Metsähallitus on vahvistanut metsästyksen aluekohtaiset kiintiöt valtion maa- ja vesialueille koko Suomessa. Päätöksiä on kaksi, joista toinen koskee saamelaisten kotiseutualuetta ja toinen muuta Suomea. Kiintiöpäätöksiin voi tutustua täällä >


KUULUTUS

Metsähallitus on Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n nojalla 15.4.2019 antamillaan päätöksillä MH 1567/2019 ja MH 1568/2019 vahvistanut aluekohtaiset kiintiöt Metsähallituksen hallinnassa olevan valtion maa- ja vesialueen käyttämisestä metsästykseen. Päätös MH 1568/2019 koskee saamelaisten kotiseutualuetta ja päätös MH 1567/2019 muita Suomen valtion maa- ja vesialueita, jotka ovat Metsähallituksen hallinnassa.

Päätökset pidetään nähtävänä 31.5.2019 saakka Metsähallituksen Oulun yksikössä, Veteraanikatu 5, 90101 OULU sekä lisäksi Metsähallituksen Internet-sivuilla osoitteissa www.metsa.fi ja www.eraluvat.fi.

Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä ja sen lisäksi seuraavissa lehdissä: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Pohjolan Sanomat, Kainuun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus ja Hufvudstadsbladet.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta 23.4.2019 Virallisessa lehdessä eli 30.4.2019. Valitusaika päättyy 30.5.2019.

Oulussa 16. päivänä huhtikuuta 2019

METSÄHALLITUS


GULAHUS

Meahciráđđehus lea Meahciráđđehusas addojuvvon lága (234/2016) 18 §:a vuođul 15.4.2019 iežas addin mearrádusaiguin MH 1568/2019 nannen guovlluguovdasaš dihtomeriid Meahciráđđehusa hálddašan stáhta eanan- ja čáhceviidodaga atnimis meahccebivdui. Mearrádus MH MH 1568/2019 guoská sámiid ruovttuguovllu ja mearrádus MH MH 1567/2019 eará Suoma stáhta eanan- ja čáhceviidodagaid, mat leat Meahciráđđehusa hálddus.

Mearrádusat dollojuvvojit oidnosis 31.5.2019 rádjái Meahciráđđehusa Oulu ovttadagas, Veteraanikatu 5, 90101 OULU ja dasa lassin Meahciráđđehusa Internet-siidduin, čujuhusas www.metsa.fi, www.eraluvat.fi.

Áššegirjji oidnosii bidjamis almmuhuvvo Virggálaš bláđis ja dan Čuovvovaš áviissain: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Pohjolan Sanomat, Kainuun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus ja Hufvudstadsbladet.

Mearrádussii oažžu ohcat nuppástusa váidalemiin Davvi-Suoma hálddahusriektái 30 beaivve siste mearrádusa diehtunoažžumis. Dárkilit rávvagat nuppástusohcamis leat váidalančujuhusas, mii lea mearrádusa čuovusin.

Diehtunoažžun gehččojuvvo dáhpáhuvvan čihččet beaivve almmuhusa almmustuhttimis 23.4.2019 Virggálaš bláđis dahjege 30.4.2019. Váidalanáigi nohká 30.5.2019.

Oulus cuoŋománu 16. beaivve 2019

MEAHCIRÁĐĐEHUS