Eräsuunnittelijoiden tehtävä on mitoittaa kalastus oikein valtion vesillä. Työtä ohjaa erätalousjohtaja, joka antaa kiintiöpäätöksen muun muassa pyydysten määristä vesillä ja virkistyskalastuskohteiden lupamääristä. Erätalousjohtajan tukena kalastuksen suunnittelua ohjaa kalastuksen ja kalavesienhoidon ylitarkastaja.

Keskeistä kalastuksen suunnittelussa on kalastajien antama saalispalaute, jonka jokainen voi antaa osoitteessa Tuikki.fi.

Kalastusjärjestelyt

Kalastusjärjestelyt ovat keskeinen osa kalakantojen hoidossa ja käytännön kalastuksessa eri kalapaikoissa. Suomen kalastuslaki ja -asetus asettavat reunaehdot kalastukselle. Ne määrittelevät muun muassa kalojen pyyntimitat ja pyyntiajat.

Tämän lisäksi myös vesialueen omistaja ja hallinnoija voi asettaa yksityiskohtaisempia ehtoja alueensa kalastukseen. Kalastusjärjestelyt ja -rajoitukset pyrkivät turvaamaan kalakantojen tilaa ja luontaista lisääntymistä. Toisaalta järjestelyillä voidaan osassa lupa-alueissa pyrkiä edistämään eri kalastajaryhmien viihtyisyyttä ja kalastusharrastusta (esimerkiksi jokin lupa-alue voi olla osoitettu vain lapsille).

Metsähallituksen vesialueilla tyypillisiä kalastusjärjestelyitä ovat:

 • saaliskiintiöt
 • solmuvälirajoitukset
 • pyyntimitat
 • lupa-alueella on sallittu vain perhokalastus

Aluekohtaiset järjestelyt selviävät lupa-aluiden sivuilta ja lupaehdoista.

Saalispalautteet

Kalastuksen suunnittelu perustuu saalispalautteisiin. Kun kalastaja antaa saalispalautteita vaikkapa suosikkikohteeltaan, hän osallistuu siten kalavesien hoitoon. Pyydyskalastajista erityisesti verkkokalastajien saalisilmoitukset ovat avainasemassa.

Jätä saalispalaute >

Otimme vuonna 2008 käyttöön Kalatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän (KSSJ). Sen toiminta perustuu kalastajien lähettämiin saalispalautteisiin. Palvelua täydennettiin huhtikuussa 2011 julkaisemalla kalastajien käytöön ilmainen kalastuspäiväkirja Tuikki.fi.

Kalastaja voi tallentaa omaan päiväkirjaansa monipuolisesti omaa kalastustaan koskevia tietoja kuten saaliita, tarkkoja kalapaikkoja, ottivieheitä ja pyydyksiä, säätilaa ja kalastuskertomuksia sekä valokuvia. Kalastaja voi myös jakaa saaliskirjauksensa kalakavereidensa kanssa tai pitää ne omana tietonaan.
Päiväkirjaa voi käyttää myös kännykällä ja halutessaan lisätä valokuvan saaliista suoraan päiväkirjaan.

Miksi saalispalaute kannattaa antaa?

 • Pääset vaikuttamaan suosikkivesistösi tai kotijärvesi kalastuksen ja kalavesien hoitoon.
 • Metsähallitus voi suunnitella kalavesien käytön ja hoidon, kuten istutukset, oikein.
 • Metsähallitus saa vesistökohtaisia tietoja saaliista, pyyntimenetelmistä ja -ajoista. Yhteenvetoraportit pääset itse lukemaan tuikki.fi -sivuilla.
 • Voit antaa palautteen nimettömänä, eivätkä yksittäiset palautteet tule muiden tietoon, ellet niin halua.
 • Voit voittaa kalastusaiheisia palkintoja.

Tärkeää on myös, että lähetät palautetta, vaikka et olisi saanut saalista lainkaan. Samalla lomakkeella voit antaa myös sanallista palautetta esimerkiksi siitä, miten kalastusta ja kalavesien hoitoa pitäisi kehittää.

Lisätietoja antavat (sähköpostiositteet etunimi.sukunimi@metsa.fi):

Ylitarkastaja Mika Laakkonen

Etelä-Suomi:
Olli Urpanen
Eero Hartikainen
Mikko Malin

Pohjanmaa/Kainuu:
Kari Sarajärvi
Pasi Korhonen

Lappi:
Markku Vierelä
Jyrki Satta
Jarmo Huhtamella
Markku Seppänen

Kiintiöinti

Kalastuksen kiintiöinti tarkoittaa sitä, että erähenkilöstö määrittelee, kuinka paljon tietyillä vesialueilla voi kalastaa. Kiintiöinti tehdään kestävän kalatalouden ehdoilla. Käytännössä päätetään siis, kuinka paljon pyydyksiä tietyillä vesillä voi olla tai kuinka paljon lupia jollekin kalastusalueelle voidaan myydä. Kestävän kalastuksen lisäksi puhutaan niin sanotusta sosiaalisesta kestävyydestä, mikä tarkoittaa sitä, että jollekin alueelle asetetaan kiintiötä, jotta kalastus olisi rauhallisempaa ja mielekkäämpää.

Kiintiöpäätös annetaan kolmeksi vuodeksi. Se ei kumoa kalastuskiellosta annettuja muita päätöksiä, eli kiintiöpäätöksessä voidaan luetella sellaisia kohteita, joilla ei jollain hetkellä kiintiöpäätöksen voimassaoloaikana saa kalastaa.

Kiintiöt perustuvat erätalousjohtajan antamiin kiintiöpäätöksiin:

Kiintiöpäätös kalastuksesta 2017 - 2019, Muu Suomi (pdf).

Kiintiöpäätös kalastuksesta saamelaisalueilla 2017-2019 (pdf).

Lupien hinnoittelut

Metsähallituksen kalastusluvat ovat joko omakustanteisia tai liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja. Päätöksen omakustanneisista hinnoista vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö maksuasetuksellaan. Samassa asetuksessa eritellään, mitkä luvat ovat omakustanteisia ja mitkä liiketaloudellisia.

Omakustanteiset kalastuslupien hinnat:

 • pyydysluvat
 • ravustusluvat
 • kaupallisen kalastuksen luvat

Omakustannusarvoa alemmat kalastusluvat:

 • nuorison vapalupa
 • tutkimuskalastuslupa

Liiketaloudellisin perustein määritellyt luvat:

 • vapaluvat
 • kalastusoikeuden vuokraus
 • kilpailukalastusluvat
 • yhteislupa-alueen luvat
 • muut kalastusluvat, joita ei mainita erikseen asetuksessa

Nämä luvat ovat asetuksen mukaan maksuttomia:

 • Ylä-Lapissa paikallisille kaupallisille kalastajille, vapaa-ajankalastajille tai luontaiselinkeinojen harjoittajille
 • valvontaa tai kalaveden hoitoa vastaan myönnetty lupa
 • sidosryhmälupa
 • kolttalain sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain osoittamat suoritteet.

Lue koko maksuasetus!