrádus MH MH 1567/2019 eará Suoma stáhta eanan- ja čáhceviidodagaid, mat leat Meahciráđđehusa hálddus.

Mearrádusat dollojuvvojit oidnosis 31.5.2019 rádjái Meahciráđđehusa Oulu ovttadagas, Veteraanikatu 5, 90101 OULU ja dasa lassin Meahciráđđehusa Internet-siidduin, čujuhusas www.metsa.fi, www.eraluvat.fi.

Áššegirjji oidnosii bidjamis almmuhuvvo Virggálaš bláđis ja dan Čuovvovaš áviissain: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Pohjolan Sanomat, Kainuun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus ja Hufvudstadsbladet.

Mearrádussii oažžu ohcat nuppástusa váidalemiin Davvi-Suoma hálddahusriektái 30 beaivve siste mearrádusa diehtunoažžumis. Dárkilit rávvagat nuppástusohcamis leat váidalančujuhusas, mii lea mearrádusa čuovusin.

Diehtunoažžun gehččojuvvo dáhpáhuvvan čihččet beaivve almmuhusa almmustuhttimis 23.4.2019 Virggálaš bláđis dahjege 30.4.2019. Váidalanáigi nohká 30.5.2019.

Oulus cuoŋománu 16. beaivve 2019

MEAHCIRÁĐĐEHUS