Metsähallitus on päättänyt kolmen vuoden kokeilusta, jona aikana neljälle Inarin lupametsästysalueelle voidaan jälleen myydä kanalintulupia pelkkien riekkolupien sijaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Inarista pois muuttaneet metsästäjät voivat nyt Metsähallituksen luvalla metsästää jälleen metsoa entisessä kotikunnassaan. Asiasta on neuvoteltu Inarin riistanhoitoyhdistyksen kanssa sekä kuultu Saamelaiskäräjiä ja Suomen riistakeskusta.

Riekkolupa korvataan siis kanalintuluvalla neljällä lupa-alueella Inarissa. Kolmen vuoden kokeiluun kuuluvat lupa-alueet Vätsäri, Tsarmitunturi, Kuttura ja Hammastunturi. Muutoksen vuoksi Vätsärin ja Tsarmitunturin lupa-alueiden rajauksia on muutettu.

Metsähallitus kerää kolmen kokeiluvuoden aikana tietoja saalismääristä ja seuraa muutoksen vaikutuksia. Muutoksesta ja lupamyynnin mitoituksesta on neuvoteltu Inarin riistanhoitoyhdistyksen kanssa.

”Lupien myynti mitoitetaan tulevalle metsästyskaudelle alhaisen metsokannan mukaan, vaikka kannat ovatkin nyt hyvät. Noudatamme siten varovaisuusperiaatetta”, ylitarkastaja Ahti Putaala sanoo.

Inarissa paikallisten metsästäjien metsosaalis on vaihdellut viime vuosina metsokannasta riippuen 1 000–4 000 metson välillä. Varovaisuusperiaate tarkoittaa käytännössä sitä, että lupametsästäjien saalis mitoitetaan lupamyynnin rajauksen avulla Inarin riistanhoitoyhdistyksen kanssa sovitulle tasolle, noin kymmenesosaan paikallisten saaliista, eli tulevana syksynä arviolta noin sadan metson paikkeille.

Kanalintulupien myynti joillekin alueille Ylä-Lappiin ei ole uusi asia. Lupia myytiin ennenkin, mutta erityisesti metsokantojen laskettua lupien myynti keskeytettiin. Viime vuosina Ylä-Lappiin on myyty ainoastaan riekkolupia.

Nykyisin kun metsokannat ovat elpyneet ja käytössä on tarkempaa tutkimustietoa muun muassa kuntalaisten saaliista ja käyttämistä metsästysalueista, kanalintulupien myyntiä voidaan kokeilumielessä jatkaa. Metsähallituksella ei toisin sanoen ole perusteita pitää kanalintujen metsästystä keskeytyksessä kaikilla lupa-alueilla Ylä-Lapissa.

Metsästysasiat ovat Metsähallituksen luontopalveluille julkisia hallintotehtäviä, eikä lupatuloilla kerrytetä rahaa valtion kassaan. Metsästyslupien hinnat on maa- ja metsätalousministeriön asetuksella määritelty siten, että luvista saatavat tulot kattavat metsästysasioiden hoidosta ja riistanhoidosta valtion mailla koituvat menot. Metsästysluvat ovat toisin sanoen nykyisin omakustanteisia.

Lisätietoja
Ylitarkastaja Ahti Putaala, 040 8272574

Eräsuunnittelija Jarmo Katajamaa, 040 5931935

etunimi.sukunimi@metsa.fi