Revideringen av jaktlagen innebär stora ändringar vid ansökan om tillstånd för älgjakt på statens områden för jaktåret 2019–2020. Ändringarna berör också jakträtten på sådana statsägda områden som är minde än 1000 hektar och som ligger på områden som anges i 8 § i jaktlagen.

I enlighet med 27 § i jaktlagen måste Finlands viltcentral från området som tillståndet gäller utesluta sådana områden som inte uppfyller de föreskrivna kraven på storlek och enhetlighet. Den som ansöker om tillstånd måste ha tillgång till ett enhetligt område som lämpar sig för jakt och som vid älgjakt måste ha en yta om minst 1 000 hektar. Jakttillståndet kan användas endast på det område som tillståndet har beviljats för.

I praktiken berör ändringen alla, men speciellt dem som jagar älg i Lappland. Separata statsägda skiften eller s.k. splittrade områden som är mindre än 1 000 hektar har uteslutits från Forststyrelsens älgjaktsområden. Motsvarande förfarande har redan varit i bruk på andra områden i enlighet med 8 § i jaktlagen.

Från och med år 2019 måste de jaktföreningar och jaktsällskap som ansöker om områdestillstånd av Forststyrelsen separat i ansökan ange de statsägda områden med en yta på mindre än 1 000 hektar som är sammankopplade med sådana privata områden som ägs av föreningen eller sällskapet och för vilka jakttillstånd för älg ansöks.

I praktiken är detta enklast att göra genom att granska och uppdatera jaktområdets avgränsning i Oma riista-tjänsten. Alla statsägda områden som Forststyrelsen förvaltar kan tas fram i Oma riista-tjänsten genom att välja Valtionmaat som aktiv nivå. På nivån Metsähallitus kan Forststyrelsens älgjaktsområden som har avgränsats, benämnts och numrerats på förhand tas fram (t.ex. 8135 Koitelainen). Forststyrelsens älgjaktsområden uppdateras i Oma riista-tjänsten för att motsvara de nya avgränsningarna innan ansökningstiden för områdestillstånd börjar den 1 januari 2019. Älgjaktsområden kan också granskas i retkikartta.fi-tjänsten.

När ett jaktområde har bildats för ansökan ska den individuella områdesbeteckningen om tio tecken som bildas i Oma riista-tjänsten anges i ansökan om områdestillstånd till Forststyrelsen. Efter att beslut om områdestillstånd har fattats skickar Forststyrelsen ett elektroniskt kartmaterial till Finlands viltcentral för hantering av jakttillståndet. Också den sökande får tillgång till områdesavgränsningen i Oma riista-tjänsten.

Om den sökande inte har tillgång till privata områden ska områdestillstånd för älgjakt ansökas om på samma sätt som tidigare. Det är också möjligt att märka ut de privata områden som ansluter till statsägda splittrade områden på en papperskarta som bifogas till ansökan om den sökande inte använder Oma riista-tjänsten. Jaktplanerarna ger noggrannare uppgifter om älgjaktsområden på statens mark. Deras kontaktuppgifter finns här.

Jakt- och fiskeplanerares kontaktuppgifter

Anvisningar steg för steg

Om din jaktförening eller ditt jaktsällskap har tillgång till privata jaktområden och du ansöker om jakttillstånd för statsägda områden på mindre än 1000 hektar som är sammankopplade med de privata områdena:

  1. Sätt dig in i avgränsningarna av Forststyrelsens jaktområden och splittrade områden i Oma riista-tjänsten.
  2. Skapa eller uppdatera en kartavgränsning av din jaktförenings eller ditt jaktsällskaps älgjaktsområde i Oma riista-tjänsten. Obs! Inkludera de statsägda områden, för vilka du ansöker om jakttillstånd för säsongen 2019.
  3. Meddela älgjaktsområdets Oma riista-beteckning när du ansöker om områdestillstånd av Forststyrelsen.
  4. I områdestillståndet fastslås vilka av Forststyrelsens älgjaktsområden och splittrade områden som ingår i jakttillståndet.
  5. Ovannämnda uppgifter ska anges i ansökan om jakttillstånd för älg av Finlands viltcentral.
  6. Forststyrelsen skickar avgränsningen för de splittrade områden som ingår i områdestillståndet elektroniskt till Finlands viltcentral