Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä -hankkeen tavoitteena on kasvattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntien kalastuksellista vetovoimaa rakentamalla kestävän kalastuksen mallikohteita. Menetelminä toimivat kalojen istuttaminen kohdevesistöihin sekä kalastuksen säätely.

Hankkeessa käytettävät kalaistukkaat ovat 2- ja 3 -vuotiaita taimenia. Hankkeen kohdevedet tiedetään olevan taimenelle sopivia, sekä vedenlaadultaan että ravintovaroiltaan. Kohdevesien valinnassa on käytetty vesistökohtaista mallintamista, joka kertoo kyseisen vesistön lajikohtaisista tuotto-odotuksista. Istukkaiden alkuperään kiinnitetään erityistä huomiota ja istukkaat valitaan parhaaseen tietoon perustuen jokaiseen istutusveteen erikseen. Suunnitteluvaiheessa on myös otettu esille mahdolliset harjuskohteet. Hankkeen toimesta selvitetään potentiaalisia järviharjuskohteita Kainuusta ja Koillismaalta. Enontekiön Käsivarren vedet, jotka hankkeeseen valikoituvat, saavat uudet kalastussäännöt, jotka mahdollistavat isojen kalojen runsastumisen kalapopulaatioissa. Käsivarren alueelle ei kaloja hankkeen toimesta istuteta.

Yhtenä päämääränä hankkeessa on ohjata valikoimatonta pyydyskalastusta, kuten verkkokalastusta, lähialueiden muille vesille, joita hoidetaan pyydyskalastuksen ehdoilla. Valikoimattomat pyydykset on todettu olevan haitallisimpia taimenistukkaille. Nykypäivän kalastus on yhä enenevissä määrin vapakalastusta elämyksistä nauttien. Saadaksemme kalastusharrastuksen jatkumaan, on luotava vetovoimaisia vapakalastuskohteita, joihin tämä hanke vastaa.

Hankkeessa rakennetaan uusi toimintatapa kalavarojen hallintaan ja kestävään hyödyntämiseen, jonka lähtökohtana on tiivis yhteistyö Metsähallituksen, osakaskuntien, kalastusalueen ja tutkimuslaitoksen kesken. Yhteistoimintamalli mahdollistaa vesien tavoitteellisen kehittämisen esimerkiksi kalastusmatkailun näkökulmasta. Kohteiden kalastus järjestetään kestävästi tavoitteena maksimoida niin kohteiden taloudellinen tuotto, kalastusasiakkaiden tyytyväisyys ja paikallisten hyvinvointi. Hankkeen mallikohteilla demonstroidaan kustannustehokkaita menetelmiä kytkeä käytännön tutkimus osaksi kestävää kalastuksen mitoitusta ja suunnittelua. Hankkeen yhteistyökumppanina on Itä-Suomen yliopisto, joka vastaa hankkeessa toteutettavasta biologisesta tutkimuksesta ja kalakantamallintamisesta. Yhdessä alueiden luonto- ja kalastusmatkailuyrittäjien kanssa suunnitellaan ja testataan mallikohteisiin pohjautuvia kansainvälisesti kilpailukykyisiä kalastusmatkailutuotteita.

Hankkeen tuloksena kalavesien hoitoon ja käyttöön on esittää Suomessa uudenlainen, kansainvälisestikin vertailukelpoinen toimintamalli, jota voidaan hyödyntää muun muassa uuden kalastuslain kalatalousalueiden suunnittelun työkaluna. Tämän hankkeen toimesta, Pohjois-Suomen sisävesillä on arvoltaan ja houkuttelevuudeltaan vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä kalastusmatkailukohteita ja tuotteita, joiden kalavaroja hoidetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Hankkeen toimenpiteitä:
  1. Uuden toimintatavan luominen kalavarojen hallintaan ja kestävään hyödyntämiseen osakaskuntien, kalastusalueiden, tutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen yhteistyöllä valituilla pilottikohteilla
  2. Vesistökohtaiset kehitystyöpajat sidosryhmille
  3. Kalastuksen määrän mitoittaminen pilottikohteittain
  4. Istukkaiden merkintätutkimus ja saalistiedon kerääminen
  5. Kalakantamallinnukset yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa
  6. Toimivien kalavedenhoitomallien hakeminen ulkomailta
  7. Kalastusmatkailutuotteiden kehittäminen luontomatkailusektorin välisessä yhteistyössä
  8. Yhteistyö muiden hanketoimijoiden kanssa
  9. Pyydysrakennustyöpajat