Siirry pääsisältöön

Verkkolupa Inarijärvi 1290

Seuraava myyntijakso avautuu 29.5.2023 kello 9.

Verkkokalastusta suositellaan kohdistettavan siian kalastukseen. Siian kalastuksessa suositellaan käytettävän ohutlankaisia ja matalia verkkoja. Vältä verkkokalastusta alueilla, joilla esiintyy taimenenpoikasia ja vältä kalastusta kiinteiden pyynnissä olevien pyydysten (muun muassa rysät, pintaverkot) läheisyydessä. Lupa oikeuttaa kalastamaan Inarijärvessä vain Metsähallitukselle kuuluvilla vesialueilla. 

 

 

Verkkolupa Inarijärvi

Pyydyskalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Katiska, Syöttikoukku, Atrain, Harppuuna, Jousi
Siika, Harjus, Taimen, Nieriä, Ahven, Hauki, Made

Lupa-alueen kartta

Ei karttaa tällä hetkellä Lappi, Inari

Luvan ostaminen

Tällä alueella yhden pyydysluvan hinta on 12 euroa.

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä luovuttiin vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.

Verkkolupien määrä on kiintiöity ja lupia ei riitä välttämättä kaikille. Luvat myydään kahdessa jaksossa. Kummankin myyntiajankohdan lupia on myynnissä alla mainituissa myyntipaikoissa niin kauan kuin lupia riittää. Ennakkovarauksia ei oteta vastaan.

Pyynti/venekunnalle myydään enintään 4 pyydysmerkkiä (verkkoa).

Lisätietoja saat luvanostopaikoista.

 

Verkkokalastuslupa on ostettavissa vain seuraavista paikoista:

Ivalon palvelupiste
Sairaalantie 3B, 99800 Ivalo
Puhelin: 0206 39 7701

Ylä-Lapin Luontokeskus Siida
Inarintie 46, 99870 Inari
Puhelin: 0206 39 7740

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi

Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen.

Lupa-alueella on kiellettyä käyttää pitkääsiimaa ja pintaverkkoja. Kuitenkin muikun ja reeskan pyyntiin tarkoitettuja pintaverkkoja saa käyttää, mutta niiden suurin sallittu solmuväli on 22 millimetriä. Pintaverkolla tarkoitetaan verkkoa, joka on asetettu veden pintaan tai enintään 1,5 metrin syvyyteen.

Kalastusvälineiden ja veneiden, jotka tuodaan lupa-alueelle Inarin ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista, jotta Gyrodactylys salaris -loinen ei leviäisi niiden kautta.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Järvilohi Vähintään 60 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Nieriä eli rautu Vähintään 45 cm 15.9.–30.11.
Harjus Vähintään 30 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Kaikki alamittaiset kalat tulee laskea takaisin veteen riippumatta siitä, onko kala elävä vai kuollut.

Saaliskiintiöt

Tällä pyydyslupa-alueella saalismääriä ei ole rajoitettu.

Sallitut pyydykset

Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

  • yksi verkko, jonka pituus on enintään 31 metriä ja korkeus enintään kolme metriä
  • 3 katiskaa
  • 10 syöttikoukkua. Syöttikalojen tuominen muilta vesistöalueilta on kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1376/2004 kolmannen pykälän mukaisesti. Asetus 1376/2004 on luettavissa Finlexin verkkosivulla (finlex.fi).
  • yksi atrain (tuulastuksessa), harppuuna tai jousi.

Yksi pyydyslupa oikeuttaa siis käyttämään kerrallaan vain yhdenlaista pyydystä. Yksi pyydyslupa ei siis salli esimerkiksi verkon ja katiskan pitämistä pyynnissä yhtaikaa, vaan sitä varten kalastaja tarvitsee kaksi pyydyslupaa.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2015 mukaisesti. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Asetus 1360/2015 on luettavissa Finlexin verkkosivulla (finlex.fi).

Katso tästä esitteestä, kuinka pyydykset merkitään oikein (PDF, 515 kt, avautuu uuteen välilehteen).

Yleiset lupaehdot

Lupa on voimassa vasta sitten, kun se on maksettu. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan ja näytettävä ne Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle, jos valvoja sitä pyytää.

Luvan haltija on henkilö, jonka nimi on kirjattu lupaan. Hän vastaa kalastuksesta, jota luvalla harjoitetaan. Ennen kalastamista kalastaja on velvollinen varmistamaan, että hänen harjoittamansa kalastus on luvallista ja laillista.

Pyydyslupa on pyynti- tai venekuntakohtainen, ja se on voimassa kalenterivuoden.

Lupa on voimassa niillä Metsähallituksen vesialueilla, jotka on mainittu lupa-alueen vesialueluettelossa ja/tai lupa-alueen kartalla. Vesialueluettelo on PDF-tiedostona kohdekartan yhteydessä.

Metsähallitus voi perua luvan, mikäli lupaehtoja rikotaan.

Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18–64-vuotiaiden on suoritettava myös valtion kalastonhoitomaksu, paitsi jos kalastus on onkimista tai pilkkimistä.

Lisätiedot

Inarijärven kalastusta säädellään Inarin kalatalousalueen kalastussäännöllä, joka on luettavissa osoitteessa www.inarinkalatalousalue.fi.