Metsähallitus on vahvistanut aluekohtaiset kiintiöt Teno-, Näätämö-, Tuuloma-, Paats-, Tornion- ja Ounasjoen vesistöjen lohen ja taimenen nousualueilla. Päätös on nähtävillä Ylä-Lapin palvelupisteissä sekä Kiintiöpäätökset-sivulla.

Kuulutus päätöksestä on annettu 5.4.2019.


KUULUTUS

Metsähallitus on Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n nojalla 5.4.2019 antamallaan päätöksellä 799/2019/08.00.00 vahvistanut aluekohtaiset kiintiöt Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion vesialueiden käyttämisestä kalastukseen. Päätös koskee kalastuslain (379/2015) 10 §:n 2 momentin mukaisia Teno-, Näätämö-, Tuuloma-, Paats-, Tornion- ja Ounasjoen vesistöjen lohen sekä taimenen nousualueita.

Päätökset pidetään nähtävänä 30.5.2019 saakka Ivalon palvelupisteessä (Ivalontie 10, 99800 Ivalo), Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa (Inarintie 46, 99870 Inari) ja Tunturi-Lapin Luontokeskuksessa (Peuratie 15, 99400 Enontekiö) sekä lisäksi Metsähallituksen www.eraluvat.fi-sivuilla.

Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä sekä lisäksi seuraavissa sanomalehdissä Lapin Kansa ja Kaleva.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta 5.4.2019 Virallisessa lehdessä eli 12.4.2019. Valitusaika päättyy 13.5.2019.

Vantaalla 5. päivänä huhtikuuta 2019

METSÄHALLITUS


GULAHUS

Meahciráđđehus lea Meahciráđđehusas addojuvvon lága (234/2016) 18 §:a vuođul 5.4.2019 addán mearrádusain 799/2019/08.00.00 nannen guovlluguovdasaš dihtomeriid Meahciráđđehusa hálddašan stáhta čáhceguovlluid ávkkástallamis guollebivdui. Mearrádus guoská guolástanlága (379/2015) 10 §:a 2 oaivvilduvvon Deanu, Njávdáma, Doallánjoga, Báhčaveaji, Durdnos- ja Ovnnesjoga čázádagaid luosa ja dápmoha goargŋunguovlluid.

Mearrádusat dollojuvvojit oaidninláhkái 30.5.2019 rádjai Avvila bálvalanbáikkis (Ivalontie 10, 99800 Ivalo), Davvi-Sámi luondduguovddáš Siiddas (Inarintie 46, 99870 Inari) ja Duottar-Sámi luondduguovddážis (Peuratie 15, 99400 Enontekiö) ja lassin Meahciráđđehusa www.eräluvat.fi - siidduin.

Áššegirjji oaidninláhkái bidjamis almmuhuvvo virggálaš bláđis ja lassin čuovvovaš bláđiin Lapin Kansa, Kaleva.

Mearrádussii sáhttá ohcat nuppástusa váidimiin Davvi-Suoma hálddahusriektái 30 beaivvi siste mearrádusa diehtunaddimis. Dárkilut rávvagat nuppástusohcamis leat mearrádusa mielddusin lean váidinčujuheamis.

Diehtunaddin gávnnahuvvo dáhpáhuvvan čihččet beaivvi almmuhusa almmustahttimis 5.4.2019 Virggálaš bláđis dahjege 12.4.2019. Váidináigi nohká 13.5.2019.

Vandas 5.4.2019

MEAHCIRÁĐĐEHUS


KULLUUTTÂS

Meccihaldâttâs lii Meccihaldâttâsâst adelum laavâ (234/2016) 18 § vuáđuld 5.4.2019 adelem miärádâssáin 799/2019/08.00.00 nonnim kuávlukuáhtásijd tiätumeerijd Meccihaldâttâs haldâšem čäcikuávlui kevttimist kuálástmân. Miärádâs kuáská kuálástemlaavâ (379/2015) 10 § 2 moomeent miäldásijd Tiänu-, Njiävđám-, Paččim-, Tuárnus- já Ounasjuuvâi čácáduvâi luosâ sehe kuávžur kuárŋumkuávluid. 

Miärádâsah tuállojeh uáinimnáál 30.5.2019 räi Avveel palvâlemsaajeest (Ivalontie 10, 99800 Avveel), Paje-Säämi luándukuávdáš Siidast (Inarintie 46, 99870 Aanaar) já Tuodâr-Laapi Luándukuávdáást (Peuratie 15, 99400 Iänudâh) sehe lasseen Meccihaldâttâs www.eraluvat.fi -siijđoin.

Äššikirje uáinimnáál piejâmist almottuvvoo virgálii loostâst sehe lasseen čuávuváin aavisijn: Lapin Kansa já Kaleva.

Miärádâsân uážžu uuccâđ nubástus väidimáin Tave-Suomâ haldâttâhriähtán 30 peeivi siste miärádâs tiättunfinniimist. Täärhib ravvuuh nubástusucâmist láá miärádâs lahtosin leijee väidimčujottâsâst.

Tiättunfinnim kiäččoo tábáhtum čiččâd peeivi almottâs almostitmist 5.4.2019 Virgálii loostâst ađai 12.4.2019. Väidimäigi nohá 13.5.2019.

Vantaast 5.4.2019

MECCIHALDÂTTÂS


KUULTÕS

Meäʹcchalltõs lij Meäʹcchalltõõzzâst uʹvddum lääʹjj (234/2016) 18 §:ff nuäjja 5.4.2019 uʹvddem tuʹmmstõõǥǥin 799/2019/08.00.00 raavääm vuʹvdd meâldla meäʹrid Meäʹcchalltõõzz vaaldšummšest åårrai valdia čääʹccvuuʹdi âânnmõõžžâst kueʹllšeellmõʹšše. Tuʹmmstõk kuâskk kueʹllšeeʹllemlääʹjj (379/2015) 10§:ff 2 momeeʹnt meâldlaž Teän-, Njauddâm-, Tuållâm-, Pačč-, Tornio- da Ounasjooǥǥ čäʹccõõzzi luõzz di kuuʹǯ kaggõõttâmvuuʹdid.

Tuʹmmstõõǥǥ ââʹnet vueiʹnnemnalla 30.5.2019 räjja Âʹvvel kääzzkõspääiʹǩest (Ivalontie 10, 99800 Ivalo), Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siidast (Inarintie 46, 99870 Inari) da Tunturi-Lappi Luâttkõõskõõzzâst (Peuratie 15, 99400 Enontekiö) di lââʹssen Meäʹcchalltõõzz www.eraluvat.fi - seeidain.

Äʹššǩeeʹrj vueiʹnnemnalla piijjmõõžžâst iʹlmmtet virallisessa lehdessä (veerǥlaž lõõstâst) di lââʹssen täin gaʹzeââʹtin Lapin Kansa da Kaleva.

Tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggsa 30 peeiʹv määʹttest tuʹmmstõõǥǥ teâttânvuäǯǯmõõžžâst. Tääʹrǩab vuäʹpstõõzz muʹttemooccmõõžžâst liâ tuʹmmstõõǥǥ mieʹlddõssân åårrai läittamčuäjtõõzzâst.

Teâttânvuäǯǯmõõžž ǩiõččâd šõddâm čiiččad peiʹvven iʹlmmtõõzz čõõđtummšest 5.4.2019 Virallisessa lõõstâst leʹbe 12.4.2019. Läittamäiʹǧǧ põõtt 13.5.2019.

Vantaast 5.4.2019

MEÄʹCCHALLTÕS