KUULTÕS

Meäʹcchalltõs lij Meäʹcchalltõõzzâst uvddum lääʹjj (234/2016) 18 § nuäjja 13.12.2019 uʹvddmes tuʹmmstõõǥǥivuiʹm 4805/2019/08.02.00 da 4807/2019/08.02.00 raavääm vooudlaž meäʹrid Meäʹcchalltõõzz vaaldšmest åårrai riikk čääʹccvuuʹdi âânnmõõžžâst kueʹlšeellmõʹšše. Tuʹmmstõk 4805/2019 kuâskk jânnamtiõđlânji säʹmmlai dommvuuʹd da tuʹmmstõk 4807/2019 jeeʹres Lääʹddjânnam. 

Tuʹmmstõõǥǥid ââʹnet vueiʹnnemnalla 31.1.2020 räjja Meäʹcchalltõõzz kõõskõsjuâkksest (Ratatie 11, 01301 Vantaa), Âʹvvel tuåimmpääiʹǩest (Ivalontie 10, 99800 Ivalo), Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siidast (Inarintie 46, 99870 Inari) da Tuõddâr-Lappi Luâttkõõskõõzzâst (Peuratie 15, 99400 Enontekiö) di lââʹssen Meäʹcchalltõõzz www.eraluvat.fi - seeidain.

Äʹššǩeeʹrj vueiʹnnemnalla piijjmest iʹlmmtet Veerǥlaž lõõstâst di lââʹzzen täin gaʹzeââʹtin: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Kainuun Sanomat, Maaseudun tulevaisuus da Hufvudstadsbladet.

Tuʹmmstõõǥǥid vuäitt ooccâd muttâz lääiteeʹl Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggsa 30 peeiʹv seʹst tuʹmmstõõǥǥi teâttanvuäǯǯmest. Tääʹrǩab vuäʹppõõzz muttâz ooccâm diõtt lie mieʹlddõssân åårrai läittampõʹmmjin.

Teâttânvuäǯǯmõõžž ǩiõččât šõddâm čiiččad peiʹvven iʹlmmtõõzz õlmstâʹttmest 13.12.2019 Veerǥlaž lõõstâst leʹbe 20.12.2019. Läittamäiʹǧǧ poott 20.1.2020.

Vantaast 13. peiʹvven jooulmannu 2019

MEÄʹCCHALLTÕS


Kueʹllšeellmõš sääʹmvuuʹdest 2020-2022 (PDF, 878 kt) >

Kalastus muualla Suomessa 2020-2022 (PDF, 4 Mt) >